ระดับความสำคัญ-->ปกติ ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1[18 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งครบรอบการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 (1 ต.ค.63)[18 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติเดินทางไปราชการ[18 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา 2562 [18 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอบในสถานศึกษา[18 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนในหน่วยงานภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ” สนับสนุนข้อมูลสำหรับการดำเนินงานวิจัยของนักศึ[18 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่[18 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอส่งระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน กันยายน 2563[18 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  คำสั่งบรรจุแและแต่งตั่งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 11 ปัพ.ศ.2561[18 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เชิญประชุม[17 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก[17 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งการรับอุปกรณ์กีฬา[16 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างต้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม[16 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การชออนุมัติการเดินทางไปราชการ[16 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากร[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[16 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ[16 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) [16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนกลุ่มเดิม[15 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)[16 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจความต้องการสั่งซื้อแบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551[15 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวปฏิบัติการนำส่งเงินในช่วงสิ้นปีงปบระมาณ พ.ศ. 2563[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ผลการพิจารณาอนุมัติและเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563[11 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)[15 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2[15 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตร "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 [14 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2[14 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ[14 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1ต.ค.63)[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ต.ค.63)[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.63)[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การรับสมัครครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย [11 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[11 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การประเมินตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitl Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิ[11 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการค่าจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐา[10 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ซักซ้อมแนวปฏิบัติการเปิดพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ไม่กีดกัน และเปิดรับฟังความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิกเห็นตาม[10 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[10 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[10 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว เพื่อยกระดับการแนะแนว ตามโครงการแนะแนวอาชีพสู่โลกกว้างทางการศึกษา[9 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[9 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[9 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[9 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[9 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มอบเกียรติบัตรจาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ RT ป.1และ ป.3 ปีการศึกษา2562[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์หลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี [9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลฃทุน ค่าครุภัณฑ์[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล [9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ปี2563 (กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบ) [9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และพิธีลงนามข้อตกลง ตามโครงการภาคีเครือข่ายนครราชสีมา ปฎิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online [8 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.63)[31 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563)[3 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที 2 (1 ต.ค.63)[31 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[1 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.[1 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การจัดการประกวดสถานศึกษาที่มีผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศ Best of the Best ปี2563 [1 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[1 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [1 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยอกขาม(ฉบับแก้ไข)[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยสนับสนุน "CCT MONITOR"[1 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสด๕ด[1 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลุคฃากรทางการสึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาสายงานการสอนและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที[31 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2563[28 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน Coaching ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [31 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอบรมพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ด้วย Bra Model สำหรับครูคณิตศาสตร์ [31 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online (ต่อ)[28 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[28 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563[28 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อทบทวนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[28 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกวดภาพยนต์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ[28 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งบแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ (เพิ่มเติม)[28 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ[28 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจผู้เข้าร่วมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา[28 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายบจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าบริหารจัดการรถ[28 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายบจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2[28 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[27 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563[27 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (1 ราย)[27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลา[25 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลาป่่วย[25 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีขอใช้บัญชีจาก กศจ.บุรีรัมย์ และกศจ.สุรินทร์ ปี 2563[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ปี 2564 [27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพ สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค..2563)[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี2563[26 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[26 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล[26 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์รายงานโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำของสถานศึกษา[26 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เปลี่ยนตำแหน่ง้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้เกษีณย์อายุราชการ[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งผลการคัดเลือกวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 [26 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขับเคลื่อนร่วมพัฒนา นิเทศการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรียนแห่งนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ปี 2563 [26 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุน 30 % ภาคเรียนที่1/2563 ครั้งที่2[25 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563[25 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 22563 [25 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards 2020 ในหัวข้อ รู้รักษ์....รู้สะสม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ[25 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี [25 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 [25 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2523 ในการณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม[25 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[24 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[24 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวัฒนธรรม"OTEPC Symposium:Enhancing TezcherW[24 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดรวง[21 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านซับตะคร้อ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) ระดับภูมิภาค [24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านด่านเกวียน[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองพลวงพิทยา[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล [24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไผ่[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตะคร้อ[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือรายงานผลการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีขอความร่วมมือรายวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอเ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ซักซ้อมความปลอดภัยของเด็กนักเรียน[21 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา[21 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลเพื่อจัดฐานข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ [24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์วางแผนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับโรงเรียนปลายทาง เพื่อเตรียมการจัดการเรีย[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาปิดสถานศึกษา กรณีเกิดโรคโควิด 19 ของกรมควบคุมโรค [24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมกำหนดราคากลาง รายการงานบ้านงานครัว[20 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[24 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[24 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการดูแลนักเรียนต่างชาติที่ต้องเข้ามาพักประจำ (Organuzational Quarantine)[23 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ประชุมผู้บริหารโรงเรียน[21 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐฯลฯ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1[21 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ประจำปีงบประมาณ 2563[21 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1[21 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (สำนึกรักบ้านเกิด)[21 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[20 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในองค์กรอย่ามีประสิทธิภาพ[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา[20 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564[20 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขออนุญาตการลากิจส่วนตัว[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร [19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2[20 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[20 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[20 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั่งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนข้อมูล 20 ก.ค.2563 (ข้อมูล 10 มิ.ย. เดิม) และแผนอัตรากำลังครู ปี 2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั่งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนข้อมูล 20 ก.ค.2563 (ข้อมูล 10 มิ.ย. เดิม) และแผนอัตรากำลังครู ปี 2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั่งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนข้อมูล 20 ก.ค.2563 (ข้อมูล 10 มิ.ย. เดิม) และแผนอัตรากำลังครู ปี 2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั่งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนข้อมูล 20 ก.ค.2563 (ข้อมูล 10 มิ.ย. เดิม) และแผนอัตรากำลังครู ปี 2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่านในการจัดากรศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563(30%) ครั้งที่ 2[19 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[19 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV เบื้องต้น[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี2563 [19 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563[18 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษา การดำเนินงานโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม "คนละมือเพื่อมื้อน้อง"[18 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปีการศึกษา 2563[18 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[18 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเวาลา 1 [11 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเวาลา 1 ปี[11 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการสะเต็มศึกษา สำหรับครูประถมศึกษา [18 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การคัดเลือก "สถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค"[17 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-Based Learning:PBL) [17 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการสะเต็มศึกษา สำหรับครูประถมศึกษา [17 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ยกเลิกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโจด[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกพลวง[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าตะเคียน[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกอกวิทยา[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมสอนว่ายน้ำโรงเรียนวัดพะโคภายใต้โครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพ[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [14 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน[14 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งบแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเมืองรัง[14 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยา[14 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษาและครูนักจิตวิทยาโรงเรียน[14 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรายงานผลเยี่ยมบ้านนักเรียนและสรุปผลการคัดกรองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563[14 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนข้อมูล 20 กรกฎาคม 2563 (ข้อมูล 10 มิถุนายน เดิม) และจัดทำแผนอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหา และเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563[13 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การสรรหา และเลือกกรรมการผู้แทนบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563[13 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [13 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ[11 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2561[11 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการ"ครูดีไม่มีอบายมุข"ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10)และโครงการ"โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข"ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5)[10 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 [11 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลคัดเลือกวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) [11 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[11 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ 2563[9 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการนำหลักสูตรต้านสุจริตศึกษาไปใช้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[10 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563[10 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการสอบวัดผลทักษะภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[7 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านกอกวิทยา[7 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเรียงความ "เรื่องดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE" [7 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรโอนเงินงบประมาณให้กับศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 [7 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประกวดวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 [7 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานกหารประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน [7 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนและระบบปฏิบัติการ (Pperating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงา[6 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 [6 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR[6 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์[6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ้ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย[6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกหนองโดพเพชรพิทยา[6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา [6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนักเรียน [6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[6 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติงบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรียนแห่งนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2563[6 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา[6 ส.ค. 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี]
ปกติ  โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563[6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563[6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563[5 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [5 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการการปรับปรุงสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ปี2563 [5 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[5 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [5 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[4 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อน การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขใน[4 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงานรายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 จำนว[3 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[3 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[3 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[3 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[3 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วโครงการสะเต็มศึกษาสำหรับครูประถมศึกษาและครูมัธยมศึกษาตอนต้น [3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินระดับคุณภาพหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา[3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง รายการคุรุภัณฑ[31 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตูม[31 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา[30 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชุมคณะทำงานศึกษาวิจัยเรื่อง "แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตอและแผนปฏิรูปประเทศและทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่"[31 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563[30 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[31 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึก การเกษียณอายุราชการ[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามเเนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ[31 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันอุบัติเหตุ[31 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[31 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอให้ตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ (ประกันสัญญา)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 (แก้ไขกำหนดการ)[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ขอให้ส่งใบสำคัญรับเงิน[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนเพชร[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสลักได[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปรือ[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองพลอง[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกพระ[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระแก้ว[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระพุทธ[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยปอ[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัฐการุณวิทยา[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระ[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แบบ ทร.11[30 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต จิตออาสา ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญอบรม โครงการครูสหกรณ์ : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuty Plan : BCP)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[30 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี2563) [30 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษา (โครงการโร[30 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าบริหารจัดการรถ (เพิ่มเติม)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1[29 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี2563) [30 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14[30 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหา และเลือกกรรมการผู้แทนบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสะเต็มศึกษา สำหรับครูประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น [29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (รอบ 10)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ระงับคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นามมยุรีย์ เมเนอร์)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสะเต็มศึกษา สำหรับครูประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น[29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Phonics [29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Phonics [29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสะเต็มศึกษา สำหรับครูประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น [29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเป็นวิทยากรประชุมปฎิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน[24 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การให้กู้เงิน"โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563"[24 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563[24 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดสรรเงินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต จิตอาสา ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[24 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[24 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อการคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการโครงการปลอดลูกน้ำยุงลายอย่างยั่งยืน[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดผลงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย[24 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับปฐมวัย ปี 2563 [24 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลสารสนเทศเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงความบกพร่อง 4 ประเภท[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลภายในสถานศึกษา[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน)[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำวิทยานิพนธ์[23 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอกของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) [23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แผนการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563[23 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลรถราชการ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสนอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ [23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจสถานศึกษาที่มีโครงการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดูแลระบบการสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ประจำศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การสำรวจเพื่อประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลในประเทศไทยสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บสำรวจข้อมูลครู [23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย [23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ขอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑ (กรกฎาคม ๒๕๖๓) ปีการศึกษา 2[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 จังหวัดนครราชสีมา[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ ตามประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3)[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดทำข้อมุล 20 กรกฎาคม 2563 (ข้อมูล 10 มิถุนายน เดิม)[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดประชุม จัดอบรม หรือจัดงานในจังหวัดนครราชสีมา และการคัดกรองไข้ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา กรณีสงสัยว่านักเรียนหรือบุคลากรในสถานศึกษามีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ขอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑ (กรกฎาคม ๒๕๖๓) ปีการศึกษา 2[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ปีการศึกษา 2563[22 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563[21 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สั่งคำสั่งจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษ[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[22 ก.ค. 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรียาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแจ้งแนวปฏิบัติและการสำรวจข้อมูลสำหรับการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของชาวต่างชาติ ประเภทครู และบุคลากรทางการศึกษา คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โอนเปลี่ยนแปลงการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ค่าเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมิถุนายน 2563)[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การสำรวจสถานศึกษาที่มีโครงการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา[21 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[21 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แบบสอบถามองค์ประกอบสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ [21 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปี2563 [21 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไข แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[20 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย[20 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2[20 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แบบ ทร.11[20 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[17 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[17 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[17 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนทุนรอบการระดมทุน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563[17 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศกระทรวงศึกษาธิการ(ศคพ)และการประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อ[17 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[17 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ [17 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม [17 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมปฎิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [16 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "๑๐๘ ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม[16 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมปฎิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ [16 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย[16 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรียนแห่งนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๓ [16 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน Coaching ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563[16 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference[15 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference[15 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามผลการตรวจสอบสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ ระยะที่ 2 และตรวจสอบสถานศึกษา ระยะที่ 3 ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563[15 ก.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[14 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[14 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[14 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง[14 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติงบประมาณโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่[14 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอนุมัติงบประมาณโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่[14 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้[14 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาตาวงษ์[14 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองจาน[14 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองสารเพชร[14 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา[14 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครราชสีมา ปี2563[14 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรวิชาการ ปี 2563[14 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีด่นประสพผลสำร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562[14 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชุมผู้บริหารโรงเรียน[14 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563[13 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระซาง[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวสะพาน[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบุวังหว้า[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ "แนวทางการดำเนินงานของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา"[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ[13 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า : กิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้าเราจะหยุดโควิด - ๑๙ [13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การโอนงบประมาณโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ [13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (รอบ 2)[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[9 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย [13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. [13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมจัดทำแนวทางบริหารจัดการงบประมาณการจ้างลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[10 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งแนวทางในการบริหารจัดการการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบทโรงเรียนต้นแบบการเรียนรูืที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน [10 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2563[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยอกขาม[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบุนนาก[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองสาย[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองม่วง[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรักชาติประชาบำรุง[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านละกอ[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนปอ[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโค้งกระโดน[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระนารายณ์[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแมว[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลุงถอนราษฎร์อุทิศ[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองขามน้อย[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองลูกควาย[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสารภี[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทรทอง[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2563 (ทวงงาน ครั้งที่ 1)[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล[10 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล[10 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล[10 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล[10 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพชรมาตุคลา[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง)[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบึงพระ[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอน[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระมะค่า[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไผ่[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ผู้ดูแลระบบการสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[9 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการติดตามและนำนักเรียนไปรายงานตัวและเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ไ[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทรงานเฉลิมพระเกียรติ[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกสำโรง[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนตาพรม[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามสงเคราะห์[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนพลับพลา[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบึงไทย[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองกลาง[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองขาม[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนพะไล[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองจอก[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองนกกวัก[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการติดตามและนำนักเรียนไปรายงานตัวและเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ไ[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ [8 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดนครราชสีมา ปี 2563 [8 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ[8 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประเด็น "ส่งเสริมการเรียนและการสอนธรรมศึกษา" ฯ[8 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ [8 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2563[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[2 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[2 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระงับการลาออกจากราชการ[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2563)[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  แจ้งความต้องการกลุ่มวิชาตำแหน่งว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน[3 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราษฎร์บำรุง[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบอน[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนเกตุ[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหินมงคล[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองยาง[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลุงเขว้า[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทองหลาง[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระมะค่า[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดงพลอง[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าตะแบก[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิมานประชาสันต์[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านช่องโค[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การยกเลิกการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)[3 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปอพราน[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนทอง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชาติวิทยา[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปรึก[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์)[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตะไก้[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดะแลง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบ้านเหมสูง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยแคน[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพะโค[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านด่านพัฒนา[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนตาวิทย์[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตะแกรง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองนกเขา[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าลาดขาว[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแสนสุข[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนทะยุง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบัวโคก[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบัวโคก[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอมศรี[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไทร[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนปอแดง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านซ่าเลือด[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจัดการเรียนการสอน เน้นการอ่านออกเขียนได้ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนบูรณาการในการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว[2 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[2 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา[1 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน G Code ที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[1 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนหอม[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบุกระโทก[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทียมนครวิทยา[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองนา[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าลี่[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองสะแก[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวทำนบ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนดอนไพล[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าอ่าง[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อตัวในทะเบียนประวัติ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อตัวในทะเบียนประวัติ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อตัวในทะเบียนประวัติ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งสนับสนุนบุคลากร ICT ประจำ ภายใต้โครงการสอนอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และโครงการโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ปี2563 [1 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563[1 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางและมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในโรงเรียน[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี2563 เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี2563 เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [30 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10)[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทย[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยกับการอนุมัติจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤกษภาคม 2563[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโคกสะอาด[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองกก[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโคกวังวนวิทยา[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหินดาด[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2562[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งมติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ [26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ปี2563[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบิง[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เอกสารหลักฐานเพื่อการรายงานผลตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ตามโครงการพัฒ[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคือค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา (สาขาบ้านหนองบัวขาว)[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปรางค์[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบิง[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตะโก[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนสำราญ[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถนนหัก[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านละลม[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกุดสวาย[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูทองวิทยา[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองพลวง[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลการจัดการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้เชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การตออบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ฯ[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์แจ้งการส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อขอรับคูปองการศึกษา[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 ( ภาคเรียนที่ 1/2563 )[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติงบประมาณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ )[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมจัดทำข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMis) และแบบ ปพ.3[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแรับหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเพื่อเตรียมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมจัดทำข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMis) และแบบ ปพ.3 [22 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมจัดทำข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMis) และแบบ ปพ.3 [22 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย [22 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม "คนละมือเพื่อมื้อน้อง" (เพิ่มเติม)[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ตอบขอบคุณ[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2563[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การประชุมทางไกลเพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพา[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจผลการดำเนินการจัดจ้าง (รายการงบผูกพัน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้เชิงปฎิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงคุณภาพประจำตำบล[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน [19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรทางยุวกาชาดในพื้นที่[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดส่งข้อมูลรายชื่อเข้าสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) [19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) [19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม "คนละมือเพื่อมื้อน้อง"[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สัญญาซื้อขายอาคารเรียน (เพื่อการรื้อถอน)[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การสำรวจการได้รับหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ ViDeo Conference[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ ViDeo Conference[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ ViDeo Conference[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ ViDeo Conference[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ ViDeo Conference[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ ViDeo Conference[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจำหน่ายที่ราชพัสดุประเภทขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจำหน่ายที่ราชพัสดุประเภทขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายที่ราชพัสดุประเภทขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคู่มือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้ายยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกาศแต่งตั้งบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ [17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ตัวอย่างหนังสือรายงานการดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียน[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[16 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[16 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์เอกสารหลักฐานเพื่อการรายงานผลตรวจสอบการเงิน การบัญชีกอนทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการพั[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์เอกสารหลักฐานเพื่อการรายงานผลตรวจสอบการเงิน การบัญชีกอนทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการพั[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2563[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การโอนเงินอุหหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลการจัดการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  เตรียมความพร้อมการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การใช้สำเนามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 60 ในส่[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่3)[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ตอบขอบคุณ[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 60 ในส่[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ เพื่อมอบเกียรติบัตรในโครงการจั[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่น งบปีเดียว[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  รายงานผลการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2563[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ในจังหวัดนครราชสีมา[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายงานการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการประชารัฐ[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ปี2563 [10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ TEE (Teams For Education) ปี2563 [10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การสรรหาและเลือกสรรหนักงานราชการ[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปี2563 [9 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 [9 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแจ้งอนุมัติงบประมาณการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านละกอ[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ปี2563 [9 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสำรวจและติดตามนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับสมัครเข้าฝึกอบรมทักษะอ[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบวาตภัย [8 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565)[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การเลิกขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรพร้อมอุปกรณ์ช่วยปฏิบัติ[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ [5 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี ๒๕๖๓[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กับผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การรับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน และระดับทอง ปีการศึกษา 2560[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประกาศผลการประเมินโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศ ปี 2562 [4 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำชับการดำเนิดนการเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถเรียนจากที่บ้านได้ (Learn from Home)[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การดำเนินการขายอาคารเรียน[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ.- ศธ.)[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการขายอาคารเรียน[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแ่นดิน ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ตอบแบบสอบถามการให้ยาเสริมธาตุเหล็กในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2563 (ในสถานการณ์ COVID-19)[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการที่หรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขยายเวลาจัดส่งเอกสารเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best ประจำปี 2563[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  นำส่งคืนเงินเหลือจ่ายที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ก่อนปีงบประมาณ 2561[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโชคชัย 3[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ชี้แจงการเรียนการสอนและการปรับผังรายการออกอากาศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับประถมศึ[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  สำรวจความพร้อมของนักเรียนของโรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมกับโรงเรียนวังไกลกังวล[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  แจ้งขอแก้ไขโครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  กำหนดการจัดประชุมโครงการคระกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[29 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 256[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรพร้อมอุปกรณ์ช่วยปฏิบัติงาน[29 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[26 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563[27 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2563[27 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[26 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[27 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอวุโส ประจำปี 2563[27 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[27 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน[27 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม[26 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Clean Together : คนไทยรวมพลังป้องกันโรค”[26 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา[26 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งข้อสั่งการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563[26 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เปลี่ยนแปลงระยะเวลาส่งแบบสำรวจวิทยาการคำนวณ[26 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้าง[26 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์พายุไซโคลน "อำพัน"[26 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19[25 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา [25 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ[25 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)[25 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทษและต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563[25 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ[25 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การกำหนดมาตรการแบบเข้มกับผู้แอบอ้างหาผลประโยชน์ในการจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  (ไฟล์ Excel ใหม่) การสำรวจปัญหาและความพร้อมของนักเรียน ในการเรียนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ระยะท[22 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครูและผู้ปกครอง[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญชวนร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การสำรวจปัญหาและความพร้อมของนักเรียน ในการเรียนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ระยะทดลองสอน ช่วงที่ 1 [22 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563[22 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  แบบฟอร์มการประมาณราคา[22 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้าง[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[21 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ[21 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรูปแบบ วิธีการ Best Practices หรือนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนของสถานศึกษาในสังกัด [21 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา [21 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้าง[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การดำเนินการขายอาคารเรียน[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แนวปฎิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปี2563 [21 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดส่งเอกสารประกอบการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ซักซ้อมแนวทางกรให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน [21 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ผ่านระบบสารสนเทศ[12 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)[12 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โอนเปลี่ยนแปลงการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต[20 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เชิญประชุมสรุปผลการประเมินและคัดสรร BEST PRACTICE โครงการเพื่อรับตราพระราชทาน [19 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562[19 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล[19 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียมรวม ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่1/2563)[19 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[18 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสฟถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 5) และ (ฉบับที่6) และคำสั่่งศูนย์[18 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[15 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษา (ที่เกี่ยอัตรา)[5 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติงบประมาณโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน : ITA Online ประจำปีงบประม[15 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[15 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[15 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด้วยระบบออนไลน์[15 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[13 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่[14 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[14 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียน[14 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู[14 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอยกเลิกโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2563 [14 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบสื่อแบบฝึกหัดพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA [14 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[13 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล[13 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563[13 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563[13 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนฯ[13 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563) อันเนื่องจากผลกระทบขอ[13 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาและเลือกสรรหนักงานราชการ[12 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T)[12 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เผยแพร่สื่อประกอบการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล[12 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วน  การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา[12 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[12 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[12 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสถานการณ์แพร์ระบาดของโรคติดต่อเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[12 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล และเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลฯ[12 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ปี2563 [12 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาคเพิ่มเติม[8 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นักเรียนตอบแบบสอบถามเด็กกับภัยออนไลน์[8 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กรณีที่สถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติในการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประ[7 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กรณีที่สถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติในการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารปร[7 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่น[7 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2563[8 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน[8 พ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564[7 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน[5 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเตรียมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) [7 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศไทย ด้วยระบบทางไกล ปี2563 [7 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามการดำเนินงาน "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" [7 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แผนปฎิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"ประจำปี พ.ศ.2563 [7 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รางวัล SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2563 [7 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT - 19) ผ่านระบบประชุ[5 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ขอเลื่อนกำหนดการประชุม[5 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  สำรวจผลกระทบและความต้องการของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)[1 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุม[1 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ระยะเวลา ๑ เดือน (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)[1 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  แจ้งยืนยันศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและประจำเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2563[1 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระยะที่ 1[1 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[1 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[1 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบข้อมูลรถราชการเพิ่มเติม[1 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลกลางการเรียนต่อสายอาชีพ ของจังหวัดนครราชสีมา[1 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนส้วม[28 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน[28 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคือเอกสารเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคือเอกสารเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคือเอกสารเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคือเอกสารเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[30 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันและโครงการเสริม (นม) โรงเรียน [30 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ[30 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการด้านเวชภัณฑ์ในการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[30 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[29 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามเกณฑ์ (ว 17)[29 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การบันทึกข้อมูลยืนยันข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา [30 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ[29 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาและเลือกสรรหนักงานราชการ[29 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[29 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[29 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเลื่อนกำหนดการประชุม[29 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อตัวในทะเบียนประวัติ[28 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ[28 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา[28 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[28 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[27 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย[27 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[27 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2563[27 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสิน ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-[27 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[27 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ[27 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 47 ราย[24 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการขอยกเลิกวันลา[24 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[24 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[22 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563[23 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[23 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ 1 ช่วย 3[23 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2[23 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ปีการศึกษา2562[23 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง[23 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ[23 เม.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา กรณีนักเรียนติด 0,ร,มส[22 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[22 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563[20 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[21 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่น[20 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ[20 เม.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21[17 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งสถานศึกษานำสื่อไปใช้ในการสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563[17 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[17 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีและส่งใบเสร็จเงินอุดหนุนภาคเรียนที่1/2563 70% กรณีที่ยังไม่ครบ[16 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[17 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การออกนิเทศและประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[17 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[16 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแจ้งข้อมูลต่อเจ้าพนักงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีโรคโควิด 19[16 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[16 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครราชสีมา[16 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (70%) กรณีได้ร[16 เม.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ให้พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ได้รับการเกลี่ยอัตรากำลังไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนใหม่[14 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5[15 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยของครูชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของ สพฐ.[15 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การยืนยันสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ [15 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การยืนยันสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ [15 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ[14 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)[15 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปิดบัญชี "กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED[14 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [14 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์[14 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[14 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[13 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แบบสำรวจการรายงานผลโครงการโรงเรียนสุจริตและการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปี2562 [14 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การติดตามและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ปีการศึกษา2562[14 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[13 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[13 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[13 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน[9 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [10 เม.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[10 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกการจัดการแข่งขัน โครงการ "สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปี 15" รองชิงแชมป์ประเทศไทย[10 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563[10 เม.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ[8 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในการณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) [9 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การปรับปรุงแอฟพลิเคชั่นดิจิทัลไลฟ์ และตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานดิจิทัลไลฟ์[9 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[7 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[7 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[1 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอยกเว้นไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารฯ[8 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กำชับการบริหารจัดการการศึกษา[7 เม.ย. 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี]
ปกติ  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[7 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562[7 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[7 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[1 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[7 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[1 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[1 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[1 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษา[1 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[1 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best ประจำปี 2563[3 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2563[3 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการขยายผล “การใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs”ปี 2563[3 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[2 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[2 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[31 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[31 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV)[2 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[1 เม.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดืิอน[31 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน[31 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ม.14(5)[1 เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือคัดสรรผู้รับทุนพระราชทาน[31 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[31 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก[31 มี.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ช้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[31 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[30 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2563 )[30 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การกำกับ ติดตามการนำผลสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานไปใช้ในการสอบปลายปีของผู้เรียน[31 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย[30 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[24 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[27 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[27 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการการจัดฝึกอบรมการจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาด[24 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์[27 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21[26 มี.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563[27 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[26 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีด่นประสพผลสำร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562[26 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งมาตรการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา[26 มี.ค. 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี]
ปกติ  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[26 มี.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งมาตรการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา[26 มี.ค. 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี]
ปกติ  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[26 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[26 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[25 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช[25 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ[25 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ[25 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเปลี่ยนแปลงการส่งรายงานผลการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา2562 [24 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อดำเนินการเบิก[24 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)[24 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)[24 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ/Coding)[24 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี[23 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562[23 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน[23 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  สำรวจข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[18 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[18 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน[19 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้าง[17 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[20 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค 1 ปี 2563 (70%)[20 มี.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเขตโรคติดต่ออันตราย และประเทศกลุ่มเสี่ยงของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID[20 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ยกเลิกการจัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีฯ[20 มี.ค. 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารการศึกษา[20 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเลื่อนการจัดประชุมโครงการคณะกรรมการศึกษาธิหารจังหวัดนครราชสีมา พบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2[19 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเ[19 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.[17 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[19 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนรประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562[18 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[18 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2563[18 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[18 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงช่วยงาน สพป.นครราชสีมา เขต 2[18 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงช่วยงาน สพป.นครราชสีมา เขต 2[18 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงช่วยงาน สพป.นครราชสีมา เขต 2[18 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงช่วยงาน สพป.นครราชสีมา เขต 2[18 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงช่วยงาน สพป.นครราชสีมา เขต 2[18 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงช่วยงาน สพป.นครราชสีมา เขต 2[18 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14(5)[18 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14(5) [18 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ[18 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนกำหนดการจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุนฃรนารี ประจำปี 2563[18 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) สิ้นปีการศึกษา 2562[17 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ประจำปีการศึกษา 2562[17 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียน[17 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[16 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[16 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[16 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[16 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[16 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  มาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก[16 มี.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แนวทางการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ของสถานศึกษา[13 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( เมษายน 2563)[13 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน[13 มี.ค. 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี]
ปกติ  กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญปประโยชน์ ประจำปี 2563[13 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[13 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร[13 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563[13 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด[13 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียบประวัติ[12 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[10 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[10 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษา[12 มี.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)[12 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  รายงานผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2560[12 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการฯ[11 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[12 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14(5)[12 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14(5)[12 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14(5)[12 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[12 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[9 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)[12 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[7 ม.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน[12 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[12 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[12 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[12 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงจัดสถานที่พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[9 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงจัดสถานที่พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[9 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงจัดสถานที่พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[9 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงจัดสถานที่พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[9 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงจัดสถานที่พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[9 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ไฟไหม้ป่า[11 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แนวทางปฏิบัติในการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา[11 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน[11 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ว13/2556 ประจำปี พ.ศ. 2559[10 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[5 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[6 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[6 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[6 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[6 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[6 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[10 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[6 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[9 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเจริญพระอัตนตรัย ปี2563 ประเทศทีม 5 คน [9 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ตอบแบบประเมินตนเองการดำเนินงานของโรงเรียนในการบริหารจัดการขยะและสร้างวินัยในการลดขยะและคัดแยกขยะภายใต้แนวคิดโรงเรียนปลอดขยะ สพฐ[9 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คณะรำบวงทรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2563[9 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2563[9 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[6 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[6 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[6 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[5 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[5 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[5 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[5 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[5 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและรับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[5 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[6 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[6 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[6 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [6 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)[6 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[6 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี [5 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา สายงานบริหารสถานศึกษาฯ[6 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ข้อสั่งการจาการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติครั้งที่ 2/2563[6 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[6 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019[6 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้การรณรงค์เกี่ยวกับ COVID-19 [6 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือดำเนินการตามคำแนะนำการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานศึกษา[6 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี[6 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเลื่อนประชุม[5 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ[6 มี.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)[5 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ[5 มี.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยา[5 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[5 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ[5 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[4 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[4 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[2 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[4 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[4 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[4 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[4 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[5 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[4 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[5 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[3 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[3 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  จำหน่ายสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ[2 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือข้าราชการครูผู้ประสบอัคคีภัย[5 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การรับกระประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 และรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1[3 มี.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[5 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[4 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง[4 มี.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งบรรจุพนักงานราชการ[5 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[4 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[4 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[4 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[3 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[3 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[3 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563[4 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ที่ว่าการอำเภอฝากส่ง[4 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[4 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[4 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14(5)[4 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งรายงานการประชุม[4 มี.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งกำหนดตำแหน่งและตัดโอนตำแหน่งอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ[14 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้ง 1 (1 เมษายน 2563)[4 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม รอบที่ 4)[2 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเข้าอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครอง[2 มี.ค. 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ป[27 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19)[2 มี.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[2 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน คร[2 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( เมษายน 2563)[28 มี.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[28 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งพฤติกรรมคนต่างด้าวปลอมเอกสารราชการเพื่อเป็นครูสอนภาษา[28 ก.พ. 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[28 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[28 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ศึงานกษาดู[28 ก.พ. 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก (QR CODE อยู่ด้านล่างของหนังสือเพิ่มเติม)[28 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร[28 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ "การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" ประจำปี 2562[28 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก (QR CODE อยู่ด้านล่างของหนังสือ)[28 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย[28 ก.พ. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนบ้านพักครู[19 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ปี2563[28 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม[28 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น ปี2563 หัวข้อ ครูดี..ที่รัก [28 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรื้อถอนอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองกก เพื่อประมูลขายทอดตลาด[25 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  สำรวจโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์[28 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอให้ตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อตัว ชื่อสกุล ตำแหน่ง และสังกัด ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563[28 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การพัฒนาโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2562 เพิ่มเติมตามหนังสือ ที่ ศธ 04063/ว439 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563[27 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์รายชื่อและสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ประสงค์ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[27 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[27 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2562 [27 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ[26 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี[26 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19[26 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือส่งข้อมูลตามรายชื่อโรงเรียนและรายงานประเมินตนเอง (SAR) เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม)[25 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[25 ก.พ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมนำเสนอการดำเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียน [25 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญคณะกรรมการระดับสนามสอบ โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 (NT) ปี 2562 เข้าร่วมประชุม (แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง) ข้อ3[25 ก.พ. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[24 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[24 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[24 ก.พ. 2563 กลุ่มส่ง