ด่วนที่สุด  ศธ 04002/ว1316 แจ้งหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งหนังสือคำรับรองของผู้บริหารตามแบบฟอร์มและวิธีการที่ สตง. กำหนด (2023-03-31 14:47:00) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04003/1006 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ฯลฯ (2023-03-30 16:11:03) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนมาก  ศธ 04002/ว1292 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคู่มือการบันทึกโปรแกรมสินทรัพย์สำหรับหน่วยงานในสังกัด สพฐ. (2023-03-30 13:12:13) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04001/ว1884 การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชาชินูปถัมภ์ (2023-03-30 11:06:30) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04008/ว845 ขยายเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) (2023-03-30 10:32:54) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปกติ  ศธ 04002/ว1231 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 423 (2023-03-29 13:33:37) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04002/ว1252 แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง (2023-03-29 13:16:15) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/ว1856 แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (2023-03-29 11:25:12) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/ว1854 กำชับเน้นย้ำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 ช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ.2566 (2023-03-29 11:16:50) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/ว1852 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "สานฝันปั้นเชฟ ุร่นที่ 3" (Chef Cares Dream Academy) (2023-03-29 09:43:52) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04188/ว294 การสำรวจข้อมูลการได้รับนมโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน 2/2565 (2023-03-29 09:19:10) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ด่วนที่สุด  ศธ 04009/ว282 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ. สพท. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 (2023-03-28 14:14:06) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปกติ  ศธ 04002/ว1226 โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 424 (2023-03-28 10:56:24) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04002/ว1230 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 421 (2023-03-28 10:44:41) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04009/ว 284 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลตำแหน่ง ผอ. สพท. และ รอง ผอ. สพท. ปี พ.ศ. 2566 (2023-03-27 17:50:58) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปกติ  ศธ 04002/ว1139 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร (2023-03-27 15:41:25) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04188/ว287 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 (2023-03-27 08:58:50) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ปกติ  ศธ 04003/872 การคัดเลือกผลงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาฯลฯ (2023-03-24 15:56:23) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/ว1772 ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2566 (2023-03-24 15:48:45) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04009/ว 1463 การสำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและนักการภารโรงในสถานศึกษา (2023-03-24 14:35:12) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปกติ  ศธ 04004/ว297 การบริหารชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2023-03-23 15:32:01) สำนักทดสอบทางการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04010/ว708 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (2023-03-23 11:38:34) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04010/ว 711 ทุนอบรม SEA-SLP 2023 ของศูนย์ SEAMEO INNOTECH (2023-03-23 11:17:59) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04003/790 แจ้งผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯลฯ (2023-03-23 11:16:18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04277/ว206 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์​เผยแพร่ E-Training สำหรับครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (2023-03-23 09:59:13) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ปกติ  ศธ 04003/732 การติดตามการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลฯ (2023-03-22 14:13:38) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04008/ว740 การโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการเสริมสร้างคุณะรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) (2023-03-22 13:33:09) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปกติ  ศธ 04010/ว 679 ประกาศผลการประกวดสร้างสรรค์ท่าเต้นประกอบเพลงจากคลิปวีดิทัศน์ "Hoppy & Happy เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง" (2023-03-22 10:36:54) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04002/ว1193 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2565 (2023-03-22 10:28:23) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04010/ว 684 การจัดฝึกอบรม In-Country Course ประจำปี ๒๕๖6 โดยศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics (2023-03-21 16:35:22) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04010/ว 684 การจัดฝึกอบรม In-Country Course ประจำปี 2566 โดยศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics (2023-03-21 16:17:55) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04002/ว1168 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 414 (2023-03-21 15:03:05) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วน  ศธ 04010/ว680 ยืนยันรายชื่อศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566 (2023-03-21 10:43:03) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04002/ว1162 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (2023-03-20 16:29:31) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04188/ว273 การขับเคลื่อนกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียนตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 (2023-03-17 13:09:58) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ปกติ  ศธ 04009/ว 1098 การกำหนดชื่อตำแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานราชการ ในหน่วยงานการศึกษา (2023-03-16 16:57:42) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปกติ  ศธ 04006/ว1004 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ด้วยระบบ Data Managements Center (DMC) (2023-03-16 14:47:06) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04002/ว1036 โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 389 (2023-03-16 09:53:20) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04001/1539 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและโครงการ (2023-03-16 09:32:31) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04010/ว 640 ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2565/2566 รุ่นที่ 2 (2023-03-15 16:24:03) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04001/1533 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers (ASEAN DSE) 2023 (2023-03-15 11:13:32) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04277/ว190 แจ้งแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน (2023-03-15 10:20:33) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ปกติ  ศธ 04008/ว702 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (2023-03-15 09:18:06) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04005/ว396 การคัดเลือกแอปพลิเคชันการเรียนรู้ภายใต้โครงการนวัตกรรมดิจิทัลและโอกาสทางการศึกษาของเอเปค (2023-03-14 11:24:06) สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ปกติ  ศธ 04188/ว263 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม (2023-03-14 11:15:00) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ปกติ  ศธ 04002/ว983 การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (2023-03-14 09:27:40) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04006/ว953 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กที่อยู่นอกโรงเรียนแต่อายุไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (2023-03-13 16:14:56) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04002/ว1028 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 385 (2023-03-13 16:02:19) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนมาก  ศธ 04010/ว618 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power+ Coding) (2023-03-13 15:46:11) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04001/ว1412 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เรื่องการออมและการลงทุนเพื่อเผยแพร่สำหรับเด็ก เยาวชน และครู (2023-03-13 15:27:40) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04010/ว622 ซักซ้อมการลงลายมือชื่อในประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (2023-03-13 14:46:03) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/ว1463 แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย (2023-03-13 11:51:38) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04008/ว678 การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ฯ (2023-03-13 10:07:05) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04006/ว4341 การรายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2023-03-13 09:20:28) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04006/ว933 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการงบลงทุน (2023-03-10 15:30:42) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04002/ว957 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 373 (2023-03-10 14:36:42) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04010/ว602 ขอมอบเกียรติบัตรการอบรมการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัย (2023-03-10 14:27:35) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04002/ว956 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 369 (2023-03-10 14:21:42) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04003/691 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ (2023-03-10 10:51:31) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04277/ว173 การเผยแพร่คลิปวิดีโอ "สถานศึกษากับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งครรภ์" (2023-03-09 16:33:54) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ด่วนที่สุด  ศธ 04008/ว651 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความคิดเห็นการดำเนินงานและการเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน (2023-03-09 13:37:57) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปกติ  ศธ 04283/37 การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มเเข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (2023-03-08 11:37:12) ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04010/ว 590 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21 (2023-03-08 11:02:28) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04010/ว575 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online (2023-03-08 09:53:17) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04283/35 การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (2023-03-07 16:17:00) ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04003/668 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯลฯ (2023-03-07 10:58:39) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04001/ว1328 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566" (2023-03-07 10:23:57) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04003/670 โครงการการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯลฯ (2023-03-07 09:55:09) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04001/ว1326 ขอส่งจุลสารลด - หยุด - ภัย ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 (2023-03-07 09:35:43) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04002/ว888 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (2023-03-03 16:23:05) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04278/ว441 ขนาดสถานศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (2023-03-03 11:05:24) ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณฯ
ปกติ  ศธ 04006/ว740 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (2023-03-02 16:08:36) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04008/ว582 การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ฯ (2023-03-02 15:42:57) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปกติ  ศธ 04002/ว824 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 352 (2023-03-02 15:33:14) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04008/ว590 โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ (ICE 2023) (2023-03-02 15:04:13) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปกติ  ศธ 04001/ว1289 ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ (2023-03-02 14:28:17) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04006/ว813 แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) (2023-03-02 14:10:37) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04002/ว854 การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง (2023-03-02 13:56:54) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04188/ว231 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ (รุ่นที่ 4) (2023-03-02 11:02:00) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ด่วนที่สุด  ศธ 04008/ว568 โครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง " ประจำปี ๒๕๖๖ (2023-03-01 10:14:02) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปกติ  ศธ 04002/ว763 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2023-02-28 15:47:50) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04001/1218 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 (2023-02-28 14:12:01) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04009/ว1002 การตรวจสอบคุณสมบัติของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา (2023-02-24 14:06:08) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04002/ว731 การกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ (2023-02-24 14:04:55) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04006/ว679 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 (2023-02-24 13:45:34) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04008/ว514 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี (2023-02-24 11:53:30) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปกติ  ศธ 04008/ว515 การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ (2023-02-24 11:26:51) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปกติ  ศธ 04002/ว709 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 334 (2023-02-24 10:19:14) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04010/ว475 แจ้งผลการคัดเลือกครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Teacher Microbiology Workshop (2023-02-23 16:07:39) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04009/ว980 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ. (2023-02-23 15:57:33) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปกติ  ศธ 04002/ว700 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 332 (2023-02-23 15:03:36) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04002/ว686 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 323 (2023-02-23 14:17:03) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04010/ว477 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All- ฉลาดคิดพิซิตยุคดิจิทัล (2023-02-23 14:08:17) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04002/ว645 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 320 (2023-02-23 13:10:55) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04283/26 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (2023-02-23 11:36:09) ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04003/632 ขอเชิญเข้าร่วมรับชม Kick off เปิดตัวรายการ "คลีนิก สตผ" (2023-02-23 09:29:23) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04001/ว1092 ทบทวนเรื่องการรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล (2023-02-22 10:20:59) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04003/633 การรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯลฯ (2023-02-22 10:14:56) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04002/ว646 ขอส่งแบบสอบถามเรื่อง รายได้สถานศึกษา สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2023-02-21 16:10:18) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04009/ว913 การตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (2023-02-21 13:45:29) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ