ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 08:34:39 น.

2
บ้านสระซาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 08:24:03 น.

3
บ้านโกรกไม้แดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 08:07:32 น.

4
บ้านหนองสะแก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 07:18:24 น.

5
บ้านละลม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 18:48:54 น.

6
บ้านท่าตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 17:54:35 น.