ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านดอนพราหมณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2562 10:28:26 น.

2
บ้านท่าลาดขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 สค 2562 12:57:06 น.

3
บ้านหนองปรึก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 14:24:39 น.

4
บ้านบึงทับปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 11:59:57 น.

5
บ้านโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 11:15:58 น.

6
บ้านกุดจอกใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 11:01:12 น.

7
บ้านดอนเกตุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 09:56:11 น.

8
บ้านหนองจระเข้หิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 09:10:37 น.

9
บ้านดะแลง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 08:39:02 น.

10
บ้านหนองบอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 08:29:39 น.

11
ชลประทานนาตลิ่งชัน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 08:28:37 น.

12
บ้านบิง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 08:19:18 น.

13
บ้านโค้งกระโดน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 08:08:26 น.

14
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 สค 2562 07:49:24 น.

15
วัดกุดสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 19:17:59 น.

16
บ้านกอกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 17:32:44 น.

17
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 16:35:36 น.

18
บ้านท่าตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 16:23:15 น.

19
บ้านบึงพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 16:18:26 น.

20
บ้านหนองยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 15:43:50 น.

21
บ้านปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 15:34:34 น.

22
ชุมชนพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 15:30:12 น.

23
ชุมชนดอนไพล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 15:22:15 น.

24
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 15:19:57 น.

25
บ้านโนนปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 15:09:57 น.

26
วัดพะโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 15:09:16 น.

27
บ้านละลม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 15:07:40 น.

28
วัดหนองนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 15:00:46 น.

29
บ้านโนนเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 15:00:28 น.

30
บ้านท่าอ่าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 14:48:07 น.

31
บ้านปอพราน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 14:33:26 น.

32
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 14:32:06 น.

33
บ้านดอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 14:30:18 น.

34
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 14:25:59 น.

35
บ้านหนองบุนนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 14:14:17 น.

36
บ้านตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 14:13:12 น.

37
ชลประทานบ้านกอโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 14:10:58 น.

38
บ้านบึงไทย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 14:08:46 น.

39
บ้านพิชิตคเชนทร์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 14:05:48 น.

40
บ้านกุดจอกน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 14:02:07 น.

41
บ้านด่านเกวียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 14:00:22 น.

42
บ้านหนองเสาเดียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 13:59:46 น.

43
บ้านคลองกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ