ด่วนที่สุด  ศธ 04188/ว639 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดปฏิบัติตามคู่มือการจัดการส้วมสาธารณะ ลดความเสี่ยงสุขภาพ (2023-09-21 11:28:41) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ปกติ  ศธ 04002/ว4146 ขออนุมัติโอนเงิน กบข. จากบัญชี 059-6-00707-8 คืนให้หน่วยเบิก (2023-09-21 10:55:27) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04008/ว2455 ขอรับการสนับสนุนการบันทึกข้อมูลสำหรับโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ บนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา ฯ (2023-09-20 15:46:08) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปกติ  ศธ 04003/1643 การจัดทำเกียรติบัตรมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม (2023-09-20 15:14:12) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04277/ว768 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2565 (2023-09-20 14:43:54) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ปกติ  ศธ 04001/ว5833 แจ้งการเข้าบริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบและยุง ครั้งที่ 7 ประจำเดือน กันยายน 2566 (2023-09-20 12:39:40) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04010/ว2613 การพิจารณาสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรมโครงการ Sufficiency Economy Philosophy Towards Sustainability (SEP4School) (2023-09-20 11:27:41) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04002/4161 ขอเปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (2023-09-20 09:25:20) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04009/ว 5089 การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (2023-09-19 14:35:23) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปกติ  ศธ 04008/ว2436 รายงานการวิจัยการถอดบทเรียนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) ที่ประสบความสำเร็จ (2023-09-19 13:49:11) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ด่วนมาก  ศธ 04010/ว 2618 รายงานผลการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (2023-09-19 09:31:45) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04002/ว4150 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2023-09-18 18:02:23) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04006/ว3884 การจัดทำคำของบประมาณ รายการที่งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย(แก้ไขเพิ่มเติม) (2023-09-18 16:28:29) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04006/ว3884 การจัดทำคำของบประมาณ รายการที่งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย (2023-09-18 13:56:46) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04009/ว 5071 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2023-09-18 12:49:39) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04277/ว757 ประชาสัมพันธ์โครงการ Stand Up Against Street Harassment "การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ" (2023-09-18 11:26:37) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ด่วนที่สุด  ศธ 04277/ว755 การแสดงโชว์ดับเพลิงในสถานศึกษาทั่วประเทศ (2023-09-18 11:05:42) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ปกติ  ศธ 04010/ว2619 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 (2023-09-18 09:44:15) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04008/ว2433 ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2023-09-18 09:42:46) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ด่วนมาก  ศธ 04010/ว2633 การดำเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (2023-09-18 09:18:38) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04001/ว5767 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566 (2023-09-15 15:24:43) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04001/ว5760 ขอส่งจุลสารลด - หยุด - ภัย ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566 (2023-09-15 15:14:18) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04277/ว754 เปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร (2023-09-15 11:12:44) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ปกติ  ศธ 04278/ว1746 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ “ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับครูปฐมวัยปีที่ 3” (2023-09-15 11:06:30) ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณฯ
ด่วนที่สุด  ศธ 04008/ว2426 ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) (2023-09-15 10:58:42) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/5724 แจ้งผลการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2023-09-15 09:24:12) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/ว5716 ขอส่งใบประกาศเกียรติคุณบัตร ประจำปี 2566 (2023-09-14 13:38:59) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04188/ว626 แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รุ่นที่ 4 (รอบการคัดเลือกเอกสาร) (2023-09-13 16:00:01) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ปกติ  ศธ 04009/ว 4914 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (2023-09-13 14:21:16) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04006/ว3795 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2023-09-13 14:16:36) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04002/ว4042 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 857 (2023-09-13 14:12:26) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04006/ว3795 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2023-09-13 11:50:39) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04006/ว3777 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และวิธีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ไปพลางก่อน(แก้ไข) (2023-09-13 11:22:27) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04188/ว624 การดำเนินการขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 (2023-09-13 09:31:08) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ปกติ  ศธ 04006/ว3777 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และวิธีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (2023-09-13 09:28:12) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/5645 ขอความร่วมมือในการจัด “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2566” ในวันที่ 21 กันยายน 2566 (2023-09-12 18:11:53) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04002/ว4009 การดำเนินการแก้ไขตามประเด็นข้อสังเกตของ สตง. ต่อรายงานการเงินประจำปีของ สพฐ. สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2565 (2023-09-12 17:41:41) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04002/ว4004 ตรวจสอบและยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด สพฐ. (2023-09-12 17:32:17) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04002/ว3989 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี (2023-09-12 17:12:48) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04002/ว4006 แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง (2023-09-12 16:51:32) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04006/ว3774 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมการประชุม ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ (2023-09-12 16:48:56) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04007/ว 5302 เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหวในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล (2023-09-12 16:34:03) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ด่วนที่สุด  ศธ 04277/ว743 ประกาศผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 และประกาศผลการคัดเลือกครูเพื่อเป็นครู (2023-09-12 16:12:52) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ด่วนมาก  ศธ 04004/ว1158 แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (2023-09-12 14:07:49) สำนักทดสอบทางการศึกษา
ปกติ  ศธ 04008/ว2395 ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ฯ (2023-09-12 12:56:18) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04008/ว2394 โอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (2023-09-12 12:47:01) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปกติ  ศธ 04008/ว2393 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Earth Youth Summit 2024 in Kyoto (2023-09-12 12:40:10) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04009/ว4822 การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (2023-09-12 10:59:34) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04277/ว734 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2023-09-12 10:45:05) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ปกติ  ศธ 04009/ว4819 ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 (2023-09-12 09:05:18) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปกติ  ศธ 04004/234 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 (2023-09-12 08:49:06) สำนักทดสอบทางการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04283/194 ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับสำนักงานค (2023-09-11 15:11:59) ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04008/ว2377 การจัดทำคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (2023-09-11 15:09:58) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04009/ว 4803 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2023-09-11 11:18:39) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปกติ  ศธ 04001/ว5579 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) (2023-09-11 10:12:55) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04010/ว2537 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เรื่อง "สยามรัถยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย" (2023-09-08 15:57:09) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04278/ว1698 ขออนุมัติจัดโครงการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการผู้นำทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 (2023-09-08 15:47:01) ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณฯ
ปกติ  ศธ 04002/ว3864 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 846 (2023-09-08 15:40:22) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04002/ว3871 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (2023-09-08 15:01:01) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04001/ว5564 ขออนุมัติหลักการจัดทำบันทึก สพฐ. ประจำปี 2567 (2023-09-08 13:41:25) สำนักอำนวยการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04001/ว5563 สรุปรายงานผลการดำเนินงานเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2023-09-08 13:24:47) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04002/ว3886 ขอแจ้งการรับบริจาคของสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-donation)ของกรมสรรพากรตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฯ (2023-09-07 15:56:12) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04006/ว3662 ติดตามการบันทึกรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นร. 05) (2023-09-07 15:18:12) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04002/ว3888 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พศ 2566 (2023-09-07 14:21:26) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04006/ว3613 แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน (2023-09-06 10:50:08) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04002/ว3851 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี (2023-09-06 10:45:26) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04006/ว3602 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (2023-09-06 09:56:12) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด  ศธ 04010/ว2497 ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (2023-09-06 09:50:52) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ปกติ  ศธ 04002/ว3836 หนังสือเวียน จำนวน 2 เรื่อง (2023-09-06 09:23:37) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04002/ว3827 แจ้งการเปิดตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย (2023-09-05 15:48:51) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04188/ว618 โครงการ "สพฐ. - ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 19" (2023-09-05 15:30:15) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ด่วนที่สุด  ศธ 04007/5146 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัมนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (2023-09-05 14:33:47) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ด่วนที่สุด  ศธ 04011/ว697 การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) (2023-09-05 14:08:19) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ปกติ  ศธ 04009/ว4691 ขอเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประจำปี 2566 (2023-09-05 13:43:28) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ด่วนที่สุด  ศธ 04188/ว605 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาผลงานตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 (2023-08-30 15:30:32) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ปกติ  ศธ 04005/ว1390 แจ้งผลการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับ สพฐ. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (2023-08-30 11:14:21) สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ด่วนที่สุด  ศธ 04005/ว1380 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพิธีรับมอบโล่รางวัล สำหรับผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับยอดเยี่ย (2023-08-30 11:11:41) สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ด่วนที่สุด  ศธ 04277/ว612 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2023-08-30 10:07:19) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ด่วนที่สุด  ศธ 04277/ว689 โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform) (2023-08-29 16:35:09) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ปกติ  ศธ 04003/1568 ขยายระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 24 ฯลฯ (2023-08-29 16:34:09) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ  ศธ 04002/ว3669 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 820 (2023-08-29 14:51:27) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04002/ว3656 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 819 (2023-08-29 14:34:53) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04002/ว3670 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 822 (2023-08-29 13:48:22) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04002/ว3668 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 815 (2023-08-29 13:24:50) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04008/ว2284 เชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ (2023-08-29 10:52:30) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04188/ว601 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และการพัฒนาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกั (2023-08-29 10:01:37) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ด่วนที่สุด  ศธ 04277/ว681 ขอมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส (2023-08-29 09:51:12) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ปกติ  ศธ 04002/ว3627 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 812 (2023-08-28 15:32:28) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04001/5289 ประชาสัมพันธ์ Virtual Tour 360 องศา ของศูนย์บริการประชาธิปไตย (2023-08-28 13:53:09) สำนักอำนวยการ
ปกติ  ศธ 04010/ว2388 แบบสำรวจโรงเรียนที่เปิดการสอนห้องเรียนพิเศษด้านกีฬา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2023-08-28 13:19:15) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04010/ว2396 ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมหลักสูตร “Environmental Education for Sustainable Development (EESD) 2023” (2023-08-28 13:13:25) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04002/ว3631 แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลัง (2023-08-25 16:02:30) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04002/ว3618 รายงานข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (2023-08-25 15:46:54) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ปกติ  ศธ 04002/ว3610 แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลัง (2023-08-25 13:37:10) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04002/ว3608 แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลัง (2023-08-25 13:31:33) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04008/ว2155 โอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (ขอแก้ไขบัญชีจัดสรรใหม่) (2023-08-25 11:14:27) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปกติ  ศธ 04002/ว3528 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 797 (2023-08-25 10:22:00) สำนักการคลังและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  ศธ 04004/ว 1093 การประชุมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ผ่านระบบ Zoom (2023-08-25 09:22:36) สำนักทดสอบทางการศึกษา
ด่วนที่สุด  ศธ 04009/ว4405 การวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 (2023-08-24 14:30:53) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปกติ  ศธ 04002/ว3590 บัญชีนวัตกรรมไทย และแจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิออกจากบัญชีนวัตกรรมไทย (2023-08-24 13:34:53) สำนักการคลังและสินทรัพย์