ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านดอนพราหมณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2562 10:29:36 น.

2
บ้านคลองกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 สค 2562 09:32:58 น.

3
บ้านโนนปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 สค 2562 06:28:33 น.

4
บ้านท่าตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 22:04:13 น.

5
บ้านกอกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 17:24:22 น.

6
บ้านบิง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 15:47:24 น.

7
วัดพะโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 15:27:58 น.

8
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 15:18:19 น.

9
บ้านบึงพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 14:24:58 น.

10
บ้านหนองปรึก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 14:24:43 น.

11
บ้านหนองบอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 14:21:47 น.

12
บ้านดอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 14:04:10 น.

13
บ้านบึงไทย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 13:48:37 น.

14
บ้านตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 12:42:52 น.

15
บ้านบึงทับปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 12:00:28 น.

16
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 11:31:13 น.

17
บ้านโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 11:16:35 น.

18
บ้านโนนเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 11:11:54 น.

19
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 11:06:40 น.

20
บ้านท่าลาดขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 10:59:13 น.

21
วัดกุดสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 10:53:17 น.

22
ชุมชนดอนไพล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 10:19:18 น.

23
บ้านละลม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 10:16:20 น.

24
ชลประทานบ้านกอโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 10:15:04 น.

25
บ้านหนองจระเข้หิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 09:58:51 น.

26
บ้านดอนเกตุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 09:56:13 น.

27
บ้านหนองเสาเดียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 09:31:10 น.

28
บ้านโค้งกระโดน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 09:29:31 น.

29
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 09:24:15 น.

30
วัดหนองนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 09:21:35 น.

31
บ้านด่านเกวียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 09:19:54 น.

32
บ้านหนองยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 09:14:05 น.

33
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 09:13:39 น.

34
บ้านท่าอ่าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 09:10:32 น.

35
บ้านปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 09:03:01 น.

36
บ้านกุดจอกน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 08:57:32 น.

37
บ้านปอพราน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 08:55:37 น.

38
บ้านหนองบุนนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 08:55:29 น.

39
บ้านพิชิตคเชนทร์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 08:52:09 น.

40
ชุมชนพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 08:51:43 น.

41
ชลประทานนาตลิ่งชัน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 08:45:51 น.

42
บ้านดะแลง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 08:39:28 น.

43
บ้านกุดจอกใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 08:36:53 น.