ด่วนที่สุด  ศธ 04001/1132 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคลิปเตือนภัยหลอกลงทุนในตลาดทุน “รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน” (2024-02-22 09:51:10) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04003/132 OBEC POLL สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ (2024-02-22 09:50:56) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04004/ว249 รายงานผลการจัดทำโครงการการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA แก่บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ PISA E-Learning ครั้งที่ 3 (2024-02-22 09:44:58) สำนักทดสอบทางการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/ว1118 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลกรทางการศึกษา (2024-02-21 16:29:00) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04008/ว294 การโอนจัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (2024-02-21 14:04:29) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปกติ  ศธ 04003/129 การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ (2024-02-21 13:52:28) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04188/ว140 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 และออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญาด้านกีฬาแล (2024-02-21 11:55:54) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ปกติ  ศธ 04009/ว 1229 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ. (ริญญรัตน์) (2024-02-21 11:32:32) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปกติ  ศธ 04006/ว641 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ร (2024-02-21 10:52:51) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04010/ว473 (เพิ่มเติม) การดำเนินโครงการสนับสนุนสื่อการอ่านให้โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2567 (2024-02-21 09:56:41) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/ว1096 การตกแต่งสถานที่ ประดับไฟและธงเฉลิมพระเกียรติ และการใช้ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (2024-02-21 09:21:54) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04010/ว542 ขอเชิญรับชมการประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (2024-02-20 14:17:23) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04188/ว132 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี (2024-02-20 10:56:05) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ปกติ  ศธ 04006/ว504 การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2567 (2024-02-20 09:25:18) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04009/ว 1168 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2024-02-20 08:00:48) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปกติ  ศธ 04006/ว583 การตรวจสอบและเร่งรัดการชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาค้างชำระของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. (2024-02-19 15:51:24) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04002/ว748 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 185 (2024-02-19 14:37:57) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04009/ว1161 แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (2024-02-19 13:26:07) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04009/ว 1146 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) (2024-02-19 12:05:55) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04005/ว175 การประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสารสองทาง ในการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับการศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบและเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสร (2024-02-19 09:57:11) สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ปกติ  ศธ 04004/ว211 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (2024-02-19 09:38:29) สำนักทดสอบทางการศึกษา
ปกติ  ศธ 04009/1133 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (2024-02-19 09:08:32) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04009/ว 1119 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด ศธ.(ตรวจเสนอ...นางสาวริญญรัตน์ ฐิติสมานรัตน์ กบ.๒) (2024-02-16 18:36:11) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปกติ  ศธ 04004/441 การกำชับให้นักเรียนที่สมัครเข้ารับการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมการทดสอบตามกำหนด (2024-02-16 17:49:57) สำนักทดสอบทางการศึกษา
ปกติ  ศธ 04008/ว267 การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี (2024-02-16 10:20:31) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04188/ว115 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน (2024-02-15 15:22:03) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/ว980 แนวทางการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้า กรณีพบผู้ครอบครอง หรือเสพ หรือรับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกา (2024-02-15 14:03:27) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04010/ว473 การดำเนินโครงการสนับสนุนสื่อการอ่านให้โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2567 (2024-02-15 09:05:13) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04008/ว264 โครงการฝึกอบรม "เยาวชนนักพูดต้านการทุจริตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม" (2024-02-14 16:32:18) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปกติ  ศธ 04007.04/ว 1079 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑๒ (2024-02-14 16:12:05) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ด่วนที่สุด  ศธ 04002/ว703 การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e - Payroll) (2024-02-14 15:24:07) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04002/ว690 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567 (2024-02-14 15:10:12) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04001/ว949 การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นก (2024-02-14 14:52:04) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04007.09/ว 1062 จัดทำแผนงานบูรณาการการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่าย (2024-02-14 13:56:09) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ด่วนที่สุด  ศธ 04009/ว1075 การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566 (2024-02-14 13:40:14) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04006/ว547 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 2) (2024-02-14 13:34:03) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04004/ว192 การดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (2024-02-14 08:43:54) สำนักทดสอบทางการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04010/ว 413 แก้ไขหนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างสื่อ 70 พรรษา ฯ วันที่ 15-18 ก.พ. 2567 (2024-02-13 17:40:32) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04010/ว454 ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมการประชุม 13th Regional Congress Search for SEAMEO Young Scientists ของศูนย์ SEAMEO (2024-02-13 16:28:30) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04188/ว111 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ "ร้ิอยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ" เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ (2024-02-13 16:03:42) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ด่วนที่สุด  ศธ 04006/ว528 การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (2024-02-13 13:34:44) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04006/ว516 การประชุมชี้แจงเปิดรับนักศึกษาทุน “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” ปี 2567 (2024-02-13 09:32:59) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04010/ว 413 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบโครงสร้างสื่อ ๗๐ พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 70 พรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (2024-02-12 18:56:29) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04007/ว1014 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม (2024-02-12 16:27:12) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ปกติ  ศธ 04004/65 การกำชับให้นักเรียนที่สมัคเข้ารับการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมการทดสอบตามกำหนดการ (2024-02-12 16:17:01) สำนักทดสอบทางการศึกษา
ปกติ  ศธ 04010/ว427 การจัดกิจกรรม "ความห่วงใยจากใจครู มอบความรู้ด้วยความรัก" นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (2024-02-12 16:10:38) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04010/ว 429 การประกวดผลงานคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest" (2024-02-12 15:14:35) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04001/882 ขอความร่วมมือจัดส่งคลิปวิดีโอ เพื่อออกอากาศในรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” (2024-02-12 14:37:55) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04188/ว106 ขอความร่วมมือเร่งดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (2024-02-12 10:49:29) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ปกติ  ศธ 04001/ว875 มาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2024-02-12 10:39:15) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04002/ว625 การปิดระบบการเข้าใช้งานระบบ GFMIS (SAP R/๓) ของหน่วยงานระดับกรม และระบบจัดเก็บสำรองข้อมูล (GFMIS Drive) (2024-02-12 09:41:58) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/ว856 กำชับเน้นย้ำการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กรณี รถรับ - ส่งนักเรียน (2024-02-09 19:15:12) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04003/95 การติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ฯลฯ (2024-02-09 15:07:01) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04001/854 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567 (2024-02-09 15:06:55) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04008/ว244 ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2024-02-09 15:00:18) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04006/ว479 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (ฉบับปรับปรุง) (2024-02-09 13:54:12) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04007/ว978 สำรวจรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเลหืออื่นใดทางการศึกษา (รายการใหม่ที่มีในปัจจุบัน) (แก้ไข QR Code) (2024-02-09 13:00:50) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/ว834 ขออนุมัติประชุมการขับเคลื่อนสถานนีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2024-02-08 18:53:06) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04007.09/ว 922 บันทึกข้อมูลสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET (2024-02-08 15:28:51) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ปกติ  ศธ 04004/ว 172 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA - Style Online Testing ให้กับผู้ดูแลระบบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (2024-02-08 15:07:34) สำนักทดสอบทางการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04002/ว574 การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินและนำเงินส่งคลัง (2024-02-08 14:58:00) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04002/ว518 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 167 (2024-02-08 14:42:45) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04012/ว64 โครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (2024-02-08 14:09:28) กลุ่มตรวจสอบภายใน
ปกติ  ศธ 04007/ว931 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (2024-02-08 11:17:10) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ด่วนที่สุด  ศธ 04283/16 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (2024-02-08 10:12:17) ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04010/ว323 (เพิ่มเติม) ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 (2024-02-08 09:55:52) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04001/796 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ ประจำปี 2567 (2024-02-08 09:41:04) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04277/ว120 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 30 (2024-02-07 23:31:56) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ด่วนที่สุด  ศธ 04009/ว 933 การอบรมเชิงปฏิบัิติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) (2024-02-07 17:44:09) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปกติ  ศธ 04002/ว547 การรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ (2024-02-07 15:59:16) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04010/ว 349 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ คลิปวีดิทัศน์โครงการ Meditation CFH (Calm, Focus & Happiness) (2024-02-07 15:04:04) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04011/ว59 การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของส่วนราชการ (2024-02-07 13:19:31) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ปกติ  ศธ 04008/ว233 โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ (ICE 2024) (2024-02-07 13:00:02) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปกติ  ศธ 04008/ว219 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการของป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ฯ (2024-02-07 12:35:25) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04277/ว114 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (2024-02-07 12:20:22) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/778 กิจกรรมวันสากลของผู้หญิงและเด็กหญิงด้านวิทยาศาสตร์ (2024-02-07 11:34:52) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04002/ว507 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 166 (2024-02-07 11:25:34) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04001/ว775 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กและเยาวชน (2024-02-07 11:03:12) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04188/ว92 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสเชิญชวนเด็กและเยาวชนประกวดวาดภาพ (2024-02-07 10:30:50) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ด่วนที่สุด  ศธ 04188/ว91 กำชับมาตรการดำเนินงานกิจกรรมออมทรัพย์นักเรียนของโรงเรียน (2024-02-07 10:10:23) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ด่วนที่สุด  ศธ 04188/ว87 การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ประจำปี 2567 (2024-02-07 09:55:31) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ปกติ  ศธ 04009/ว 860 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย (2024-02-07 09:16:59) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปกติ  ศธ 04009/870 ปฏิทินการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 (2024-02-07 09:11:09) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปกติ  ศธ 04008/ว217 ขอการสนับสนุนบันทึกข้อมูลสำหรับโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีการศึกษา ๒๖๕๕ (2024-02-07 08:26:33) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/ว748 โครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 23/2567 (2024-02-07 08:26:21) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04006/ว427 การดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 (2024-02-05 16:42:21) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04006/ว425 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (2024-02-05 15:55:15) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04008/ว209 โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน จากแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน (งบแลกเป้า) (2024-02-05 15:20:47) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปกติ  ศธ 04009/ว 742 การดำเนินการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ (2024-02-05 14:10:27) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปกติ  ศธ 04010/323 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 (2024-02-05 14:03:43) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04002/ว482 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 165 (2024-02-05 11:22:36) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04002/ว457 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 161 (2024-02-05 11:04:15) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/ว721 การเสนอโครงการหรือกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567. (2024-02-02 11:02:07) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04006/ว388 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม (2024-02-02 08:58:56) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04002/ว417 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 159 (2024-02-01 15:43:59) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04277/ว104 การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567 (2024-02-01 15:42:01) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/ว640 ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551(เพิ่มเติม) (2024-02-01 14:14:27) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04010/ว276 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหรือเพลิงไหม้ (2024-02-01 11:23:46) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04008/ว190 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจำปี ๒๕๖๗ (2024-02-01 09:07:44) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/ว640 ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ. (2024-01-31 18:31:45) สำนักอำนวยการ