ระดับความสำคัญ-->ปกติ ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย [3 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การกรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที[3 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา2563 [2 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[25 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๒๕[2 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564[1 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[2 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เชิญปนะชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนมัธยมดีสี่มุมเมือง [2 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [2 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563[1 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์"วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการสร้างเสริมความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์(คลิปสั้น)ป[1 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2[25 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)[1 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) (ศบค.) ครั้งที่ 2/2564[1 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[1 มี.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[23 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[23 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[1 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[23 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[25 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[25 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ (ว17)[25 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[25 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การสมัครเข้าชมรมครู สพป.นครราชสีมา เขต2[25 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[23 ก.พ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[23 ก.พ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[23 ก.พ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[23 ก.พ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[23 ก.พ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[23 ก.พ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[23 ก.พ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[23 ก.พ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[25 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม[25 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม[25 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ [25 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจ[25 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564[25 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการขายสิ่งปลูกสร้าง[19 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อการเรียนการสอน[24 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อการเรียนการสอน[24 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการใช้ช่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบการออกอากาศผ่านทีวีดิจิทัลของนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[24 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  โครงการ "ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ English Discoventes เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถ[24 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา[24 ก.พ. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558[24 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่อง สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2564[23 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิิ่น[23 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)[23 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ชี้แจงการส่งข้อมูลนักเรียนยากจน ขาดแคลน[23 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตถ่ายทำวีดิทัศน์สรุปงานโครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพ[23 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่2/2564[9 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[23 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[23 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ English Discoveries[23 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[23 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ[22 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[22 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา [22 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี2564 [22 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ[19 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เลื่อนการจัดงาน วันนักประกดิษฐ์ ปี2564 [22 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการการศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนฯ [22 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกาศแต่งตั้งบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ [22 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[19 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564[19 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ[18 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานกาารณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9)[19 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[19 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ[19 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงานรายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 3[18 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการของนักเรียนในการเรียนภาษาต่างประเทศรูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ Native Speaker สำหรับระดับมัธยมศึกษา [19 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม)[19 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[19 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ[19 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออน์ไลน์ (Integrity and Transparency As[11 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ [19 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด [19 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้โปรแกรม School Heaith HERO ในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9[18 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการรับนักเรียน และปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564[18 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[18 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เลื่อนการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนา[18 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เลื่อนการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนา[18 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การตรวจสอบที่ราชพัสดุของโรงเรียนชุมชนวัดรวง[17 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านซ่าเลือด[17 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564[11 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[17 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษา[17 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[15 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[15 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564[16 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ปรถมศึกษา)ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ครุภัณฑ์ง[16 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[16 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ[11 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564[15 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การแจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปี2563 [15 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฏิทินฉบับปรับปรุงและแนวทางการจัดประชุมรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)โดยคณะกรรมการสถานศึ[15 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสถานศึกษา[15 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ[15 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID [15 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[15 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[15 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[11 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ [11 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นป.3 NT ปี2563 เพื่อออกคำสั่งปฎิบัติหน้าที่ [11 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2563 ครั้งที่ 3 [11 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RTชั้น ป.1 ปี2563 [11 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับการให้คำปรึกษา/แนะนำ ก่อนรับกาารประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี[11 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การรับการให้คำปรึกษา/แนะนำ ก่อนรับกาารประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี[11 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนา[11 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนา[11 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ[11 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  รายงานการอนุมัติคูปองการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3[10 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจเด็กนักเรียนยากจน ขาดแคลน [10 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการขายอาคารเรียน[1 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[10 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[10 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[10 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[10 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[10 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[10 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอให้ตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ(ประกันสัญญา)[9 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  สำรวจรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา[9 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[10 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[2 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[19 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[9 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินงานในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา ของสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา[9 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม)[9 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[9 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[9 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[9 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[9 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เผยเเพร่แผนการจัดการประสบการณ์ระดับปฐมวัย หน่วยการจัดประสบการณ์"หนูน้อยปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19"และคลิปวีดีโอเเนวทางการปฏิบัติตนสำหรับ นักเรียน ครู ผู้[9 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ [9 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ [9 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกุมภาพันธ์[8 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online ประจำเดือน มกราคม[4 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โครงการตามไปดูเพื่อนครูทำงาน (แก้ไขเครื่องมือติดตามฯ)[8 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด[8 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563[8 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งแผนการประเมินผลโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ประจำปีการศึกษา 2563[8 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โครงการตามไปดูเพื่อนครูทำงาน (แก้ไขเครื่องมือ)[8 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อบรมเชิงปฎิบัติการ"โครงการบ้านนักวิทยาศษสตร์น้อย ประเทศไทย" ในระดับปฐมวัย ปี2564 [8 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์การบรรยายหัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 [8 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกพนักงานราขการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[8 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โครงการตามไปดูเพื่อนครูทำงาน[8 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โครงการตามไปดูเพื่อนครูทำงาน[8 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงกากรโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference[5 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย [5 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[5 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียน ปี 2564[5 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564[5 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การจัดพิธียกย่อง เชิดชูเกียรติฯ[5 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ[5 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจสอบข้อมูลนักวิจัยในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [5 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน [5 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564[4 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพฐ.[3 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562[3 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตะโก[3 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[3 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ตรวจสอบและรับรองข้อมูลบัญชีรายชื่อที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564[2 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย[2 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[2 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่16)[2 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย [2 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564[1 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน[28 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[1 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[1 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[1 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[1 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเสียในการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะ5 สมรรถนะ [1 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ปี2564 [1 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563 [1 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักศุตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่ที่ 8[1 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564[28 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[29 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[29 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[29 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563 รอบที่ 2[29 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลแผนการรับนักเรียนอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2564[29 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงวันขออนุมัติไปราชการ[29 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[29 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อสร้างอาชีพ[27 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานการอนุมัติคูปองการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2[27 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนกลุ่มเดิม[27 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[28 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบุกระโทก[27 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา[28 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ [28 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และ[28 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่[27 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณ ค่าของแผ่นดิน[27 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[27 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย[27 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาเลิกขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[27 ม.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2654[25 ม.ค. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2654[25 ม.ค. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2654[25 ม.ค. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2654[25 ม.ค. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2654[25 ม.ค. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[25 ม.ค. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[25 ม.ค. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[25 ม.ค. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[25 ม.ค. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[25 ม.ค. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[25 ม.ค. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[25 ม.ค. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[19 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[25 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  สอบถามความต้องการวิชาเอกของพนักงานราชการทั่วไป[25 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วน  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๓๐%)[25 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563[25 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือสั่งจองไดอารี่ สพฐ.ประจำปี 2564[22 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยตามเเนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ. ระยะที่ 1 [22 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความสมัครใจของนักเรียนในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปี2563 [22 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบเกียรติบัตรสำหรับนักประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี2563 [22 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปี2563 [22 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[20 ม.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[21 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[22 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[22 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[22 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[22 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[22 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[22 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[22 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[22 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งรักษาการ ผอ.เขต[20 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เลื่อนการอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช)[20 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[20 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เลื่อนการอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช)[20 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย [20 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เลื่อนการอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช)[20 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนการอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช)[20 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนการอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช)[20 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนการอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช)[20 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนการอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช)[20 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนการอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช)[20 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน[20 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ปี2564 [20 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560[20 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ[20 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดตั้งชมรม ครู สพป.นครราชสีมา เขต 2[20 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 [20 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2563 30%[19 ม.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[19 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[19 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอนาจักร(คราวที่ 8)[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[19 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ตัดโอนตำแหน่งอัตราเงินเดือนและขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา[18 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔[18 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตอำเภอโชคชัย [18 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ประจำปี 2563 [18 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 [18 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับ[18 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่[18 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[15 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5[15 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประการศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา[15 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมากจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด[15 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับสถานที่ราชการและสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีไฟล์แนบ [15 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับประชาชนที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมาที่เดินกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด[15 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 และ ขอเชิญประชุม[8 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญประชุม[8 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 และ ขอเชิญประชุม[8 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[14 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การมอบอำนาจการขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่[14 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[14 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)[14 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การกรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือ[13 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วน  มาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[13 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการรับเกียรติบัตร โครงงานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น [13 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding [13 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[11 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการจจัดการระบบเครือข่ายด้วย MikroTik[13 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  เกียรติบัตรรางวัล คนดีศรีย่าโม ประจำปี2563[13 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[13 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[13 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในฤดูกาลระบาด[13 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินโครงการเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2563 [12 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564[12 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่่่่่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564[11 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์[11 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[11 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฎิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำผลการเรียน (ปพ.1) ปี2563 [11 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) [11 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 กระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 [8 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เปลี่ยนแปลงการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพพลานามัยของโรงเรียน[8 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพพลานามัยของโรงเรียน[8 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหินดาด[8 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563[7 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school ปี2564 [8 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[8 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ[8 ม.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรัียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 2 [8 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [8 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา ฯ [7 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมชี้แจงแนวการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา[7 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครูและผู้ปกครอง[7 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอให้ตรวจสอบ คำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ตำแหน่ง สังกัด ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564[7 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[7 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลา[7 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลา[7 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding [7 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [7 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานในสังกัดส[6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร[6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ[6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ฉบับที่ 2)[6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มติการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)[6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร[6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มติการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 16/2563[6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา[6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 (ฉ[6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหารฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และแนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สำหรับสถานศึก[7 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[7 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[7 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[7 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[7 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[7 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563[6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสภานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบ Digital platform[6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564[6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย[6 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) [6 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ทดสอบ[6 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[6 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ประกาศรายชื่อรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน[6 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2[5 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม โครงการ1 โรงเรียน1 นวัตกรรม ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี2563 [6 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกกรมสนทนา กลุ่ม (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ และปนระสบการณ์ในการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านกา[6 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[6 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[6 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[6 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[6 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย" ระดับประถมวัย ปี2563 [5 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563[4 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแมว[5 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)และแนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ[4 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา[4 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[4 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[4 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[4 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  เลื่อนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ[4 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[28 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[30 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[4 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564[4 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ยกเลิกผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี2563 [4 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-๑๙)[30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุครสภา ประจำปี 2563[30 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกครูดีเด่นเนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[30 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกครูดีเด่นเนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[30 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [30 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักราชการ[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2563 [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การงดจัดงานกิจกรรมต่างๆตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดชองโรคโควิด19(Covid19)[28 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[23 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[23 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[22 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี)ตามมาตรฐาน KOSEN และโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แผนปฏิบัติการด้านด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนคราชสีมา ประจำปีงบประมา่ณ พ.ศ2564[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน [25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน [25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน [25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน [25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงิน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงิน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[24 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[24 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนประชารัฐ[24 ธ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[24 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[24 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[24 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[24 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564[23 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[23 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[23 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่เสี่ยง[23 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ.2564[23 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประกาศผลหารคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 63 (ปีที่ 10) และ โรงเรียยนดีไม่มีอบายมุข ปี 63 (ปีที่ 5)[23 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดตั้งชมรม ครู สพป.นครราชสีมา เขต 2[23 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาชกาลที่ 10 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 1[22 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ร่วมอนุโมทนาบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"ปีที่15 ปีการศึกษา2563(ระดับประเทศ) [21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเน้นย้ำมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีพรมแดนติดประเทศไทยและพื้นที่ซึ่งพบผู้ติดเชื้อ[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้าง Health Literacy ด้วยยา 8 ขนานสังหาร NCDs อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลผู้รักษาการ ผอ.รร. ณ วันที่ 21 ธ.ค. 63 เวลา 12.00 น.[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา [21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ [21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมออนไลน์หลักสูตร การพัฒนาผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) [21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ปี 2563 รอบ 2[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ กไกับ ติดตาม โครงการ "ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน"[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[18 ธ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งรายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล[18 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งรายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล[18 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งรายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล[18 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งรายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล[18 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[18 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[18 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[18 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[17 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[17 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[17 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[17 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ขอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑ (กรกฎาคม ๒๕๖๓) ปีการศึกษา 2[17 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้าง[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอให้โโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย รายงานข้อมูลผู้รักษาการฯ[17 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.[17 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวทางการออกหนังสือราชการ[16 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือสั่งจองไดอารี่ สพฐ.ประจำปี2564[16 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[16 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรม การอบรมแนวทางการเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับงบรายหัว [16 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดทำข้อมูล 20 ก.ค. 2563 [16 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ[16 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร(G Code) ของสถานศึกษาประเภทศูนย์การเรียน[16 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2563[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วน  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้ง กำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีสายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14(5)[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองนกเขา[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวันเรียน วัยรุ่น เขตส[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเลื่อนกำหนดการส่งไฟล์วิดีโอ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประเภททีมโรงเรียน ปี2564 [14 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  นำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และ3 ปี2563 [14 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมดำเนินการกิจกรรมด้านอาหารและโภชนาการ[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"ปีที่15 ปีการศึกษา2563(ระดับประเทศ)[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  สำรวจทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปญญาท้องถิ่นโรงเรียน[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านละลม[8 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย [9 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอกเพื่อประกอบการพิจารณาย้าย/บรรจุและแต่งตั้งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2564[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[7 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[8 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น[7 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  นำเสนอโครงการค่าย สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต [7 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปี2564 [7 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[7 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งครบรอบการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่4[7 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งครบรอบการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่4[7 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขิเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วอบรมหลักสูตรระยะสั้น[7 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[7 ธ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมทางไกล เรื่องการขับเคลืื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564[7 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[7 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[4 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[4 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) [4 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[4 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[3 ธ.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ด่วนที่สุด  การเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน [4 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง [3 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)[30 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2564 เพื่อตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครื่อข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช) การออกกำลังกายเพืื่อสุขภาพด้[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครื่อข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช) การออกกำลังกายเพืื่อสุขภาพด้[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครื่อข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช) การออกกำลังกายเพืื่อสุขภาพด้[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครื่อข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช) การออกกำลังกายเพืื่อสุขภาพด้[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครื่อข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช) การออกกำลังกายเพืื่อสุขภาพด้[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครื่อข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช) การออกกำลังกายเพืื่อสุขภาพด้[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครื่อข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช) การออกกำลังกายเพืื่อสุขภาพด้[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครื่อข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช) การออกกำลังกายเพืื่อสุขภาพด้[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครื่อข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช) การออกกำลังกายเพืื่อสุขภาพด้[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8)[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง [2 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ้แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประชุม[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อสั่งการ โครงการโคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2563[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2564[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ “การจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน Smart Kids & Family Coacher เขตสุขภาพที่ 9”[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร(G Code) ของสถานศึกษาประเภทศูนย์การเรียน[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอระงับการย้ายข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประกาศรายชื่อ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ.2563[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ[30 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณามอบทุนมูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2563[30 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจรายชื่อข้าราชการครู ที่รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[30 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[30 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน TO NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021[30 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมก่อหนี้ผูกพันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)งบลงทุนรายการท[30 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมก่อหนี้ผูกพันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อส[30 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[27 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[27 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[27 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัดนครราชสีมา[27 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2564[27 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยกา[27 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[27 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหหน่ง ผู้อำนวยการสถ[27 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหหน่ง ผู้อำนวยการสถ[27 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหหน่ง ผู้อำนวยการสถ[27 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[27 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560[27 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ยืนยันและตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก [26 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[26 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวทำนบ[26 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปรางค์[26 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองพลอง[26 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยแคน[26 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักศุตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ลูกจ้างชั่วคราวออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปี[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประกาศคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบรรจุ 38ค(2) ระดับปฏิบัติงาน กรณีพิเศษ ปี 2563[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563[23 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดซึ้งได้เช่าบ้านอยู่จริง แต่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านทางราชการได้[25 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนปลายทาง[24 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี 2564[24 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมผ่านทางไกล โรงเรียนขนาดเล็ก[24 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจการขอรับการจัดสรรวบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง [24 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[11 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[11 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญพระรัตนตรัย ทำนองสรกัญญะประเภททีมโรงเรียน และทีม 5 คน [24 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การฝึกอบรมครูผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร "การพัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๒ [24 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2[24 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  แนวทางการจัดงานวันครู ประจำปี 2564 ครั้งที่ 65[24 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วน  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีและส่งใบเสร็จเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 70%[23 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญส่งกองลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีการจัดกิจกรรม เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[23 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมพิธีการจัดกิจกรรม เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2563[23 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด[23 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและรูปถ่ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด[18 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25664 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[18 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [18 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และปริศนา [18 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำดุษฎีนิพนธ์[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[18 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563[18 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564[18 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "สพฐ - ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 16"[18 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[17 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[17 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุ 1 มิ.ย.63)[16 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [17 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลผู้อำนวยการและครู โรงเรียนขนาดเล็ก ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หลังเปิดภ[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรม “โครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 9”[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในฤดูกาลระบาด[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการในพื้นที่ ชุมชนน่าอยู่ ที่ทำงานปลอดภัย[17 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[16 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[16 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[16 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี[16 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school ปี2564 [16 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทานศึกษาธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหหน่ง ผู้อำนวยการสถ[16 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทานศึกษาธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหหน่ง ผู้อำนวยการสถ[16 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การรับการปรึกษา/แนะนำ และรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ปี[16 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 [16 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอใช้ตราสัญลักษณ์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย [16 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  กฏบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรมของหน่วยตรวจสอบภายใน[16 พ.ย. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระพุทธ[16 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564[13 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%)[13 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการตัดสินการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น [13 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา ตรจสอบ คำขอจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ีดินและสิ่งก่อสร้าง[13 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาลูกจ้างประจำส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลางและภาคตะวันออก[13 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาตาวงษ์[13 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านช่องโค[13 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสภานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบ Digital platform[13 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563[13 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอให้ชี้แจงการไม่เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอให้ชี้แจงการไม่เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอให้ชี้แจงการไม่เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอให้ชี้แจงการไม่เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอให้ชี้แจงการไม่เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจ[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจ[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจ[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[13 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[12 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตโดยการใช้เช็คธนาคารกรุงไทย[12 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[12 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2563[11 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อวิทยฐานะชำนาญการ[6 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[11 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาประกอบวิชาชีพครู รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)[11 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักเร[11 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เพิ่มเติม)[11 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกาษ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2563)[10 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[11 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกรางวัลเกียรติคุณด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2564[11 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในฤดูกาลระบาด[11 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน[11 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[11 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน และครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[11 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย[10 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[10 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการ่อการศึกษาของชาตืิปี2564[10 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[10 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย [9 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[9 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ติดตามการยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)[9 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข[6 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปี[6 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น [6 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ผ่านระบบสารสนเทศ[6 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)[6 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[6 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[6 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[6 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[5 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั่งขัาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 2 พ.ศ. 2563[5 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการวิชาเอกตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษาเพื่อประกอบการบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งว่างปี 2563[5 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[4 พ.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา [5 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสลักได[4 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[4 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลนักวิจัยของครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [4 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโครงการโรงเรียนประชารัฐ [4 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการคัดเลือก Best of the Best[4 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[3 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560[3 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการคัดเลือก Best of the Best [3 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์นัการภารโรงจัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[2 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[2 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[2 พ.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แต่งต้่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[2 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนก[2 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[2 พ.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบันทึกข้อมูลเข้าระบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ [2 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เผยแพร่คู่มือครูเอกสารประกอบการสอนวิชาชีพ ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 – 6) [2 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น [2 พ.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษษ สังกัด สพฐ[30 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[30 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม)[30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[30 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับบริการส่งเสริมสุขภาพ อายุ 50 ปีขึ้นไป [30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอให้จัดส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online[30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[30 ต.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยตำแหน่งครู[30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[30 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยตำแหน่งครู[30 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[30 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล[30 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตะคร้อ[30 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[29 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[29 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)[27 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564[22 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูบุคลากรมางการศึกษา ตำแหน่งครู[28 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563[28 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[28 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การยืนยันรายชื่อโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โรงเรียนปลายทาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔[28 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)[27 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ร่วมสังเกตการณ์ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563[27 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอนุมัติเดินทางไปราชการ[27 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การฝึกอบรมเจ้าที่หน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด[27 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทุกภัยในจังหวัดนครราชสีมา[27 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งกำหนดการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น [27 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขประกาศสพฐ เรื่องรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [26 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[26 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาดำเนินการบันทึกการจ่ายเงิน[26 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปี 2563[26 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ช่องทางรับข้อร้องเรียน[26 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล[22 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล[22 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล[22 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล[22 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล[22 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล[22 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล[22 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล[22 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[22 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเกณฑ์การแข่งขันโครงการสะเต็มศึกษา [22 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563[22 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[22 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะทำงานทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral Service : EMS) และทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) [21 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[21 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563[21 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ และโครงงานสุขภาพนักเรียน[21 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสยองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563[21 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[21 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2563 [21 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  กำชับการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)[21 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ[21 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[20 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ [20 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานCEFR [20 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์หลักสูตร "การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี" ฯ[20 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ซ้อมความเข้าใจการจัดทำและการรายงานเงินคงเหลือประจำวัน[20 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกสำโรง[20 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ[20 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินโครงการเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2563 [20 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่4 ปี2564 จ.นครราชสีมา[20 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2563[14 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[19 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.63)[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลัักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[16 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) [16 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[16 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ [16 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้วยระบบทางไกล และการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย [16 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลัักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[16 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1ต.ค.63)[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ติดตามผลการตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[16 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ติดตามผลการตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[16 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ติดตามผลการตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[16 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ติดตามผลการตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[16 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การจัดส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน[16 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564[16 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับนักเรียนกลุ[16 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[15 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน[16 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มือายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสินปีงบประมาณ พงศ. 2564[30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว)[14 ต.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest)๒๐๒๐[9 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา ภาคบังคับในปีการศึกษา พ.ศ.2564[9 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการหารือเรื่องนักเรียนยากจน กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)[9 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา ภาคบังคับในปีการศึกษา พ.ศ.2564[9 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั่งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่่วย กรณนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 รอบที่ 1 บรรจุ 1 ตุลาคม 2563[14 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาที่เหมาะสม[9 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน[9 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจวันลาของข้าราชการครูและลุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำปี 2563[9 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[12 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันปิยมหาราช ประจำปี 2563[9 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันปิยมหาราช ประจำปี 2563[9 ต.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)[8 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (PSC)[8 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักกษาการฯ [9 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[8 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลากิจ[8 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ และเงินค่าบำรุงเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563[6 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว,ครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[6 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[6 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อเเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา [7 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[7 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [7 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[5 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น[6 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสุขภาพและโภชนาการ โครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพ (50 Healthy Schools Project)[6 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T) [6 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น [6 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบและเพิ่มการเรียนรู้ [6 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[6 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) และครุภัณฑ์ [6 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[6 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[6 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[6 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[5 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค [5 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560[5 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอให้เร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีแบบออนไลน์ และรายงานผลการดำเนินงาน[5 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ฯ [5 ต.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจนับพัสดุ ครูภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[5 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2563[5 ต.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[5 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[5 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[5 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การทำบัตรประจำเจ้าหน้าที่ของรัฐ[2 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560[30 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดรารอิเล็กทรอนิกส์[29 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[1 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน[30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ซ้อมความเข้าใจการจัดทำและการรายงานเงินคงเหลือประจำวัน[1 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา[1 ต.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[1 ต.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[30 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอสำรวจเพิ่มเติมเพื่อการประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลในประเทศไทยสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[29 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[29 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ลูกจ้างประจำตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการเพื่อการพัฒนารูแปบบการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ [29 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขยายเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทุกประเภทที่ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563[29 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียยรติบัตร รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560และปีกา[29 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[29 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ[25 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรี[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[28 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งครบรอบการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่4 (วันที่ 17 ธ.ค.63)[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งครบรอบการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ย.63)[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[28 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[25 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[25 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์นำผลงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ขยะรีไซเคิล) มาจัดนิทรรศการ [25 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564[25 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[25 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[25 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [25 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการปฎิบัติเป็นเลิศ Best Practice ในการคัดเลือก Best of the Best [25 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[25 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[25 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม "วันสายใยสัมพันธ์ ส่งพี่กลับบ้าน"[25 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[24 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[24 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1[24 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การสอนแข่งขันคณิตศษสตร์แคนาดา ครั้งที่ 1 [24 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการปฎิบัติเป็นเลิศ Best Practice ในการคัดเลือก Best of the Best [24 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี [24 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี [24 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี [24 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคะแนนประเมินลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ[24 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2563 [24 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ [23 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านซับตะคร้อ[21 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่[21 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาตะคุ[21 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[21 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[21 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้อมูลความเชื่อมโยงในการให้บริการด้านสุขภาพระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข ปี 2563[22 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[22 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง[22 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [20 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลน์[21 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ผลคัดเลือกรูปแบบหรือแนวทางปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภาค[21 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2[21 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมสัมนาทางวิชาการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562[21 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอรายชื่อเพื่อเเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[21 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1[18 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งครบรอบการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 (1 ต.ค.63)[18 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติเดินทางไปราชการ[18 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา 2562 [18 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอบในสถานศึกษา[18 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนในหน่วยงานภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ” สนับสนุนข้อมูลสำหรับการดำเนินงานวิจัยของนักศึ[18 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่[18 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอส่งระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน กันยายน 2563[18 ก.ย. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  คำสั่งบรรจุแและแต่งตั่งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 11 ปัพ.ศ.2561[18 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เชิญประชุม[17 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก[17 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งการรับอุปกรณ์กีฬา[16 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างต้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม[16 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การชออนุมัติการเดินทางไปราชการ[16 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากร[16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[16 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ[16 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) [16 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนกลุ่มเดิม[15 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)[16 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจความต้องการสั่งซื้อแบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551[15 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวปฏิบัติการนำส่งเงินในช่วงสิ้นปีงปบระมาณ พ.ศ. 2563[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ผลการพิจารณาอนุมัติและเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563[11 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)[15 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2[15 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตร "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 [14 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2[14 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ[14 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1ต.ค.63)[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ต.ค.63)[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.63)[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[14 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การรับสมัครครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย [11 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[11 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การประเมินตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitl Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิ[11 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการค่าจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐา[10 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ซักซ้อมแนวปฏิบัติการเปิดพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ไม่กีดกัน และเปิดรับฟังความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิกเห็นตาม[10 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[10 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[10 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว เพื่อยกระดับการแนะแนว ตามโครงการแนะแนวอาชีพสู่โลกกว้างทางการศึกษา[9 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[9 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[9 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[9 ก.ย. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[9 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มอบเกียรติบัตรจาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ RT ป.1และ ป.3 ปีการศึกษา2562[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์หลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี [9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลฃทุน ค่าครุภัณฑ์[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล [9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ปี2563 (กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบ) [9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และพิธีลงนามข้อตกลง ตามโครงการภาคีเครือข่ายนครราชสีมา ปฎิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน[9 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online [8 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.63)[31 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563)[3 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที 2 (1 ต.ค.63)[31 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[1 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.[1 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การจัดการประกวดสถานศึกษาที่มีผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศ Best of the Best ปี2563 [1 ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[1 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [1 ก.ย. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยอกขาม(ฉบับแก้ไข)[10 ก.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยสนับสนุน "CCT MONITOR"[1 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสด๕ด[1 ก.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลุคฃากรทางการสึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาสายงานการสอนและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที[31 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2563[28 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน Coaching ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [31 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอบรมพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ด้วย Bra Model สำหรับครูคณิตศาสตร์ [31 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online (ต่อ)[28 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[28 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563[28 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อทบทวนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[28 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกวดภาพยนต์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ[28 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งบแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ (เพิ่มเติม)[28 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ[28 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจผู้เข้าร่วมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา[28 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายบจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าบริหารจัดการรถ[28 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายบจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2[28 ส.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[27 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563[27 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (1 ราย)[27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการลา[25 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการลาป่่วย[25 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีขอใช้บัญชีจาก กศจ.บุรีรัมย์ และกศจ.สุรินทร์ ปี 2563[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ปี 2564 [27 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพ สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค..2563)[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี2563[26 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[26 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล[26 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์รายงานโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำของสถานศึกษา[26 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เปลี่ยนตำแหน่ง้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้เกษีณย์อายุราชการ[26 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งผลการคัดเลือกวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 [26 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขับเคลื่อนร่วมพัฒนา นิเทศการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรียนแห่งนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ปี 2563 [26 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุน 30 % ภาคเรียนที่1/2563 ครั้งที่2[25 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563[25 ส.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 22563 [25 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards 2020 ในหัวข้อ รู้รักษ์....รู้สะสม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ[25 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี [25 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 [25 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2523 ในการณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม[25 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์[24 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[24 ส.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวัฒนธรรม"OTEPC Symposium:Enhancing TezcherW[24 ส.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดรวง[21 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านซับตะคร้อ[21 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) ระดับภูมิภาค [24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านด่านเกวียน[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองพลวงพิทยา[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล [24 ส.ค. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไผ่[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตะคร้อ[19 ส.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือรายงานผลการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีขอความร่วมมือรายวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอเ