ระดับความสำคัญ-->ปกติ ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด
ปกติ  ขอเชิญร่วมโครงการประกวดขับร้องสรภัญญะสรรเสริญพระคุณพระรัตนตรัยและพระคุณบิดามารดา[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้รื่อถอนอาคารอเนกประสงค์[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอบรมทางไกลสำหรับครูโรงเรียนใรโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบเกียรติบัตรจาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ RT ป.1และ ป.3 ปีการศึกษา2561[27 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การยืนยันรายงานงบลงทุนของโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการกำกับติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันประจำปี 2562[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการโครงการ "สถานศึกษาต้นแบบ"[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการโครงการ "สถานศึกษาต้นแบบ"[24 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การดำเนินตามปฎิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนได้ คิดเลขเป็น และการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ [26 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา[26 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนทุนรอบการระดมทุนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย ปี พ.ศ. 2562[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2562 ระดับภาคและรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย[25 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนมาก  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1)[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562"[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[21 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อตัวในทะเบียนประวัติ[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  หนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน[20 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านการเขียนได้" ปีการศึกษา[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือเปิดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติเพลง "สดุดีจอมราชา" และเพลง "จิตอาสาพระราชทาน"[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[19 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบุญมาก 1[18 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริการเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 18[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ[18 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[18 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยอกขาม[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดส่งเอกสารประกอบการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมจัดทำข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMis) ประจำปีการศึกษา 2562 [17 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำข้อมูลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMis) [17 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศการแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี2562 [17 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ[17 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการภาคีเครือข่ายพัฒนาเด็กวัยเรียนสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไผ่[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติต (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[14 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำน[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างดรงเรียนส่วนภูมมิภาค ประจำปี 2562 จังหวัดนครราชสีมา[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไผ่[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนเพชร[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ คร[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและกฎหมายสำหรับข้าราชการครูในสถานศึกษา[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มกฎหมายและคดี]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[13 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการประเมินโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศ ปี 2562[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[12 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2019"[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เผยแพร่เอกสารคู่มือผลิตสื่อแผงประสมอักษรสำหรับครูเพื่อสอนนักเรียนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฎิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยแถลง 2[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยแถลง 4[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอบแข่งขันได้[11 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการกำกับติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันประจำปี 2562[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การกำกับติดตาม และประเมินผล โรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[24 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2562[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าลาดขาว[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านช่องโค[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโค้งกระโดน[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าตะเคียน[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองจาน[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถนนหัก[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  นโยบายพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้าน Digital Literacy[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจ/ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกการใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฎิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[10 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การมอบเกียรติบัติกำกับลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 , หนังสือสำคัญการแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.) และเข็มลูกเสือบำ[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญ/เกียรติบัตร กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่ม สาระการเรียนรู้หลัก ของนักเรียนชั้น ป.6และ ม.3 ปีงบประมาณ [7 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การประชุมแนวทางการจัดการศึกษาสำรับบุคคลออทิสติกในโรงเรียนเรียนรวม[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญชวนร่วมแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขนำส่งระเบียบวาระการประชุม[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการ "ปั่นปันรัก เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น"[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญ/เกียรติบัตร กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่ม สาระการเรียนรู้หลัก ของนักเรียนชั้น ป.6และ ม.3 ปีงบประมาณ [7 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนการเข้ารับการอบรมโครงการจิตอาสาโดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 3/62[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การยืนยันรายการงบลงทุนของโรงเรียนประชารัฐ ปีงบประมาณ 2562[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมนำเสนอการดำเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียน[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมชี้แจงการจดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562)[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเผยแพร่ "เอกสารเสริมพิเศษใช้ควบคุมกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพศวิถีศึกษา" เพิ่มเติม[7 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [6 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาประชากรอัจฉริยะ[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาประชากรอัจฉริยะ[5 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[5 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[5 มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางมอนเทสซอรี [5 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศรายชื่อโรงเรียนศูนย์พัฒนาก่ีจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป [5 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งการส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) เพื่อขอรับคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2562[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ครั้งที่ 2)[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2562[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2562[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการบริการคัดกรองภาวะโลหิตจางในนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ประจำปี 2562[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะอนุกรรมการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประชากรอัจฉริยะ (Smart People)[4 มิ.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรื้อถอนอาคารเรียน ประกอบ และสิ่งปลูกสร้าง[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการกู้ยืมกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการ[31 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธืการให้สินเชื่อสวัสดิการการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย[31 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน[31 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561[31 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแรมมิ่งในโรงเรียน[31 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเข้ารับการอบรมตามโครงการจิตอาสาโดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 3/62[31 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[31 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  สำรวจความต้องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV (เพิ่มเติม)[31 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา[31 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[31 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[30 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมศึกษา[30 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[30 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงการดีเด่นสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก ประจำปี 2562[29 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมเนืื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี[29 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย[29 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฎิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย[29 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบบรมราชาภืเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี ร่วมใจภัคดี เทิดไท้องค์ราชัน"[29 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบบรมราชาภืเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี ร่วมใจภัคดี เทิดไท้องค์ราชัน"[29 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ บุคลากร ดูแลระบบอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดการอบรมทางไกล หลักสูตรการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาระดับป[31 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[29 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เผยแพร่แนวทางการน้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา มีงานทำ-มีอาชีพ สู่การปฎิบัติ ปีการศึกษา 2562[29 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย [29 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[24 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน และอยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconfere[28 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน[28 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[28 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[28 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562[28 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562[27 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน [27 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา[27 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[27 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[27 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[27 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์[27 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคือค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[27 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[27 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกลหลักสูตรการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 256[27 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562[27 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระะบบควบคุมภายใน ประจำปี 2562[27 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกลหลักสูตรการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 256[27 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมปฎิบัติการการจัดทำคู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ[27 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[24 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุน งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน รายก[17 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[22 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์(ว17)[22 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[24 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนทะยุง[24 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[23 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[23 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[23 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[23 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แบบตอบรับ(เพิ่มเติม)[23 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[23 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมหลักสูตรการอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัย เพื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสเต็มศึกษาปฐมวัย ปี 2562[22 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินโครงการเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2561[22 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ[22 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรพี่เลี้ยงให้การฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์[22 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[21 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ([22 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการเกลี่ยอัตรากำลัง[22 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[22 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[22 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ติดตามการดำเนินการตรวจสอบตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา[21 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปร 2562[21 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปร 2562[21 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปร 2562[21 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปร 2562[21 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การกำกับติดตาม และประเมินผล โรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562[21 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุน งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน รายก[17 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช่วยราชการ[21 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[21 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[21 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นการชั่วคราว[21 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นการชั่วคราว[21 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562[17 พ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[17 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562[17 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)[17 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 7 รายการ[17 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่จะดำเนินการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง[17 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การขอพระราชทานเหรีญลูกสือยั่งยืน ประจำปี 2562[16 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจัดิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2562[16 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจัดิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2562[17 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2562[16 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเครือข่ายครูเข้าร่วมโครงการ[16 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรพี่เลี้ยงให้การฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์[16 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562)[15 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[16 พ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[16 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การตรวจสอบการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ในปีการศึกษา 2561 ของ สถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[16 พ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การทำความสะอาดครัว โรงอาหาร เตรียมพร้อมต้อนรับเด็กเปิดเทอม[16 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี 2562 สำหรับการแข่งขันกีฬา "สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา"ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2562 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ[16 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2562[15 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา ป้องกันยาเสพติด ปี 2562[15 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเป็นวิทยากรให้การประชุมปฎิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ตาม[15 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวปฏิบัติในการยืมทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[15 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา[15 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[15 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการปฏิบัติงานเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อโครงการอาหารกลางวัน[15 พ.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561[15 พ.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562[14 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[13 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TEKETRAINING) ปีการศึกษา 2562[15 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  โครงการครูสหกรณ์ : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย[15 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2562 เรียงลำดับเขตพื้นที่[14 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562[14 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนมาก  รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[13 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน[13 พ.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมชี้แจงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ตามหลักสูตรฯ [13 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[13 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[13 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(แก้ไข)[7 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[8 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ส่งเอกสารประกอบการเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)[10 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[10 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ[8 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[8 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2562[8 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2562[8 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[8 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[8 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562[8 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)[8 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปี 2562[7 พ.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราษฎร์บำรุง[30 พ.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ผ่านระบบสารสนเทศงานบุคคล[30 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียนแทนตำแหน่งที่ว่างลง[2 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[2 พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)[30 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[30 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment O[30 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายการในทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[30 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[30 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์[30 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชภิเษก[30 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายการในทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[30 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[29 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[30 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[29 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[26 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[29 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562[29 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2[26 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[26 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[26 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562)[23 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูลผลการเรียนในโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา[26 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[25 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ[22 เม.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน[26 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[25 เม.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ[25 เม.ย. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[25 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เปิดรีบสมัคสมาชิกใหม่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการ "สะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ"[25 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[25 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[25 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ผอ.เขตฯพบเพื่อนครู)[25 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอใช้สถานที่การจัดการประชุมครู (ผอ.เขตฯพบเพื่อนครู)[25 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอใช้สถานที่การจัดการประชุมครู (ผอ.เขตฯพบเพื่อนครู)[25 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอใช้สถานที่การจัดการประชุมครู (ผอ.เขตฯพบเพื่อนครู)[25 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งการเปลี่ยนชื่อสำนักงาน[25 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วีดิทัศน์ในห้องเรียน DLTV การศึกษาพิเศษ[24 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562[24 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษา[23 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลในสถานศึกษา[23 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึดษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ[23 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำแผนประกอบการของงบประมาณสนับสนุน ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสื่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562[22 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การพัฒนาครูและผู้บริการสถานศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการอ่านการเขียนและวิเคราะห์ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ[22 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการจ้าง[22 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[22 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอขอแต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[22 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[19 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการจ้าง[19 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระมิ่[19 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562[19 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 พ.ย. 542 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[30 พ.ย. 542 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[30 พ.ย. 542 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การประชุมปฎิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) (วิชาภาษาอังกฤษ)[19 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบหนังสือแนวทางปฎิบัติด้านมารยาทและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม[19 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินตนเองตามตัวชี้วัด 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธ[30 พ.ย. 542 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย[17 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าเข็ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[18 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562[30 พ.ย. 542 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562[30 พ.ย. 542 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 หลังทดลอ[17 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา[17 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ)[17 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บู[17 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรมสร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา[17 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา[17 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก[17 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการเกลี่ยอัตรากำลังไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนใหม่[30 พ.ย. 542 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) เพิ่มเติม[10 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ[30 พ.ย. 542 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน (เพิ่มเติม)[9 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[9 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน[9 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเป็นวิทยากร[9 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเป็นวิทยากร[9 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฎิบัติการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ สู่การปฎิบัติในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[9 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฎิบัติการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ สู่การปฎิบัติในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)[9 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม[9 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือรวบรวมงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)[5 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[30 พ.ย. 542 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (ขอเปลี่ยนแปลงวิชาเอก)[30 พ.ย. 542 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[4 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562[4 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการขยายผล “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม ขยายกว้างไกล สร้างเด็กไทยห่างไกลโรค NCDS”[30 พ.ย. 542 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"[3 เม.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฎิบัติการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่[3 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงจัดสถานที่งานประเพณีสงกรานต์[3 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงจัดสถานที่งานประเพณีสงกรานต์[3 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงจัดสถานที่งานประเพณีสงกรานต์[3 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงจัดสถานที่งานประเพณีสงกรานต์[3 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงจัดสถานที่งานประเพณีสงกรานต์[3 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงจัดสถานที่งานประเพณีสงกรานต์[3 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562[3 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[2 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์[29 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[30 พ.ย. 542 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[29 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน[2 เม.ย. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) [2 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความช่วยเหลือครูผู้ประสบอัคคีภัย[2 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บริจาคช่วยเหลือคณะครู-นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ[2 เม.ย. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองยาง[2 เม.ย. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน คร[1 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[30 พ.ย. 542 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[29 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[2 เม.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ตัดโอนตำแหน่งฯ[29 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา[29 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่[29 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา[29 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล[29 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[1 เม.ย. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู[30 พ.ย. 542 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มรสหวานในโรงเรียน[30 พ.ย. 542 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[29 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและอำนวยการความสะดวกในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัด[29 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[29 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะของครุภันณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง[27 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562[28 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า[29 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[28 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[28 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[28 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[28 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[28 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา[27 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง[27 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2[27 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[27 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร[30 พ.ย. 542 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562[30 พ.ย. 542 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[26 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การสำรวจการใช้พื้นที่และสนามกีฬาในสถานศึกษาเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย[26 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[30 พ.ย. 542 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน[26 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[26 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[30 พ.ย. 542 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[25 มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[25 มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[25 มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2[25 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [30 พ.ย. 542 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562[25 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมปฎิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ2561-2580) ครั้งที่4[25 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์[25 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเสนอรายการหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี[25 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ[25 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอมศรี[25 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เรื่อง ระบบประชุมทางไกลในองค์กร[25 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[22 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[22 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[22 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[19 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562[22 มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[22 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง,ลูกจ้างชั่วคราว มาปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่[21 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง,ลูกจ้างชั่วคราว มาปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่[21 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง,ลูกจ้างชั่วคราว มาปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่[21 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง,ลูกจ้างชั่วคราว มาปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่[21 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง,ลูกจ้างชั่วคราว มาปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่[21 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง,ลูกจ้างชั่วคราว มาปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่[21 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งโรงเรียนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปี 2562[22 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งค่ำสั่งแก้ไขการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้[20 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การจัดทำแบบประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ประจำปี 2561[21 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[21 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 13"[21 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระมะค่า[14 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และขอเชิญประชุม[19 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และขอเชิญประชุม[19 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และขอเชิญประชุม[19 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และขอเชิญประชุม[19 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และขอเชิญประชุม[19 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และขอเชิญประชุม[19 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และขอเชิญประชุม[19 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[21 มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  โครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา[21 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) สิ้นปีการศึกษา 2561[21 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[20 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[19 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียน[19 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการเปิดระบบให้บันทึกการโอนเงินคืน[19 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562[18 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[19 มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตยเอง (Stand Alone)[19 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม[19 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562[19 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[19 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[19 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อนการศึกษา[18 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คณะรำบวงทรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[18 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คณะรำบวงทรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[18 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คณะรำบวงทรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[18 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คณะรำบวงทรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[18 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คณะรำบวงทรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[18 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คณะรำบวงทรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[18 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คณะรำบวงทรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[18 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ข้าราชการครูขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ[18 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562[18 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[18 มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[18 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561[18 มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานเลิกขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[12 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การดำเนินงานเลิกขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[12 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การดำเนินงานเลิกขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[12 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[18 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[18 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[18 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[18 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[18 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[18 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[18 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[18 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[18 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[18 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[18 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[18 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คณะรำบวงทรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[15 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คณะรำบวงทรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[15 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คณะรำบวงทรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[15 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คณะรำบวงทรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[15 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการโรงจัดสถานที่พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[14 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการโรงจัดสถานที่พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[14 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการโรงจัดสถานที่พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[14 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการโรงจัดสถานที่พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[14 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการโรงจัดสถานที่พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[14 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[15 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2561 ดำเนินการจัดทำและจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม[15 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[13 มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2562[14 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คณะรำบวงทรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[14 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2562[14 มี.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง[14 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองสารเพชร[14 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระมะค่า[14 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับสมัครโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานปี 2562[14 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[13 มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญสมาชิก กบข. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562[13 มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ "MICE TEACHER 2019"[13 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ[13 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสายงานการสอนในสถานศึกษา[13 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561[13 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[13 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2562[13 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ 2562 และประกวดโครงการคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562[13 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์[13 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[12 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[12 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)[12 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้โครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง”[12 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[12 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[11 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[11 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนหุ่นยนต์บังคับมือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[12 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการศึกษาดูงาน[8 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง อาหาร และน้ำ[11 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่[11 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต[11 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[11 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[11 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14 (5)[11 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561[8 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการศึกษาดูงาน[8 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการศึกษาดูงาน[8 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการศึกษาดูงาน[8 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการศึกษาดูงาน[8 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการศึกษาดูงาน[8 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการศึกษาดูงาน[8 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการศึกษาดูงาน[8 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการศึกษาดูงาน[8 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการศึกษาดูงาน[8 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการศึกษาดูงาน[8 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[8 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการศึกษาดูงาน[8 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการศึกษาดูงาน[8 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ)ปี[8 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสร้างการรับรูยุทศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ[7 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ข้าราชการครูขอนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ[8 มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[8 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[7 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการในสังกัดที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื้อสิ้นปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562[7 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลทะเบียนประวัติเพื่อบันทึกลงโปรแกรมบริหารงานบุคคล สพฐ.[7 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้[7 มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[7 มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[7 มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนวันจับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์)[7 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ "ศธ.จิตอาสา การรณราค์ลดการใช้พลาสติก"[7 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอขอบคุณ[7 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมโครงการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ[6 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[6 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) [5 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561[5 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่1[5 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[26 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(70%)[4 มี.ค. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ[4 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว[4 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามเอกสารนักเรียนทุนเก่าเพื่อรับทุนต่อ ประจำปีการศึกษา 2562[4 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[4 มี.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้น ป.2,4,5 และนักเรียนชั้น ม.1และ2 ปีการศึกษา 2561[4 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้น ป.2,4,5 และนักเรียนชั้น ม.1และ2 ปีการศึกษา 2561[4 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา[4 มี.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[28 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[28 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมปฎิบัติการครูปฐมวัยเรื่องการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[28 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบเกียรติบัตรโรงเรียน Best Practice และโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้[28 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบเกียรติบัตรโรงเรียน Best Practice และโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้[28 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบเกียรติบัตรโรงเรียน Best Practice และโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้[28 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฎิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย[27 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561[27 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประเด็นคำถามที่พบบ่อย ในการดำเนินงานการคัดกรองนักเรียนยากจน[27 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ[27 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะของครุภันณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดราคากลางการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องเ[26 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอบรมปฎิบัติการครูปฐมวัยเรื่องการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[27 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขัน Young lnventors Challenge (YIC) 2019[26 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[26 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ผลการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561[26 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินฯ[25 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การตรวจสอบสถานะโอนเงินของโรงเรียน กลุ่มที่ 1 (25%)และโรงเรียนสามารถบันทึก นร.06 ได้แล้วทั้ง Website และ Application[26 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[25 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[25 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[26 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[26 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[26 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[26 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเร[22 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอบรมปฎิบัติการครูปฐมวัยเรื่องการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[25 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2[25 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์[25 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์[25 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งการดำเนินการและรายงานผลการจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตรรณรงคืการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[22 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[22 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งรับแบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561[22 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[21 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กำหนดการเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ[22 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตรรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร[20 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ[21 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้[21 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 [21 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[21 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ[21 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[20 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561[21 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561[21 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  โครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล[21 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า[21 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์[20 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[20 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งวันประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป[20 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[20 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนต่อค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[20 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (แก้ไข)[20 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[20 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[20 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[20 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[20 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอให้สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[18 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ 2561-2580) ครั้งที่3 และครั้งที่4[20 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย[20 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสำรวจโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงอายุ[20 ก.พ. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[20 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[20 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สรรหาบุคคล และองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562[20 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ "ไม่ยอมรับ ไม่น่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ"[18 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[18 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ([13 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอ[14 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคม[14 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญชมรายการชี้แจงภาระกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[15 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียน[15 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2[14 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอบแข่งขันได้[15 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ[15 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช้าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน[15 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/256[14 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[14 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[14 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[14 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[14 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[14 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่2[14 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"ปีการศึกษา 2561[14 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562[14 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานข้อมูลในระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562[14 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C (Advanced Unit Leader Training Course)[14 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดประชุม[14 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ[14 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[13 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[14 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[14 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[13 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[13 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี 2562[14 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร พ.ศ. 2562[7 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี(อีสานใต้)[12 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนช่วยปฏิบัติราชการ[13 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[13 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองขามน้อย[13 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการจัดสรรงบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2561[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับ - ส่งนักเรียน[7 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรในารปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562[12 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพหนึ่งเดียว “One Health One World”[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[6 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[6 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วน  ขอเชิญประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2561[11 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณสำหรับสนามสอบ การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติNT ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2561[11 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256[11 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1[11 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรับข้อสอบ และงบประมาณในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน[11 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[10 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[8 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[8 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[8 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[8 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[11 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[11 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[11 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[11 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายหรือโอนตามผลการสอบแข่งขัน[11 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[11 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (รอบสี่)[11 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณในการจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1[8 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจักราช 4[7 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[7 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 สู่การปฎิบัติ[7 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเข้าร่วมประชุม[5 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [7 ก.พ. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[6 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[6 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ[6 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล[6 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบรหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 6[6 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน [6 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[6 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์[5 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[5 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[5 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[5 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[5 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5[5 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)ชั้น ป.6และม.3 ปีการศึกษา2561[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา2561[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ)[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2555[5 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[5 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[5 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล[1 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตไปราชการ[4 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[4 ก.พ. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (รายการค่าบริหารจัดการรถปิคอัพ รับ - ส่งนักเรียน)[4 ก.พ. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  จัดส่งสรุปผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ 2561[4 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่ จ่าย ปี 2561[31 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอนกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์[1 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[1 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[30 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[1 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DL[31 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ[1 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[31 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน[1 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[31 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานดีเด่นสเต็มศึกษารอบคัดเลือก ประจำปี2562[31 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่ จ่าย ปี 2561[31 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวชน ครั้งที่ 19ประจำปี 2562 (ประถมศึกษา)[31 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบันทึกประวัติกานปฏิบัติงาน (LogBooK)[30 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[31 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562[31 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเก็บข้อมูลด้านสุขภาพพลานามัยของโรงเรียนต้นแบบ [30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกุดสวาย[30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561[30 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่2[29 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาในทะเบียนประวัติ[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง[29 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอรับบริจาคเงินสิ่งของในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2562[29 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  สำรวจความต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี[29 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอช่วยปฏิบัติราชการ[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์[28 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยใจ"[28 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นผู้ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561[28 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นผู้ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561[28 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[28 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2562[28 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562[28 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนพะไล[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระมะค่า[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครุผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ช่องทางรับใบแจ้งยอดเงินประจำปี สำหรับสมาชิก กบข.[25 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[25 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[25 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี[25 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ[25 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562[25 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์[25 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่องรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ๔+๒ ลดโรค NCDs ประจำปี ๒๕๖๒[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเก็บข้อมูลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[24 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)[24 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561[24 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การพิจารณาช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวยากจน[24 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต[24 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[22 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[22 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[22 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม"ประจำปี พ.ศ.2561[23 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[23 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[23 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[23 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งตือนสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุม[23 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[23 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[23 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[23 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการคัดเลือกนักเรียนยากจนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิ EDF และ การส่งเอกสารนักเรียนทุนเก่าผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562[22 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2562[22 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)[21 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษา[21 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน ๕ รายการ[22 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว[21 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562[21 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน[21 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งสอบ O-Net แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม[21 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานดีเด่นสเต็มศึกษา ประจำปี2562[21 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 [21 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-4[21 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6[21 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตารมแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ[21 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวดาชาด ประจำปีงบประมาณ 2562[21 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง[18 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[18 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[18 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาในทะเบียนประวัติ[18 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562[18 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561[18 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[17 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ เป็นพื้นที่อาหารปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช[18 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมโครงการส่งเสริมเด็กโคราชสูงดีสมส่วน ฉลาด แข็งแรง ปีงบประมาณ 2562[18 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อบรมเชิงปฎฺบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น(Local Network;LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer;LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน [17 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อบรมเชิงปฎฺบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น(Local Network;LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer;LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน [17 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินงาน สำหรับสถานศึกษา ในการจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2561[15 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ[15 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[16 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)[16 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[16 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมครูสเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล[16 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์[16 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ปีการศึกษา 2561[15 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ[15 ม.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[9 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน[15 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ปีการศึกษา 2561[15 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ปีการศึกษา 2561[15 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การเข้ารับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ " ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2561[15 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[15 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ[15 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพชรมาตุคลา[15 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนตาวิทย์[15 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[14 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน การครัง ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน[14 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[14 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอช่วยปฏิบัติราชการ[14 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[14 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์[14 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 6 รายการ[14 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การรับเกียรติบัตรในงานวันครู ประจำปี 2562[14 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ประกาศรายชื่อ "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562[14 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์มอบเกียรติบัตรรางวัล "พระพฤหัสบดี"ประจำปี พ.ศ. 2562[14 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การติดตามการดำเนินงานส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ[14 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[14 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[14 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  คู่มือยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ[11 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  คู่มือยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ[11 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสอบคัดเลือกนัเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2561 รอบที่ 2[11 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school ปี 2562[11 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก[11 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมแผนงานโครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพ (50 Healthy Schools Project) กับโรงเรียนต้นแบบ[11 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมจืดฯ ในวันเด็กแห่งชาติ[11 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ[11 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตอบรับสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”[11 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[11 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[11 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[9 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "OPEN HOUSE 2019" โรงเรียนจักราชวิทยา[9 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจสอบข้อมูลบัญชีโรงเรียน ในระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน[9 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจสอบสถานะการโอนเงินนักเรียนยากจน[9 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การมอบจักรยายนให้นักเรียน[9 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[7 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[8 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษษมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[8 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[8 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[8 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์[8 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตไปราชการ[4 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข[8 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562[8 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือรณรงค์การจัดงานเลี้ยงครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ในงานเลี้ยงวันครู ของทุกปีการศึกษา[8 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประเด็น "ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร) คุณ"ของ พม. POLL[8 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ[7 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[7 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งข้อมูลเขา้ใช้โปรแกรมวั ดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3[7 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[7 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[7 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1[4 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[4 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ 2562 จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก[4 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ"ปาบึก"(PABUK)[4 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเครือข่ายครูเข้าร่วมโครงการ[4 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนมาก  การรายงานแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562[4 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[4 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ผลการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรียาโม"ประจำปี พ.ศ.2561[4 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การมอบเครื่องหมายเชิญชูเกียรติ "คุรุสดุดี"ประจำปี 2561[4 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์[4 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[3 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562[3 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[3 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งแก้ไขประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562[29 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แอพพลิเคชัน DLTV สำหรับโทรศัพท์มือถือ [3 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[28 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[3 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียนในการจัดสอบทางการศึกษาะดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561[3 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561[26 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและการนำส่งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ[26 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[28 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของหน่วยงาน[28 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[26 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ)ปี พ.ศ. 2562[29 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการ"การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ไปใช้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[28 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[28 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP online)[28 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยืนยันรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไทร[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนตาพรม[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการสถานสึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา (สาขาบ้านหนองบัวขาว)[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[26 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบใหม่ (NEW DLTV) ของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ[25 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก[25 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562[25 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)สภาพการดำเนินงานและสภาพปัญหาการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่มีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดหาคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[21 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพ (50 Healthy Schools Project)[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีและคลิปเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ - -ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561[21 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 6 รายการ[21 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ 2562 จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก[21 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[21 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  สำรวจความต้องการอุปกรณ์การศึกษาทางไกล[21 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 141 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกครูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2562[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอกเพื่อประกอบการพิจารณาย้าย/บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2562[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และประกาศกำหนดวันเลือกและรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมส่งเสริมเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพฯ"[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ [19 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดนครราชสีมา[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการ"ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่โคราชเมืองคาร์บอน เมืองสิ่งแแวดล้อมยั่งยืน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอตัวลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 8)[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนพลับพลา[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลความคืบหน้าการเช่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพ (50 Healthy Schools Project)[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เช่าวัตถุมงคล[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การส่งแบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center” โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเ[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาค้รียนที่ 2/2561[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอบแข่งขันได้[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (lEP online)[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญชมบันทึกเทปเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิถีพุทธ ตามแผนปฏิบัติการการศึกษาขั้นพื้นฐานป[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเลื่อนเวลาการบันทึก นร.05 และ ก.001[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก "สังคมหัวแข็ง 3"[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การมอบจักรยานให้นักเรียน[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test:NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2561[13 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูล[13 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การส่งเอกสารสื่อ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี[13 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบจำนวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับตำบล[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่เต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ)ระดับตำบล[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงฯ (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ 2562[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรณรงค์การจัดขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจผลการดำเนินงานจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ยกเลิกรหัสและเปลี่ยนแปลงรหัสสื่อแบบใหม่[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลห้องสอบและข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access (ครั้งทสุดท้าย)[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการสอบ Pre O-NET ครั้งที่1,2 ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา2561[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เลื่อนการดำเนินการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1,2 ของโรงเรียนในสังกัดปีการศึกษา2561[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการ ในงานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานฯ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  กำชับให้ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[7 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  รหัสปักมุด[7 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินงานตามแนวทางในการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน (CITZEN lnfo)[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดสภานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมปฎิบัติการพิจารณาและทบทวนประเด็นสำคัญการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580)[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจรายชื่อโรงเรียนที่ต้องการรับการสนับสนุนเรื่องไฟฟ้า[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม"ประจำปี พ.ศ.2561[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 5 รายการ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน ๕ รายการ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 25 ณ สหรัฐมเมริกา[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่จัดนิทรรศการ ในงานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาลูกจ้างประจำส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลางและภาคตะวันออก[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียน[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา2561[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา2561[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา2561[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แนวทางการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 63[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดการ "การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัลIQA AWARDW" ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีก[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดการ "การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัลIQA AWARDW" ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีก[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดการ "การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัลIQA AWARDW" ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีก[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[30 พ.ย. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฎิทินการดำเนินงาน[30 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการ[30 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา2561[30 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย(ครั้งที่2)[30 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองกับสัญญาทางปกครองกับนายสุชาติ หอมจันทร์ และผู้ค้ำประกัน[30 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอรายชื่อคณะกรรมการเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา2561[29 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึก[28 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งที่ ๔๕๑/๒๕๖๑[28 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาห้องเรียนแกนนำขยายผลการใช้สื่อแผงประสมอักษรเพื่อส่งเสริมการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ[28 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒[28 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  อนุมัติแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[28 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความร่วมมือจำหน่วยบันทึก สพฐ.ประจำปี 2562[28 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย[28 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ์โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project[28 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน[28 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม[27 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการ[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ช่วยปฏิบัติราชการ[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งว่าง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจความต้องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV[27 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  รับรองการจัดตั้งโรงเรียน[27 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสักกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชาดแ[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสักกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เพื่อทราบ[27 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (รอบ 2)[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบุคคลกรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"นักเรียนการพิเศษและเรียนรวม[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินประกันสัญญา[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[26 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[26 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[26 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[26 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[26 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[26 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[26 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมถนนคนเรียน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[26 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัฐการุณวิทยา[23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ[23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[23 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การส่งแบบสำรวจครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีงบประมาณ [23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์)[23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งหลักฐานที่ใช้แนบประกอบสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ[23 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งะธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[23 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ลูกจ้างประจำขอลาออกจากราชการ[23 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจน[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวทำนบ[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนพะไล[23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านซ่าเลือด[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านด่านพัฒนา[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[22 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอตัวนักกีฬาเพื่อเข้ารวมการแข่งขัน "วิทยุการบิน ฯ มินิวอลเลย์บอล"ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศศูน[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผการอนุมัติให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาติพานักเรียนไปแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์[23 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์[22 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ2 ดาวโรงเรียนแกนนำคู่พัฒนาเขตพื้นที่และโรงเรียนต้นแบบศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[22 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา(CATAS)ปีการศึกษา 2561[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเร[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ"[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการที่นอนยางพาราสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล[20 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประถมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ[22 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 7 รายการ[21 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี2561[21 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคระห์ธุรการโรงเรียนมาช่วยปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา[21 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ให้สนามสอบกำหนดห้องสอบเพื่อการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)[21 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[19 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[19 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[19 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[19 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[19 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2561[20 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561[20 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[19 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศและตรวจสอบการบริหารทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[20 พ.ย. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การนิเทศและตรวจสอบการบริหารทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[8 พ.ย. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[20 พ.ย. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการที่นอนยางพารา และเบาะยางพาราสำหรับโรงยิม[20 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การส่งเสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[15 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลครูเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงพัฒนาการเรื่อง"การพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติตามแนวPISA-L[16 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัคบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง[16 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[16 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการต่อสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[15 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[14 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แนวปฎิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580)[15 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมปฎิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580)[15 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  จัดส่งเอกสารหลักฐานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะราย)[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ tele conference[15 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อในทะเบียนประวัติ[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2)ปีการศึกษา 2561[14 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสนวนาทางวิชาการ[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[13 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การเลื่อนกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562[12 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561[13 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการป้องกันและการดูแลนักเรียน[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงานเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[12 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน[12 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2562[13 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ผลการพิจารณาอนุมัติและเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญรับเสด็จและร่วมทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบทุนโครงการ TO BE NUMBER ONE[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561[13 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[12 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน ๕ รายการ[13 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนมาก  ขอเชิญประชุม เรื่องการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค ประจำปี 2562[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอสำรวจข้อมูลสถานะสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม ของทุกปี[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ผ่านระบบ Tele Conference ประจำภาคเรียนที่ 2/2561[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ