ระดับความสำคัญ-->ปกติ ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปี2562 [16 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ประจำปีการศึกษา 2562[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ประจำปีการศึกษา 2562[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ประจำปีการศึกษา 2562[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ประจำปีการศึกษา 2562[16 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  สำรวจวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562[13 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[13 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  วาระและรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[13 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[13 ธ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[13 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกักระทรวงศึกษาธิการ[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือก "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 4)[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือจำหน่ายบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563[12 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปี2562 [11 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปี2562 [11 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[11 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โอนเปลี่ยนแปลงการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน)[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เพิ่มเติม แผนที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียน[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การสนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ปี2562[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญส่งผลงานเชิงนวัตกรรม “โครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 9”[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม[9 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมคณะกรรมการดำเนนการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562 จังหวัดศรีสะเกษ [9 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ตอบรับเข้าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลห้องสอบและข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access (ครั้งทสุดท้าย)[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สนามสอบกำหนดห้องสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 NT ปี2562[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบ[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[29 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การสนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD[6 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตัดโอนจำแหน่งและปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[28 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและคณะกรรมการประเมินผลโครงการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ครั้[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลความต้องการครภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำป[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2563[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2562[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ประกาศรายชื่อ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14 (5)[4 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 และเชิญประชุม[29 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 และเชิญประชุม[29 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 และเชิญประชุม[29 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[3 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[28 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[28 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ ครูไทยก้าวไกลสี่ยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[2 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[29 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขับเคลื่อนนโยบาย 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน [29 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ 2563[29 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561[29 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ รดับนานาชาติ ประจำปี พ.[29 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยสิลปะมวยไทย (มวยโคราช)"การอกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย (มวยโคราช) ส[29 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ[29 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "สพฐ - ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปี 15"[29 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย[29 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับสถานศึกษา[29 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[29 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[29 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[28 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[28 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโชคชัย 4[22 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[29 พ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[28 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[26 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[26 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[26 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือสวมใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพฤหัสบดี[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดนครราชสีมา[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร่วมค่าย Samaung Future Career Bootcamp[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถนนหัก[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองกก[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระมะค่า[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยแถลง 3[22 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ต่อสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[27 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563[27 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุกเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2562[27 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภททีม 5 คน (ระดับจังหวัด)[26 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[26 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[26 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[25 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การใช้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[25 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยแถลง 3[22 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว[26 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์[26 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[26 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขใบตรวจรับพัสดุ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[18 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  จัดทำข้อมูลเกียรติประวัติและผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561[26 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[26 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[26 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[26 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยแถลง 2[22 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[25 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโชคชัย 4[22 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[25 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[25 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[25 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน เยี่ยมชมและให้กำลังใจโรงเรียนที่นำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม[25 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[25 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การวัดและประเมินผล ความสามารถในการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 [25 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งกำหนดการลงพื้นที่การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศ[25 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติมหน้า 3)[22 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร[15 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าลี่[4 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)[22 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบึงพระ[22 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" จังหวัดนครราชสีมา[22 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[22 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[22 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[22 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[22 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือใช้พื้นที่บริการชุมชน/เกษตรกร[22 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[22 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[21 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ[21 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เปลี่ยนอนาคตโลกด้วยวิถีการบริโภคแบบยั่งยืน[21 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563[21 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ[21 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งผลสอบ Pre O-Net ครั้งที่1ปีการศึกษา2562[21 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[20 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[20 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ผ่านระบบสารสนเทศงานบุคคล[19 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)[19 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[19 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[19 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[19 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[19 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การส่งหลักฐานนักเรียนพิการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมงบประมาณปี พ.ศ. 2563[19 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562[19 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัคนักเรียนระบบโควตาเพื่อศึกษาต่อระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563 ระบบทวิภาคีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง[19 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนดอนไพล[19 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่[19 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[18 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[18 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[18 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือสำรวจชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านเพื่อดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ[19 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอให้ตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ (ประกันสัญญา)[18 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[18 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[18 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[18 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[18 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[18 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[18 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  (แก้ไขคำสั่ง) การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[13 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การส่งหลักฐานที่ใช้แนบประกอบสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ [18 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดี สมส่วน”[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนงานบูรณาการป้องกันเอชไอวี[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนงานบูรณาการป้องกันเอชไอวี[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนงานบูรณาการป้องกันเอชไอวี[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรี[18 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การรับสมัคนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 17 (17 IJSO)[18 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[13 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย) เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบุญมาก 3[15 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[14 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานและวิทยากรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[14 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)[14 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[14 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก[14 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ถอนคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[14 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบุญมาก 1[14 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบุญมาก 3[14 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[13 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[13 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[14 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญครูแนะแนวเข้าร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ[14 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตะตร้อ[14 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าลาดขาว[14 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ต่อสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ[14 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[14 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แก้ไขคำสั่งหน้า 2)[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[14 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[14 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  พนักงานราชการลาออกจากราชการ[14 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[14 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560[13 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562[14 พ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายการค่าบริหารจัดการรถกระบะรับ-ส่งนักเรียน)[14 พ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[14 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)[13 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ผ่านเว็บไซต์[13 พ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[12 พ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำดุษฎีนิพนธ์[12 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสารภี[12 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนา "โครงการโครงเรียนปลอดภัย"[12 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[12 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[12 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[12 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[12 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[12 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[12 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562(ฉบับแก้ไข)[12 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน[12 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  สมเด็จพระสังฆราชประทานพระอนุมัติการตั้งพระพิธีธรรมประจำพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค[11 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 110 รูป[11 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[8 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา[11 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[7 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2562[11 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[11 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนดอนไพล[11 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญเข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานครอสเวิร์ด[11 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญเข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานเอแม็ท[11 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการสอบ Pre O-NET ครั้งที่1,2 ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา2562[11 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฎิบัติการ การปรับปรุงข้อสอบ Pre O-Net ครั้งที่1,2 ชั้น ป.6,ม.3 ปี2562[11 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพรางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึ[8 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[11 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภททีมโรงเรียน[7 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน[11 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนัแจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562กศึกษาไปนอ[8 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562[8 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2563[8 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[8 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560[16 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[7 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[7 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบจัดหาประโชยน์ที่ราชพัสดุของส่วนราชการ[5 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2[5 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)[5 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)[5 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[5 พ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[4 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การติดตามผลการตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)[5 พ.ย. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบการปฏิบัติงานการบัญชีและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[5 พ.ย. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[5 พ.ย. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม)[5 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[5 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ต่อสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[4 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกันผม[4 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว[4 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว[4 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1และ ชั้นป.3 ปี2562[4 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2 ปี 2562[4 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขภาคผนวกในวาระการประชุม[4 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แก้ไขรายชื่อรายงานการประชุมเดือน ตุลาคม 2562[4 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งผลทุนการศึกษาของนักเรียน,ครู,โรงเรียน[1 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯกำหนดเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา 2561[1 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563[1 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมขับเคลื่อนการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง[1 พ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการรับเกียรติบัตร[31 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  วาระและรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[1 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท[1 พ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  สำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่[1 พ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเข้าทำประโชยน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก[1 พ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ตอบแบบสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ[31 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562[31 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวีคูณพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562[31 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการรับเกียรติบัตร[31 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ[31 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการรองรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการศึกษาดูงานและจัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ[31 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจความต้องการจำดป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2[31 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[4 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[31 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[31 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[31 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก เนื่องในดอกาสครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก[31 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามของงานวิจัยโครงการโรงเเรียนประชารัฐ[31 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน[28 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อสนามกีฬาบาสเกตบอล[28 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต[30 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแจ้งทำสัญญาในส่วนเจ้าหน้าที่ธุรการ(โครงการคืนครูให้[30 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[30 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเตือนการเกินโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูหนาว[29 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน Instructional Computer Type 1 (IC1)และระบบปฏิบัติ[16 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[29 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอขอบคุณ[21 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)[21 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แผนการติดตามประเมินผลโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ[29 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ตรวจสอบข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[29 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)[28 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน การจุดบั้งไฟ และแจ้งเตือนการเกิดเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ[28 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์[28 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563[25 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสนับสนุนสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนได้ นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก [28 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสนับสนุนสื่อการสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [28 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563[25 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[28 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนปกติระดับเขตพื้นที่การศึกษา[25 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงิ[25 ต.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนมาก  แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ปีการศึกษา 2562[25 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[25 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [25 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการประเมินโครงงานเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย [25 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึก[25 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งสถานที่ศึกษาดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ[22 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งเอกสารมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ [22 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมชี้แจงการพัฒนาหลักสูตรโคราช จีโอพาร์ค [22 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิทวีคูณพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562[22 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจำหน่ายสื่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ[21 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกร[22 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563[22 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[22 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[21 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[7 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[7 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ[16 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันปิยมหาราช ประจำปี 2562[21 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[16 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[16 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[16 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562[16 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 2/2562)[16 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[16 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[16 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแจ้งเพิ่ม-ลดรายชื่อผู้เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานผ่านระบบ O-Net ปีการศึกษา 2562 [16 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [16 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ [16 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม)[16 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา[15 ต.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[15 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[15 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[15 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แต่งตัั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้าง[11 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[10 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[11 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[11 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[11 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[11 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผานด[11 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ฃอส่งบทอ้างอิงการจัดทำข้อมูลประกอบการหารือ เรื่อง นโยบายกัญชา[10 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[10 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา[10 ต.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[10 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[10 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[10 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[10 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้าง[10 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[9 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง 24 กันยายน 2562)[9 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์กลุ่มการงานอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[9 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[9 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ปี2562 นักเรียนปกติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[9 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2561[9 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562[8 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้อสังเกตการออกติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน จังหวัดนครราชสีมา[9 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ[8 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[9 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[8 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[8 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[8 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2562)[7 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[7 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภาระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562[3 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอตรวจสอบอุปกรณ์รับสัญญาทรูวิชั่นส์ของโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนทรูปลูกปัญญา [7 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562[7 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วน  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[7 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประกวดนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และสเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ปี2562 [4 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[4 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[4 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[4 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[4 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[4 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[4 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งตารางการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)[3 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารสถานที่[3 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[3 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[3 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[4 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รับสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส[3 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[3 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมานมิตรวิทยา[2 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเตือน ครั้งที่ 1 เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562[3 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1[3 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ[3 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  (เพิ่มเอกสารคู่มือ) การดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องเรียนแกนนำขยายผลการใช้สื่อแผงประสมอักษรเพื่อส่งเสริมการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ [3 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องเรียนแกนนำขยายผลการใช้สื่อแผงประสมอักษรเพื่อส่งเสริมการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ[1 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[2 ต.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  รายงานและวาระประชุม[2 ต.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมานมิตรวิทยา[2 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[2 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา[2 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[1 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[1 ต.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[1 ต.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัครวิทยากรหลัก โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย[1 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัวและลาป่วย[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[30 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขคพื้นที่การศ[1 ต.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรีย[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเร[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงการสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ[30 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะเด็กไทยให้พบแนว"เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนว และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery "คนพบตัวเอง ค้นพบอาช[30 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฎบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับปฐมวัยและประถมศึกษา[30 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ชี้แจการเดินทางเข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก[30 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ชี้แจการเดินทางเข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก[30 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[30 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง[30 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[30 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[30 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกา[27 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศ[27 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการเข่าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา[27 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรม Active Learning และสอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร ชั้น ป.6, ม.3 [27 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดก[27 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเข้าลงทะเบียน E - Training เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาส (National Safe School Onl[27 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการป้องกันการเล่นพนันออนไลน์ในสถานศึกษาและการเล่นพนันฟุตบอล[27 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ศตวรรษที่ 21[27 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน[27 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง ประเมินลูกจ้างชั่วคราวฯ[26 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง ประเมินลูกจ้างชั่วคราวฯ[26 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[26 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[26 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[26 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[25 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[25 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[26 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[26 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ทุนสนับสนุนนักเรียน [26 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และโค้ดดิ้ง[25 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[24 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[24 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563[25 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[25 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[25 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[24 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำข้อสอบO-Net ครั้งที่1,2 ชั้น ป.6,ม.3 ปี2562 [24 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญสถานศึกษาเข้ารับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ์กิจพอเพียงด้านการศึกษาและเกียรติสถานศึกษาพอเพียง[24 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์[24 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[24 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[24 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[23 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ "โพดุล"[23 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนปกติระดับเขตพื้นที่การศึกษา[23 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนปกติ ระดับเขตพื้นที่กา[23 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนปกติ ระดับเขตพื้นที่กา[23 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนปกติ ระดับเขตพื้นที่กา[23 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนปกติ ระดับเขตพื้นที่กา[23 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนปกติ ระดับเขตพื้นที่กา[23 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนปกติ ระดับเขตพื้นที่กา[23 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูละช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน และป้องกันและแก้ไข[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2560[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[20 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษา[20 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 รอบสอง[20 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา2562 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)[17 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)[17 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบความซ้้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1[19 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย [19 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชุมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษาและการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการ [19 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562[17 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจความต้องการสั่งซื้อแบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551[18 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[16 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[16 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[16 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยา[17 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว[17 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี[16 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[17 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอรับการสนับสนุนรายการค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับ - ส่งนักเรียน[17 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอรับการสนับสนุนค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562[17 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ซักซ้อมมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อในสถานศึกษา[17 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าอินเตอร์เน็ต[16 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[16 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[16 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[16 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562[16 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างต้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม[16 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[13 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนประสบเหตุอุทกภัย[13 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[13 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลความต้องการชุดอุปกรณ์กีฬาของโรงเรียน[13 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) [12 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลเบื่องต้นประกอบการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ[12 ก.ย. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[12 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[12 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[12 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคล/องค์กร/ชุมชน/อำเภอ ต้นแบบคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"[12 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[12 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[12 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[11 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[11 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[11 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลทะเบียนประวัติเพื่อบันทึกลงโปรแกรมบริหารงานบุคคล[12 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาครูหลักสูตรการอบรมเชิงปฎิบัติการ ครูไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้[11 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขยายเวลาการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[11 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญส่งทีมตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดกิจกรรมการแสดง TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPION SHIP 2020[11 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)[10 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)[11 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เชิญประชุมปฎิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี2562[11 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[11 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัยตามแนวทางมอนเตสซอรี่[11 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2562)[11 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS: Independent S[11 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ทักษะด้าน Digital Literacy)[11 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[11 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลสภาพการใช้งานสนามกีฬา/สนามฟุตซอล[11 ก.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[10 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[10 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมอนามัยโรงเรียน[10 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เลื่อนการจัดงานเวทีแสดงศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่3 ปี2562[10 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[10 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560[9 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[6 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แนวปฏิบัติการนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online[6 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล[9 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[6 ก.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประเมินตนเองตัวชี้วัด 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธ รอบ 12 เดือน[2 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของสถานศึกษา[30 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ต.ค.62)[6 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว[5 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม[5 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบ้านพักขาราชการครูประสบอัคคีภัย[5 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[5 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[5 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เชิญประชุมปฎิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี2562[5 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัด ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อผลการรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขโดยคระกรรมการสถานศึกษา (แบบ นร.05) และแจ้งขยายเวลาการ[5 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[5 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[5 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[5 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การตอบปัญหาศีลธรรม[3 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกฝนประสบการณ์อาชีพ (work experience) กับกิจกรรม "ปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ"[4 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วน  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2562)[4 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[3 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562[3 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเป็นวิทยากร[3 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่[3 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)[3 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ "โพดุล"[3 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ปี2562[3 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การติดตามการกรอกข้อมูลนักเรียนยากจน ในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน[3 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน[3 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562[3 ก.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การทดลองใช้และประเมินแผงประสมอักษรเพื่อส่งเสริมการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ[3 ก.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาและมอบโล่เกียรติยศ สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาป[30 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาและมอบโล่เกียรติยศ สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาป[30 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[30 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[30 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[30 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[2 ก.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[2 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562[30 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประจำปี 2562[2 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประจำปี 2562[2 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือจำหน่ายบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563[2 ก.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)[30 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[30 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[30 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[30 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปี2562[30 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)[28 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุญาติการเดินทางไปราชการ[23 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การทดลองใช้และประเมินแผงประสมอักษรเพื่อส่งเสริมการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ[30 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงานเวทีแสดงศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่3 ปี2562 [30 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้น ม.1-3 [30 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[28 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[29 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562[29 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอส่งหนังสือพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562[28 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[28 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2[28 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2562 งบดำเนินงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา[27 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการติดตามและประมาณผลโครงการผลิตครูเพื่อพฒนาท้องถิ่น[27 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีพิเศษ)[27 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[27 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู[27 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรับมอบคูปองการศึกษาเพื่อรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต "นักคิดสุจริต" รุ่นที่2[26 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อตัดสินรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2562[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกพลวง[26 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[26 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์[26 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของพนักงานราชการ[26 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของพนักงานราชการ[26 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[26 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ[26 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วน  การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.ค.ศ.[26 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ปี2562[26 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาหลักสูตรโคราช จีโอพาร์ค[26 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี[23 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[23 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[23 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562[22 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่[22 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจักราช 3[21 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบุญมาก 3[21 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 2[21 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[21 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบึงพระ[21 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ปรับปรุง ณ 1 สิงหาคม 2562)[21 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา[21 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา[21 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ[21 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย[21 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562[21 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[21 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[20 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[20 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[20 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[20 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[20 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562[20 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา[20 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[20 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563[20 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[20 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[16 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[16 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามเกณฑ์ (ว17)[16 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[20 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[19 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[19 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2562[19 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอรับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ[19 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการสมัคเป็นหน่วยบริการและให้บริการ[19 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามระเบียบ พ.ศ. 2561[19 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.[19 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขออนุญาตบุคลากร[19 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขออนุญาตบุคลากร[19 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตบุคลากร[19 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาและมอบโล่เกียรติยศ สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาป[19 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562[16 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสรรหากรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี2562 จังหวัดศรีสะเกษ[16 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านการเขียนได้" ปีการศึกษา [16 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตไปราชการ[16 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"[16 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[14 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลทะเบียนประวัติเพื่อบันทึกลงโปรแกรมบริหารงานบุคคล[16 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ[16 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ[16 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[16 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลทะเบียนประวัติเพื่อบันทึกลงโปรแกรมบริหารงานบุคคล[16 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาสังกัด[15 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  รับหนังสือ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปี2562 บันทึกความสำเร็จโครงงานคุณธรรม เยาวชนทำดีถวายในหลวง และยุทธศาสร์ชาติ[15 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ติดตามผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบที่ 2[15 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562[14 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[14 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพจังหวัดนครราชสีมา[15 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซมบำรุ่งรักษาอุปกรณ์ DLTV[14 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)[14 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและการประเมินพัฒนาการผู้เรียนของบ้านเรียนสระพงษ์ดี[13 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการศึกษษทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[14 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[14 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[13 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีไฟล์แนบ [14 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย)[14 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงานที่ได้รั[13 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562[13 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหินดาด[13 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[13 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[13 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[13 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[13 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขออนุญาตบุคลากร[13 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ[13 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา [13 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา [13 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย[13 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[13 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[13 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[13 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[13 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[13 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตะไก้[13 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตะคร้อ[13 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ฯ[9 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรในการทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาฯ [9 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2562 ระดับ Cluster[8 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย[8 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[5 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[8 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[8 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรื้อถอนอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองกก เพื่อประมูลขายทอดตลาด[7 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การนิเทศให้ความช่วยเหลือ กำกับติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม[7 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[7 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการเรียนรู้[1 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [7 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพร้อมรายงานผล[6 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[6 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[31 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ[6 ส.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout)[6 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[5 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป[6 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562[6 ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[31 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญร่วมทำบุญกองทุนผู้ยากไร้[6 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2[5 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  กรอบโครงสร้างเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ[5 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล[5 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวมอนเทสซอรี่[5 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการควบคุมภายใน[5 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[5 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[5 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/256[1 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือดบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยก[2 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกอกวิทยา[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทองหลาง[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระมะค่า[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชยประจำปีการศึกษา 2561[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจำเป็น[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา[2 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[2 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศ ติดตาม กลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[2 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[1 ส.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอบรมปฎิบัติการการประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (เพิ่มเติม)[1 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [1 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [1 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื่องพระยุคลบาท ปีที่ 2[26 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ[1 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษา (เพิ่มเติ[1 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษา (เพิ่มเติม[1 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษา [1 ส.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[1 ส.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[1 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[1 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอรับประมาณเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน[1 ส.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการฯ [31 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[31 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562[31 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การประชุมนำเสนอผลงานปฎิบัติที่ดี (Good Practice) และถอดบทเรียน[31 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศ กำกับติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศษสตร์น้อย [31 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[30 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหินโคน[31 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลทะเบียนประวัติเพื่อบันทึกลงโปรแกรมบริหารงานบุคคล[31 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษา [30 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษา [30 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษา [30 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[30 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดทำเอกสารประกอบการจัดสรรงบลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[30 ก.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการศึกษานิเทศก์ ปี2562 [30 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษา[30 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินตนเองตามตัวชี้วัด 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธ รอบ 12 เดือน[30 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุญาติการเดินทางไปราชการ[30 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มจากการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ[30 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาการคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[30 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[30 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[30 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562[30 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV) [26 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เปลี่ยนแปลงคำสั่งการแต่งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ของสถานศึกษา [26 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย [26 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษษ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา [26 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[26 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563[26 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[26 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา[26 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว[25 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ทุนสนับสนุนนักเรียน ครู โรงเรียน[26 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[26 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[26 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  พิจารณาคัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่ให้ได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รับรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562[26 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เชิญร่วมประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัดนครราชสีมา (รอบแบ่งกลุ่มจำนวน 8 คน)[26 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำราคากลางและกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งรายละเอียดของร่างขอบเขตของงาน รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับก[25 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การสำรวจและการสนับสนุนให้นักเรียนทำแบบวัดแวววัดความถนัดด้านอาชีพ[25 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ของสถานศึกษา [25 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[25 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[25 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสาธารณะ"[25 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  โอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562[25 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[25 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562[25 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มรายการในทะเบียนประวัติ[25 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[25 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[25 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[24 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขออนุญาตลากิจส่วนตัว[24 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแมว[24 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[24 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[24 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2562 (30%)[24 ก.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[24 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[23 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  (แก้ไข) ประกาศผลการประเมินโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศ ปี 2562[23 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญชวนสมัครและคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี[23 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ทุนการศึกษานักเรียนยากจนกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ สพท.นครราชสีมา เขต 2[23 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้[23 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)[23 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[23 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[23 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562[23 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[22 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[22 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[22 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งการรับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562[23 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563[23 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 [23 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำแผนประกอบการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[23 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงงานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562[23 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองจอก[19 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรักชาติประชาบำรุง[19 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเป็นตัวแทนร่วมจัดนิทรรศการและประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงานขับเคลื่อนการพัฒนาคูณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์ สามัคคี สดุดี องค์ราชัน [19 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปี2562[18 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[18 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ [18 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมปฎิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ[18 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์[18 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV[18 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[10 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ระดับเขตพื้นที่ ปี2562 [18 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  วิธีตรวจสอบการบันทึกข้อมูล นร.01[15 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชุม "พลังร่วม"การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์สามัคคี สดุดีองค์ราชัน[15 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62)[10 ก.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประชุม "พลังร่วม"การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์สามัคคี สดุดีองค์ราชัน[15 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดรวง[15 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[15 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามผลการตรวจสอบสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบในปีงบประมาณ 2561 ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561[15 ก.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ [12 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา[12 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562[12 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วน  รายงานการดำเนิการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการ ปี2562[12 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "พบพระ พบธรรม นำชีวิต"[12 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น และวิทยากรท้องถิ่น โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย[12 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[28 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอข้อมูลการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ[11 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอข้อมูลการดำเนินการให้นักเรียนมีความรู้ในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่[11 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562[11 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) รร.บ้านซ่าเลือด[11 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโคราชจีโอพาร์คเป็นจีโอพาร์คโลกยูเนสโก [11 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[11 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือแจ้งตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน[10 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[11 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[11 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[11 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[10 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมฝึกอบรมเชิงปฎิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน รุ่นที่3[10 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[10 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน[10 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน[10 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[10 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งกำหนดการมอบทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา[10 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปีการศึกษา 2562[10 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดของนักเรียน[10 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)[8 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากร[10 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนในสังกัด[9 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[2 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งข้อสั่งการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลเด็กพิการเรียนรวมได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จำแนกตามประเภทความพิการผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (Individualized E[8 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[9 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกุดสวาย[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2562[8 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การมอบทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา[9 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมทดสอบ Pre-Ne ครั้งที่2 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด[9 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[8 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับปฐมวัย ปี 2562[8 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2562[4 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[8 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์[8 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบัวโคก[5 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระแก้ว[5 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา[5 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[5 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)[5 ก.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  จัดกิจกรรมเทศกาล "วันนักวิทยาศาสตร์น้อย"ประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย[5 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ[5 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อตัวในทะเบียนประวัติ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [4 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [4 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparen[4 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparen[4 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparen[4 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินนงานของสำนนักงานเขต พื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Inte[4 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScopc)[4 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งปฏิทินดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อรับเงินอ[4 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประการรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562[4 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DL[4 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[4 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[4 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม[4 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูบรรณารักษ์หรือครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม[4 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแน่งครูผู้ช่วย[4 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการ "การทดลองใช้โปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงคุณธรรมจริยธรรมครูปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[4 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดก่ารศึกษาขั้นพื้นฐาน[4 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองม่วง[3 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงการยื่นยันขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ[3 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[3 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบ 16 ปี[3 ก.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครุให้นักเรียน)[3 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)[3 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการเปิดระบบ CCT ให้บันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01)ภาคเรียนที่ 1/2562[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนมุติการเดินทางไปราชการ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[2 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเสนอขอแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[2 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย [2 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[2 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากร[2 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านด่านเกวียน[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดะแลง[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด ปี2562[2 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบุกระโทก[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยอกขาม[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิมานประชาสันต์[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดงพลอง[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา[2 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[2 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[2 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[2 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม วางแผนการบรรจุศึกษาทุนฯ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม วางแผนการบรรจุศึกษาทุนฯ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม วางแผนการบรรจุศึกษาทุนฯ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม วางแผนการบรรจุศึกษาทุนฯ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม วางแผนการบรรจุศึกษาทุนฯ[2 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข"ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) และโครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9)[1 ก.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562[1 ก.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอข้อมูลอีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือสมาชิก กบข. ที่ยังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลสมาชิก กบข.[1 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งจัดสรรโอนเงินโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป[1 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[1 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[1 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[1 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การส่งเอกสาร สื่อ 60พรรษา สมเเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่1[1 ก.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โรงเรียน อย.น้อย ปี 2561 ระดับดีมาก[28 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน[28 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ”[28 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[28 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[28 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[28 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[28 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[28 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[28 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[28 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญร่วมโครงการประกวดขับร้องสรภัญญะสรรเสริญพระคุณพระรัตนตรัยและพระคุณบิดามารดา[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้รื่อถอนอาคารอเนกประสงค์[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอบรมทางไกลสำหรับครูโรงเรียนใรโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบเกียรติบัตรจาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ RT ป.1และ ป.3 ปีการศึกษา2561[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การยืนยันรายงานงบลงทุนของโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการกำกับติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันประจำปี 2562[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการโครงการ "สถานศึกษาต้นแบบ"[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการโครงการ "สถานศึกษาต้นแบบ"[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การดำเนินตามปฎิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนได้ คิดเลขเป็น และการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ [26 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนทุนรอบการระดมทุนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย ปี พ.ศ. 2562[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2562 ระดับภาคและรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนมาก  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1)[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562"[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อตัวในทะเบียนประวัติ[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  หนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านการเขียนได้" ปีการศึกษา[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือเปิดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติเพลง "สดุดีจอมราชา" และเพลง "จิตอาสาพระราชทาน"[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบุญมาก 1[18 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริการเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 18[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ[18 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[18 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยอกขาม[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดส่งเอกสารประกอบการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมจัดทำข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMis) ประจำปีการศึกษา 2562 [17 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำข้อมูลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMis) [17 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศการแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี2562 [17 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการภาคีเครือข่ายพัฒนาเด็กวัยเรียนสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไผ่[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติต (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำน[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างดรงเรียนส่วนภูมมิภาค ประจำปี 2562 จังหวัดนครราชสีมา[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไผ่[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนเพชร[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ คร[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและกฎหมายสำหรับข้าราชการครูในสถานศึกษา[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มกฎหมายและคดี]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการประเมินโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศ ปี 2562[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2019"[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เผยแพร่เอกสารคู่มือผลิตสื่อแผงประสมอักษรสำหรับครูเพื่อสอนนักเรียนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฎิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยแถลง 2[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยแถลง 4[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอบแข่งขันได้[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการกำกับติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันประจำปี 2562[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การกำกับติดตาม และประเมินผล โรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[24 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2562[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าลาดขาว[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านช่องโค[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโค้งกระโดน[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าตะเคียน[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองจาน[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถนนหัก[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  นโยบายพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้าน Digital Literacy[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจ/ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกการใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฎิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การมอบเกียรติบัติกำกับลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 , หนังสือสำคัญการแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.) และเข็มลูกเสือบำ[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญ/เกียรติบัตร กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่ม สาระการเรียนรู้หลัก ของนักเรียนชั้น ป.6และ ม.3 ปีงบประมาณ [7 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การประชุมแนวทางการจัดการศึกษาสำรับบุคคลออทิสติกในโรงเรียนเรียนรวม[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญชวนร่วมแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขนำส่งระเบียบวาระการประชุม[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการ "ปั่นปันรัก เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น"[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญ/เกียรติบัตร กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่ม สาระการเรียนรู้หลัก ของนักเรียนชั้น ป.6และ ม.3 ปีงบประมาณ [7 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนการเข้ารับการอบรมโครงการจิตอาสาโดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 3/62[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การยืนยันรายการงบลงทุนของโรงเรียนประชารัฐ ปีงบประมาณ 2562[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมนำเสนอการดำเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียน[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมชี้แจงการจดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562)[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเผยแพร่ "เอกสารเสริมพิเศษใช้ควบคุมกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพศวิถีศึกษา" เพิ่มเติม[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [6 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาประชากรอัจฉริยะ[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาประชากรอัจฉริยะ[5 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[5 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[5 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางมอนเทสซอรี [5 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศรายชื่อโรงเรียนศูนย์พัฒนาก่ีจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป [5 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งการส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) เพื่อขอรับคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2562[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ครั้งที่ 2)[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2562[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2562[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการบริการคัดกรองภาวะโลหิตจางในนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ประจำปี 2562[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะอนุกรรมการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประชากรอัจฉริยะ (Smart People)[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรื้อถอนอาคารเรียน ประกอบ และสิ่งปลูกสร้าง[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการกู้ยืมกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการ[31 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธืการให้สินเชื่อสวัสดิการการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย[31 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน[31 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561[31 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแรมมิ่งในโรงเรียน[31 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเข้ารับการอบรมตามโครงการจิตอาสาโดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 3/62[31 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[31 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  สำรวจความต้องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV (เพิ่มเติม)[31 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา[31 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[30 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมศึกษา[30 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[30 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงการดีเด่นสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก ประจำปี 2562[29 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมเนืื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี[29 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย[29 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฎิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย[29 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบบรมราชาภืเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี ร่วมใจภัคดี เทิดไท้องค์ราชัน"[29 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบบรมราชาภืเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี ร่วมใจภัคดี เทิดไท้องค์ราชัน"[29 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ บุคลากร ดูแลระบบอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดการอบรมทางไกล หลักสูตรการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาระดับป[31 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[29 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เผยแพร่แนวทางการน้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา มีงานทำ-มีอาชีพ สู่การปฎิบัติ ปีการศึกษา 2562[29 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย [29 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[24 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน และอยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconfere[28 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน[28 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[28 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[28 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562[28 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562[27 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน [27 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา[27 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[27 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[27 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์[27 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคือค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[27 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[27 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกลหลักสูตรการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 256[27 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562[27 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระะบบควบคุมภายใน ประจำปี 2562[27 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกลหลักสูตรการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 256[27 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมปฎิบัติการการจัดทำคู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ[27 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[24 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุน งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน รายก[17 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[22 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์(ว17)[22 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[24 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนทะยุง[24 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[23 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[23 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[23 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[23 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แบบตอบรับ(เพิ่มเติม)[23 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[23 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมหลักสูตรการอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัย เพื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสเต็มศึกษาปฐมวัย ปี 2562[22 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินโครงการเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2561[22 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ[22 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรพี่เลี้ยงให้การฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์[22 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[21 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ([22 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการเกลี่ยอัตรากำลัง[22 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[22 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[22 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ติดตามการดำเนินการตรวจสอบตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา[21 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปร 2562[21 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปร 2562[21 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปร 2562[21 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปร 2562[21 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การกำกับติดตาม และประเมินผล โรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562[21 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุน งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน รายก[17 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช่วยราชการ[21 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[21 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[21 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นการชั่วคราว[21 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นการชั่วคราว[21 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562[17 พ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[17 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562[17 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)[17 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 7 รายการ[17 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่จะดำเนินการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง[17 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การขอพระราชทานเหรีญลูกสือยั่งยืน ประจำปี 2562[16 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจัดิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2562[16 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจัดิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2562[17 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2562[16 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเครือข่ายครูเข้าร่วมโครงการ[16 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรพี่เลี้ยงให้การฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์[16 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562)[15 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[16 พ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[16 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การตรวจสอบการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ในปีการศึกษา 2561 ของ สถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[16 พ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การทำความสะอาดครัว โรงอาหาร เตรียมพร้อมต้อนรับเด็กเปิดเทอม[16 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี 2562 สำหรับการแข่งขันกีฬา "สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา"ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2562 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ[16 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2562[15 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา ป้องกันยาเสพติด ปี 2562[15 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเป็นวิทยากรให้การประชุมปฎิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ตาม[15 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวปฏิบัติในการยืมทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[15 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา[15 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[15 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการปฏิบัติงานเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อโครงการอาหารกลางวัน[15 พ.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561[15 พ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562[14 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[13 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TEKETRAINING) ปีการศึกษา 2562[15 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  โครงการครูสหกรณ์ : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย[15 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2562 เรียงลำดับเขตพื้นที่[14 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562[14 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนมาก  รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[13 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน[13 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมชี้แจงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ตามหลักสูตรฯ [13 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[13 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[13 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(แก้ไข)[7 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[8 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ส่งเอกสารประกอบการเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)[10 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[10 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ[8 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[8 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2562[8 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2562[8 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[8 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[8 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562[8 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)[8 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปี 2562[7 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราษฎร์บำรุง[30 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ผ่านระบบสารสนเทศงานบุคคล[30 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียนแทนตำแหน่งที่ว่างลง[2 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[2 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)[30 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[30 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment O[30 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายการในทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[30 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[30 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์[30 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชภิเษก[30 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายการในทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[30 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[29 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[30 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[29 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[26 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[29 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562[29 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2[26 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[26 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ