ระดับความสำคัญ-->ปกติ ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[27 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[27 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[27 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัดนครราชสีมา[27 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2564[27 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยกา[27 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[27 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหหน่ง ผู้อำนวยการสถ[27 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหหน่ง ผู้อำนวยการสถ[27 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหหน่ง ผู้อำนวยการสถ[27 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[27 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560[27 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ยืนยันและตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก [26 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[26 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวทำนบ[26 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปรางค์[26 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองพลอง[26 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยแคน[26 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักศุตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ลูกจ้างชั่วคราวออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปี[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประกาศคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบรรจุ 38ค(2) ระดับปฏิบัติงาน กรณีพิเศษ ปี 2563[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563[23 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดซึ้งได้เช่าบ้านอยู่จริง แต่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านทางราชการได้[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนปลายทาง[24 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมผ่านทางไกล โรงเรียนขนาดเล็ก[24 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจการขอรับการจัดสรรวบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง [24 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[11 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[11 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญพระรัตนตรัย ทำนองสรกัญญะประเภททีมโรงเรียน และทีม 5 คน [24 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การฝึกอบรมครูผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร "การพัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๒ [24 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2[24 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  แนวทางการจัดงานวันครู ประจำปี 2564 ครั้งที่ 65[24 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วน  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีและส่งใบเสร็จเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 70%[23 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญส่งกองลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีการจัดกิจกรรม เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[23 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมพิธีการจัดกิจกรรม เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2563[23 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด[23 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและรูปถ่ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด[18 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25664 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[18 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [18 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และปริศนา [18 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำดุษฎีนิพนธ์[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[18 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564[18 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "สพฐ - ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 16"[18 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[17 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[17 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุ 1 มิ.ย.63)[16 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [17 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลผู้อำนวยการและครู โรงเรียนขนาดเล็ก ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หลังเปิดภ[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรม “โครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 9”[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในฤดูกาลระบาด[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการในพื้นที่ ชุมชนน่าอยู่ ที่ทำงานปลอดภัย[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[16 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[16 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[16 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี[16 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school ปี2564 [16 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทานศึกษาธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหหน่ง ผู้อำนวยการสถ[16 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทานศึกษาธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหหน่ง ผู้อำนวยการสถ[16 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การรับการปรึกษา/แนะนำ และรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ปี[16 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 [16 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอใช้ตราสัญลักษณ์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย [16 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  กฏบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรมของหน่วยตรวจสอบภายใน[16 พ.ย. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระพุทธ[16 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564[13 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%)[13 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการตัดสินการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น [13 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา ตรจสอบ คำขอจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ีดินและสิ่งก่อสร้าง[13 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาลูกจ้างประจำส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลางและภาคตะวันออก[13 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาตาวงษ์[13 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านช่องโค[13 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสภานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบ Digital platform[13 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563[13 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอให้ชี้แจงการไม่เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอให้ชี้แจงการไม่เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอให้ชี้แจงการไม่เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอให้ชี้แจงการไม่เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอให้ชี้แจงการไม่เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจ[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจ[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจ[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[12 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตโดยการใช้เช็คธนาคารกรุงไทย[12 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[12 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2563[11 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อวิทยฐานะชำนาญการ[6 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[11 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาประกอบวิชาชีพครู รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)[11 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักเร[11 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เพิ่มเติม)[11 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกาษ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2563)[10 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[11 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกรางวัลเกียรติคุณด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2564[11 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในฤดูกาลระบาด[11 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน[11 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[11 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน และครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[11 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย[10 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[10 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการ่อการศึกษาของชาตืิปี2564[10 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[10 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย [9 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[9 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ติดตามการยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)[9 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข[6 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปี[6 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น [6 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ผ่านระบบสารสนเทศ[6 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)[6 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[6 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[6 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[6 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[5 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั่งขัาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 2 พ.ศ. 2563[5 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอกตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษาเพื่อประกอบการบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งว่างปี 2563[5 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[4 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา [5 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสลักได[4 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[4 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลนักวิจัยของครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [4 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโครงการโรงเรียนประชารัฐ [4 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการคัดเลือก Best of the Best[4 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[3 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560[3 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการคัดเลือก Best of the Best [3 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์นัการภารโรงจัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[2 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[2 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[2 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แต่งต้่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[2 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนก[2 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[2 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบันทึกข้อมูลเข้าระบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ [2 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เผยแพร่คู่มือครูเอกสารประกอบการสอนวิชาชีพ ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 – 6) [2 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น [2 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษษ สังกัด สพฐ[30 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[30 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม)[30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[30 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับบริการส่งเสริมสุขภาพ อายุ 50 ปีขึ้นไป [30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอให้จัดส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online[30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[30 ต.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยตำแหน่งครู[30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[30 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยตำแหน่งครู[30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[30 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล[30 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตะคร้อ[30 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[29 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[29 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)[27 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564[22 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูบุคลากรมางการศึกษา ตำแหน่งครู[28 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563[28 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[28 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การยืนยันรายชื่อโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โรงเรียนปลายทาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔[28 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)[27 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ร่วมสังเกตการณ์ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563[27 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอนุมัติเดินทางไปราชการ[27 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การฝึกอบรมเจ้าที่หน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด[27 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทุกภัยในจังหวัดนครราชสีมา[27 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งกำหนดการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น [27 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขประกาศสพฐ เรื่องรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [26 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[26 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาดำเนินการบันทึกการจ่ายเงิน[26 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปี 2563[26 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ช่องทางรับข้อร้องเรียน[26 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล[22 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล[22 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล[22 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล[22 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล[22 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล[22 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล[22 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล[22 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[22 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเกณฑ์การแข่งขันโครงการสะเต็มศึกษา [22 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563[22 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[22 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะทำงานทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral Service : EMS) และทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) [21 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[21 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563[21 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ และโครงงานสุขภาพนักเรียน[21 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสยองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563[21 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[21 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2563 [21 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  กำชับการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)[21 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ[21 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[20 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ [20 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานCEFR [20 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์หลักสูตร "การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี" ฯ[20 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ซ้อมความเข้าใจการจัดทำและการรายงานเงินคงเหลือประจำวัน[20 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกสำโรง[20 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ[20 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินโครงการเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2563 [20 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่4 ปี2564 จ.นครราชสีมา[20 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2563[14 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[19 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.63)[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลัักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[16 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) [16 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[16 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ [16 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้วยระบบทางไกล และการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย [16 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลัักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[16 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1ต.ค.63)[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ติดตามผลการตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[16 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ติดตามผลการตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[16 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ติดตามผลการตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[16 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ติดตามผลการตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[16 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การจัดส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน[16 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับนักเรียนกลุ[16 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[15 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน[16 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มือายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสินปีงบประมาณ พงศ. 2564[30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว)[14 ต.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest)๒๐๒๐[9 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา ภาคบังคับในปีการศึกษา พ.ศ.2564[9 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการหารือเรื่องนักเรียนยากจน กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)[9 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา ภาคบังคับในปีการศึกษา พ.ศ.2564[9 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั่งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่่วย กรณนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 รอบที่ 1 บรรจุ 1 ตุลาคม 2563[14 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาที่เหมาะสม[9 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน[9 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจวันลาของข้าราชการครูและลุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำปี 2563[9 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[12 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันปิยมหาราช ประจำปี 2563[9 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันปิยมหาราช ประจำปี 2563[9 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)[8 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (PSC)[8 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักกษาการฯ [9 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[8 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[8 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ และเงินค่าบำรุงเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563[6 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว,ครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[6 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[6 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อเเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา [7 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[7 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [7 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[5 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น[6 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสุขภาพและโภชนาการ โครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพ (50 Healthy Schools Project)[6 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T) [6 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น [6 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบและเพิ่มการเรียนรู้ [6 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[6 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) และครุภัณฑ์ [6 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[6 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[6 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[6 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[5 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค [5 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560[5 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอให้เร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีแบบออนไลน์ และรายงานผลการดำเนินงาน[5 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ฯ [5 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจนับพัสดุ ครูภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[5 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2563[5 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[5 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[5 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[5 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การทำบัตรประจำเจ้าหน้าที่ของรัฐ[2 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560[30 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดรารอิเล็กทรอนิกส์[29 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[1 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน[30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ซ้อมความเข้าใจการจัดทำและการรายงานเงินคงเหลือประจำวัน[1 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา[1 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[1 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอสำรวจเพิ่มเติมเพื่อการประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลในประเทศไทยสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[29 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[29 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ลูกจ้างประจำตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการเพื่อการพัฒนารูแปบบการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ [29 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขยายเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทุกประเภทที่ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563[29 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียยรติบัตร รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560และปีกา[29 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[29 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ[25 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรี[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[28 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งครบรอบการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่4 (วันที่ 17 ธ.ค.63)[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งครบรอบการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ย.63)[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[25 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[25 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์นำผลงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ขยะรีไซเคิล) มาจัดนิทรรศการ [25 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564[25 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[25 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[25 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [25 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการปฎิบัติเป็นเลิศ Best Practice ในการคัดเลือก Best of the Best [25 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[25 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[25 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม "วันสายใยสัมพันธ์ ส่งพี่กลับบ้าน"[25 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[24 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[24 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1[24 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การสอนแข่งขันคณิตศษสตร์แคนาดา ครั้งที่ 1 [24 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการปฎิบัติเป็นเลิศ Best Practice ในการคัดเลือก Best of the Best [24 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี [24 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี [24 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี [24 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคะแนนประเมินลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2563 [24 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ [23 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านซับตะคร้อ[21 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่[21 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาตะคุ[21 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[21 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[21 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้อมูลความเชื่อมโยงในการให้บริการด้านสุขภาพระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข ปี 2563[22 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[22 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง[22 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [20 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลน์[21 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ผลคัดเลือกรูปแบบหรือแนวทางปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภาค[21 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2[21 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมสัมนาทางวิชาการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562[21 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อเเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1[18 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งครบรอบการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 (1 ต.ค.63)[18 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติเดินทางไปราชการ[18 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา 2562 [18 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอบในสถานศึกษา[18 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนในหน่วยงานภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ” สนับสนุนข้อมูลสำหรับการดำเนินงานวิจัยของนักศึ[18 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่[18 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอส่งระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน กันยายน 2563[18 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  คำสั่งบรรจุแและแต่งตั่งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 11 ปัพ.ศ.2561[18 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เชิญประชุม[17 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก[17 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งการรับอุปกรณ์กีฬา[16 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างต้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม[16 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การชออนุมัติการเดินทางไปราชการ[16 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากร[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[16 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ[16 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) [16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนกลุ่มเดิม[15 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)[16 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจความต้องการสั่งซื้อแบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551[15 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวปฏิบัติการนำส่งเงินในช่วงสิ้นปีงปบระมาณ พ.ศ. 2563[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ผลการพิจารณาอนุมัติและเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563[11 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)[15 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2[15 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตร "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 [14 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2[14 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ[14 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1ต.ค.63)[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ต.ค.63)[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.63)[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การรับสมัครครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย [11 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[11 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การประเมินตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitl Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิ[11 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการค่าจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐา[10 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ซักซ้อมแนวปฏิบัติการเปิดพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ไม่กีดกัน และเปิดรับฟังความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิกเห็นตาม[10 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[10 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[10 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว เพื่อยกระดับการแนะแนว ตามโครงการแนะแนวอาชีพสู่โลกกว้างทางการศึกษา[9 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[9 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[9 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[9 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[9 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มอบเกียรติบัตรจาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ RT ป.1และ ป.3 ปีการศึกษา2562[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์หลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี [9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลฃทุน ค่าครุภัณฑ์[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล [9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ปี2563 (กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบ) [9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และพิธีลงนามข้อตกลง ตามโครงการภาคีเครือข่ายนครราชสีมา ปฎิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online [8 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.63)[31 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563)[3 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที 2 (1 ต.ค.63)[31 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[1 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.[1 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การจัดการประกวดสถานศึกษาที่มีผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศ Best of the Best ปี2563 [1 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[1 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [1 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยอกขาม(ฉบับแก้ไข)[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยสนับสนุน "CCT MONITOR"[1 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสด๕ด[1 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลุคฃากรทางการสึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาสายงานการสอนและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที[31 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2563[28 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน Coaching ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [31 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอบรมพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ด้วย Bra Model สำหรับครูคณิตศาสตร์ [31 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online (ต่อ)[28 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[28 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563[28 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อทบทวนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[28 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกวดภาพยนต์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ[28 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งบแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ (เพิ่มเติม)[28 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ[28 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจผู้เข้าร่วมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา[28 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายบจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าบริหารจัดการรถ[28 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายบจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2[28 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[27 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563[27 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (1 ราย)[27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลา[25 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลาป่่วย[25 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีขอใช้บัญชีจาก กศจ.บุรีรัมย์ และกศจ.สุรินทร์ ปี 2563[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ปี 2564 [27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพ สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค..2563)[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี2563[26 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[26 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล[26 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์รายงานโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำของสถานศึกษา[26 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เปลี่ยนตำแหน่ง้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้เกษีณย์อายุราชการ[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งผลการคัดเลือกวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 [26 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขับเคลื่อนร่วมพัฒนา นิเทศการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรียนแห่งนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ปี 2563 [26 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุน 30 % ภาคเรียนที่1/2563 ครั้งที่2[25 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563[25 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 22563 [25 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards 2020 ในหัวข้อ รู้รักษ์....รู้สะสม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ[25 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี [25 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 [25 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2523 ในการณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม[25 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[24 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[24 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวัฒนธรรม"OTEPC Symposium:Enhancing TezcherW[24 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดรวง[21 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านซับตะคร้อ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) ระดับภูมิภาค [24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านด่านเกวียน[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองพลวงพิทยา[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล [24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไผ่[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตะคร้อ[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือรายงานผลการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีขอความร่วมมือรายวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอเ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ซักซ้อมความปลอดภัยของเด็กนักเรียน[21 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา[21 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลเพื่อจัดฐานข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ [24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์วางแผนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับโรงเรียนปลายทาง เพื่อเตรียมการจัดการเรีย[24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาปิดสถานศึกษา กรณีเกิดโรคโควิด 19 ของกรมควบคุมโรค [24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [24 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมกำหนดราคากลาง รายการงานบ้านงานครัว[20 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[24 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[24 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการดูแลนักเรียนต่างชาติที่ต้องเข้ามาพักประจำ (Organuzational Quarantine)[23 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ประชุมผู้บริหารโรงเรียน[21 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐฯลฯ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1[21 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ประจำปีงบประมาณ 2563[21 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1[21 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (สำนึกรักบ้านเกิด)[21 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[20 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในองค์กรอย่ามีประสิทธิภาพ[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[20 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา[20 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564[20 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขออนุญาตการลากิจส่วนตัว[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร [19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2[20 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[20 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[20 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั่งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนข้อมูล 20 ก.ค.2563 (ข้อมูล 10 มิ.ย. เดิม) และแผนอัตรากำลังครู ปี 2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั่งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนข้อมูล 20 ก.ค.2563 (ข้อมูล 10 มิ.ย. เดิม) และแผนอัตรากำลังครู ปี 2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั่งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนข้อมูล 20 ก.ค.2563 (ข้อมูล 10 มิ.ย. เดิม) และแผนอัตรากำลังครู ปี 2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั่งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนข้อมูล 20 ก.ค.2563 (ข้อมูล 10 มิ.ย. เดิม) และแผนอัตรากำลังครู ปี 2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่านในการจัดากรศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563(30%) ครั้งที่ 2[19 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[19 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV เบื้องต้น[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี2563 [19 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563[18 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษา การดำเนินงานโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม "คนละมือเพื่อมื้อน้อง"[18 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปีการศึกษา 2563[18 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[18 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเวาลา 1 [11 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเวาลา 1 ปี[11 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[18 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการสะเต็มศึกษา สำหรับครูประถมศึกษา [18 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การคัดเลือก "สถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค"[17 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-Based Learning:PBL) [17 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการสะเต็มศึกษา สำหรับครูประถมศึกษา [17 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ยกเลิกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโจด[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกพลวง[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าตะเคียน[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกอกวิทยา[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[17 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมสอนว่ายน้ำโรงเรียนวัดพะโคภายใต้โครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพ[17 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [14 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน[14 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งบแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเมืองรัง[14 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยา[14 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษาและครูนักจิตวิทยาโรงเรียน[14 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรายงานผลเยี่ยมบ้านนักเรียนและสรุปผลการคัดกรองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563[14 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนข้อมูล 20 กรกฎาคม 2563 (ข้อมูล 10 มิถุนายน เดิม) และจัดทำแผนอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหา และเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563[13 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การสรรหา และเลือกกรรมการผู้แทนบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563[13 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [13 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ[11 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[11 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2561[11 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการ"ครูดีไม่มีอบายมุข"ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10)และโครงการ"โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข"ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5)[10 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 [11 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลคัดเลือกวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) [11 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[11 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ 2563[9 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการนำหลักสูตรต้านสุจริตศึกษาไปใช้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[10 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563[10 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการสอบวัดผลทักษะภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[7 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านกอกวิทยา[7 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเรียงความ "เรื่องดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE" [7 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรโอนเงินงบประมาณให้กับศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 [7 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563[7 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประกวดวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 [7 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานกหารประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน [7 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนและระบบปฏิบัติการ (Pperating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงา[6 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 [6 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR[6 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์[6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ้ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย[6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกหนองโดพเพชรพิทยา[6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา [6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนักเรียน [6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[6 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติงบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรียนแห่งนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2563[6 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา[6 ส.ค. 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี]
ปกติ  โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563[6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563[6 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563[5 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [5 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการการปรับปรุงสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ปี2563 [5 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[5 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [5 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[4 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภา[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อน การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขใน[4 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงานรายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 จำนว[3 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[3 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[3 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[3 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[3 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วโครงการสะเต็มศึกษาสำหรับครูประถมศึกษาและครูมัธยมศึกษาตอนต้น [3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินระดับคุณภาพหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา[3 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง รายการคุรุภัณฑ[31 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตูม[31 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา[30 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชุมคณะทำงานศึกษาวิจัยเรื่อง "แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตอและแผนปฏิรูปประเทศและทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่"[31 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563[30 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[31 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึก การเกษียณอายุราชการ[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[31 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามเเนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ[31 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันอุบัติเหตุ[31 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[31 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอให้ตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ (ประกันสัญญา)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[30 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 (แก้ไขกำหนดการ)[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ขอให้ส่งใบสำคัญรับเงิน[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนเพชร[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสลักได[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปรือ[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองพลอง[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกพระ[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระแก้ว[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระพุทธ[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยปอ[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัฐการุณวิทยา[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระ[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แบบ ทร.11[30 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต จิตออาสา ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญอบรม โครงการครูสหกรณ์ : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย[30 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuty Plan : BCP)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[30 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี2563) [30 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษา (โครงการโร[30 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าบริหารจัดการรถ (เพิ่มเติม)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1[29 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี2563) [30 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14[30 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหา และเลือกกรรมการผู้แทนบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563[29 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสะเต็มศึกษา สำหรับครูประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น [29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2[29 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (รอบ 10)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ระงับคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นามมยุรีย์ เมเนอร์)[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสะเต็มศึกษา สำหรับครูประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น[29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Phonics [29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Phonics [29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสะเต็มศึกษา สำหรับครูประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น [29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเป็นวิทยากรประชุมปฎิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [29 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[29 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน[24 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การให้กู้เงิน"โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563"[24 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563[24 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดสรรเงินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต จิตอาสา ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[24 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[24 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อการคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[24 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการโครงการปลอดลูกน้ำยุงลายอย่างยั่งยืน[24 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดผลงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย[24 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับปฐมวัย ปี 2563 [24 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลสารสนเทศเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงความบกพร่อง 4 ประเภท[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลภายในสถานศึกษา[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน)[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำวิทยานิพนธ์[23 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอกของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) [23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แผนการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563[23 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลรถราชการ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสนอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ [23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจสถานศึกษาที่มีโครงการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดูแลระบบการสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ประจำศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การสำรวจเพื่อประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลในประเทศไทยสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บสำรวจข้อมูลครู [23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย [23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ขอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑ (กรกฎาคม ๒๕๖๓) ปีการศึกษา 2[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 จังหวัดนครราชสีมา[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ ตามประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3)[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดทำข้อมุล 20 กรกฎาคม 2563 (ข้อมูล 10 มิถุนายน เดิม)[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดประชุม จัดอบรม หรือจัดงานในจังหวัดนครราชสีมา และการคัดกรองไข้ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา กรณีสงสัยว่านักเรียนหรือบุคลากรในสถานศึกษามีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[23 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ขอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑ (กรกฎาคม ๒๕๖๓) ปีการศึกษา 2[23 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ปีการศึกษา 2563[22 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563[21 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สั่งคำสั่งจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษ[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[22 ก.ค. 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[21 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรียาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแจ้งแนวปฏิบัติและการสำรวจข้อมูลสำหรับการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของชาวต่างชาติ ประเภทครู และบุคลากรทางการศึกษา คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โอนเปลี่ยนแปลงการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ค่าเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมิถุนายน 2563)[22 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การสำรวจสถานศึกษาที่มีโครงการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา[21 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[21 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[21 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แบบสอบถามองค์ประกอบสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ [21 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปี2563 [21 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไข แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[20 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย[20 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2[20 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แบบ ทร.11[20 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[17 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[17 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[17 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนทุนรอบการระดมทุน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563[17 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศกระทรวงศึกษาธิการ(ศคพ)และการประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อ[17 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[17 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ [17 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม [17 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมปฎิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [16 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[16 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "๑๐๘ ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม[16 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมปฎิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ [16 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย[16 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรียนแห่งนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๓ [16 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน Coaching ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563[16 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference[15 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference[15 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามผลการตรวจสอบสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ ระยะที่ 2 และตรวจสอบสถานศึกษา ระยะที่ 3 ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563[15 ก.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[14 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[14 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[14 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง[14 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติงบประมาณโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่[14 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอนุมัติงบประมาณโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่[14 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้[14 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาตาวงษ์[14 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองจาน[14 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองสารเพชร[14 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา[14 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครราชสีมา ปี2563[14 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรวิชาการ ปี 2563[14 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีด่นประสพผลสำร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562[14 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชุมผู้บริหารโรงเรียน[14 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563[13 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระซาง[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวสะพาน[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบุวังหว้า[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ "แนวทางการดำเนินงานของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา"[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ[13 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า : กิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้าเราจะหยุดโควิด - ๑๙ [13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การโอนงบประมาณโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ [13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (รอบ 2)[13 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[9 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจส่วนตัว[13 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย [13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. [13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [13 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมจัดทำแนวทางบริหารจัดการงบประมาณการจ้างลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[10 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งแนวทางในการบริหารจัดการการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบทโรงเรียนต้นแบบการเรียนรูืที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน [10 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2563[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยอกขาม[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบุนนาก[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองสาย[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองม่วง[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรักชาติประชาบำรุง[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านละกอ[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนปอ[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโค้งกระโดน[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระนารายณ์[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแมว[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลุงถอนราษฎร์อุทิศ[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองขามน้อย[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองลูกควาย[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสารภี[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทรทอง[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2563 (ทวงงาน ครั้งที่ 1)[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล[10 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล[10 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล[10 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล[10 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพชรมาตุคลา[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง)[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบึงพระ[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอน[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระมะค่า[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไผ่[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ผู้ดูแลระบบการสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams[9 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[9 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการติดตามและนำนักเรียนไปรายงานตัวและเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ไ[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทรงานเฉลิมพระเกียรติ[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกสำโรง[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนตาพรม[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามสงเคราะห์[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนพลับพลา[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบึงไทย[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองกลาง[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองขาม[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนพะไล[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองจอก[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองนกกวัก[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการติดตามและนำนักเรียนไปรายงานตัวและเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ไ[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ [8 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดนครราชสีมา ปี 2563 [8 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ[8 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประเด็น "ส่งเสริมการเรียนและการสอนธรรมศึกษา" ฯ[8 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ [8 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2563[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[2 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[2 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระงับการลาออกจากราชการ[8 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2563)[8 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  แจ้งความต้องการกลุ่มวิชาตำแหน่งว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน[3 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราษฎร์บำรุง[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบอน[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนเกตุ[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหินมงคล[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองยาง[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลุงเขว้า[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทองหลาง[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระมะค่า[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดงพลอง[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าตะแบก[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิมานประชาสันต์[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านช่องโค[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การยกเลิกการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)[3 ก.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปอพราน[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนทอง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชาติวิทยา[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปรึก[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์)[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตะไก้[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดะแลง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบ้านเหมสูง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยแคน[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพะโค[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านด่านพัฒนา[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนตาวิทย์[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตะแกรง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองนกเขา[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าลาดขาว[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแสนสุข[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนทะยุง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบัวโคก[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบัวโคก[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอมศรี[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไทร[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนปอแดง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านซ่าเลือด[3 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจัดการเรียนการสอน เน้นการอ่านออกเขียนได้ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนบูรณาการในการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว[2 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[2 ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง[2 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา[1 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน G Code ที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[1 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนหอม[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบุกระโทก[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทียมนครวิทยา[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองนา[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าลี่[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองสะแก[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวทำนบ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนดอนไพล[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าอ่าง[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อตัวในทะเบียนประวัติ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อตัวในทะเบียนประวัติ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อตัวในทะเบียนประวัติ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งสนับสนุนบุคลากร ICT ประจำ ภายใต้โครงการสอนอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และโครงการโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ปี2563 [1 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563[1 ก.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ก.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางและมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในโรงเรียน[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี2563 เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[30 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี2563 เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [30 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10)[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทย[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยกับการอนุมัติจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤกษภาคม 2563[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโคกสะอาด[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองกก[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโคกวังวนวิทยา[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหินดาด[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2562[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งมติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[29 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ [26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ปี2563[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [26 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบิง[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เอกสารหลักฐานเพื่อการรายงานผลตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ตามโครงการพัฒ[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคือค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา[26 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา (สาขาบ้านหนองบัวขาว)[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปรางค์[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบิง[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตะโก[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนสำราญ[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถนนหัก[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านละลม[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกุดสวาย[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูทองวิทยา[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองพลวง[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[25 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลการจัดการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้เชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การตออบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ฯ[24 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์แจ้งการส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อขอรับคูปองการศึกษา[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 ( ภาคเรียนที่ 1/2563 )[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติงบประมาณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ )[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมจัดทำข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMis) และแบบ ปพ.3[23 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแรับหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเพื่อเตรียมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมจัดทำข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMis) และแบบ ปพ.3 [22 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมจัดทำข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMis) และแบบ ปพ.3 [22 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย [22 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม "คนละมือเพื่อมื้อน้อง" (เพิ่มเติม)[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ตอบขอบคุณ[22 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2563[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การประชุมทางไกลเพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพา[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจผลการดำเนินการจัดจ้าง (รายการงบผูกพัน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้เชิงปฎิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงคุณภาพประจำตำบล[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน [19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรทางยุวกาชาดในพื้นที่[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดส่งข้อมูลรายชื่อเข้าสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) [19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) [19 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ[19 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม "คนละมือเพื่อมื้อน้อง"[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สัญญาซื้อขายอาคารเรียน (เพื่อการรื้อถอน)[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การสำรวจการได้รับหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ ViDeo Conference[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ ViDeo Conference[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ ViDeo Conference[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ ViDeo Conference[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ ViDeo Conference[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ ViDeo Conference[18 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจำหน่ายที่ราชพัสดุประเภทขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจำหน่ายที่ราชพัสดุประเภทขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจำหน่ายที่ราชพัสดุประเภทขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคู่มือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้ายยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกาศแต่งตั้งบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ [17 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ตัวอย่างหนังสือรายงานการดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียน[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[17 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[16 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[16 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์เอกสารหลักฐานเพื่อการรายงานผลตรวจสอบการเงิน การบัญชีกอนทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการพั[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์เอกสารหลักฐานเพื่อการรายงานผลตรวจสอบการเงิน การบัญชีกอนทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการพั[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2563[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การโอนเงินอุหหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร[15 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลการจัดการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  เตรียมความพร้อมการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การใช้สำเนามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 60 ในส่[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่3)[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ตอบขอบคุณ[12 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 60 ในส่[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ เพื่อมอบเกียรติบัตรในโครงการจั[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล[11 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่น งบปีเดียว[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  รายงานผลการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2563[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ในจังหวัดนครราชสีมา[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายงานการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการประชารัฐ[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ปี2563 [10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย[10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ TEE (Teams For Education) ปี2563 [10 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การสรรหาและเลือกสรรหนักงานราชการ[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปี2563 [9 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 [9 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแจ้งอนุมัติงบประมาณการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านละกอ[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ปี2563 [9 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED[9 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสำรวจและติดตามนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับสมัครเข้าฝึกอบรมทักษะอ[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบวาตภัย [8 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565)[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การเลิกขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรพร้อมอุปกรณ์ช่วยปฏิบัติ[8 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ [5 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี ๒๕๖๓[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กับผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)[5 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การรับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน และระดับทอง ปีการศึกษา 2560[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประกาศผลการประเมินโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศ ปี 2562 [4 มิ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำชับการดำเนิดนการเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถเรียนจากที่บ้านได้ (Learn from Home)[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การดำเนินการขายอาคารเรียน[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ.- ศธ.)[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563[4 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการขายอาคารเรียน[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแ่นดิน ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ตอบแบบสอบถามการให้ยาเสริมธาตุเหล็กในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2563 (ในสถานการณ์ COVID-19)[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการที่หรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขยายเวลาจัดส่งเอกสารเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best ประจำปี 2563[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  นำส่งคืนเงินเหลือจ่ายที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ก่อนปีงบประมาณ 2561[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563[2 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโชคชัย 3[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ชี้แจงการเรียนการสอนและการปรับผังรายการออกอากาศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับประถมศึ[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  สำรวจความพร้อมของนักเรียนของโรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมกับโรงเรียนวังไกลกังวล[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  แจ้งขอแก้ไขโครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  กำหนดการจัดประชุมโครงการคระกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[1 มิ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[29 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 256[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรพร้อมอุปกรณ์ช่วยปฏิบัติงาน[29 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[29 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (รายเดิม)[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[26 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563[27 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2563[27 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[26 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[27 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอวุโส ประจำปี 2563[27 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[27 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน[27 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม[26 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Clean Together : คนไทยรวมพลังป้องกันโรค”[26 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา[26 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งข้อสั่งการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563[26 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เปลี่ยนแปลงระยะเวลาส่งแบบสำรวจวิทยาการคำนวณ[26 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้าง[26 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์พายุไซโคลน "อำพัน"[26 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19[25 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา [25 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ[25 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)[25 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทษและต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563[25 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ[25 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การกำหนดมาตรการแบบเข้มกับผู้แอบอ้างหาผลประโยชน์ในการจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  (ไฟล์ Excel ใหม่) การสำรวจปัญหาและความพร้อมของนักเรียน ในการเรียนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ระยะท[22 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครูและผู้ปกครอง[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญชวนร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์[22 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การสำรวจปัญหาและความพร้อมของนักเรียน ในการเรียนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ระยะทดลองสอน ช่วงที่ 1 [22 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563[22 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  แบบฟอร์มการประมาณราคา[22 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้าง[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[21 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ[21 พ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรูปแบบ วิธีการ Best Practices หรือนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนของสถานศึกษาในสังกัด [21 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา [21 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้าง[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การดำเนินการขายอาคารเรียน[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แนวปฎิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปี2563 [21 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดส่งเอกสารประกอบการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ[21 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ซักซ้อมแนวทางกรให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน [21 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ผ่านระบบสารสนเทศ[12 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)[12 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โอนเปลี่ยนแปลงการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต[20 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เชิญประชุมสรุปผลการประเมินและคัดสรร BEST PRACTICE โครงการเพื่อรับตราพระราชทาน [19 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562[19 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[19 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล[19 พ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียมรวม ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่1/2563)[19 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[18 พ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสฟถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 5) และ (ฉบับที่6) และคำสั่่งศูนย์[18 พ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[15 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษา (ที่เกี่ยอัตรา)[5 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติงบประมาณโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่[18 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย