ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสพฐ (ลว. 31 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูผู้สอน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา (ลว. 31 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มงาน รายวิชาประวัติศาสตร์ (ลว. 30 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ลว. 30 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 (ลว. 30 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การสำรวจข้อมูลการได้รับนมโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน 2/2565 (ลว. 30 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ประกาศรายชื่อต้นแบบผู้มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและสนัับสนุนการศึกษา (ลว. 30 มี.ค. 2566 ) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด่วนที่สุด  สมัครเป็นสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ลว. 29 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2566 (ลว. 29 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม (ลว. 29 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ E-Training สำหรับครูเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ลว. 27 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (ลว. 27 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านาเว็บบินนาร์ ฯ (ลว. 24 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษา (ลว. 24 มี.ค. 2566 ) กลุ่มอำนวยการ
ปกติ  แก้ไขข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (ลว. 23 มี.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือกรอกแบบการนิเทศติดตามการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (ลว. 23 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา (ลว. 22 มี.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับเขตพื้นที่และระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และคู่มือแนวทางปฏิบัติกิจกรรมสภานักเรียน (ลว. 21 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ด้วยระบบ Data Managements Center (DMC) (ลว. 21 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (ลว. 21 มี.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  ขอแจ้งระยะเวลาปิดระบบตอบแบบประเมินตนเองออนไลน์ เพื่อร่วมสมัครคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ด้านโภชนาการ เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2566 (ลว. 21 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อรับประการศเกียรติคุณ วัฒนธรรม ปี2566 (ลว. 21 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวเกีี่ยวกับโครงการเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ประจำปี 2566 (ลว. 21 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การขับเคลื่อนกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียนตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ (ลว. 21 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  โครงการปฎิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลก (ลว. 21 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคเรียนทีี่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) (ลว. 17 มี.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ลว. 17 มี.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสในสถานศึกษา (ลว. 17 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การเผยแพร่คลิปวิดีโอ "สถานศึกษากับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งครรภ์" (ลว. 17 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่างในสำนักงาน (ลว. 16 มี.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ การส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (ลว. 16 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ ปี 25666 ภายใต้ "มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (ลว. 15 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ (ลว. 15 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพฯ (ลว. 15 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ลว. 15 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) (ลว. 15 มี.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  ส่งไฟล์เเฉลยแบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี2565 (ลว. 15 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกแอปพลิเคชันการเรียนรู้ภายใต้โครงการนวัตกรรมดิจิทัลและโอกาสทางการศึกษาของเอเปค (ลว. 14 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ปกติ  การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ฯ (ลว. 14 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการประเมินตนเองของาสถานศึกษา (ลว. 14 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  การจัดทำข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMis) (ลว. 14 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566 (ลว. 14 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯภาคเรียนที่ 2ปี65(70%) (ลว. 14 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนโยบายและแผน
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานการป้องกัน เฝ้าระวัง เด็กกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน และติดตามช่วยเหลือให้กลับมาได้รับการศึกษา (ลว. 13 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย (ลว. 13 มี.ค. 2566 ) กลุ่มอำนวยการ
ด่วนที่สุด  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบลงทุน (ลว. 13 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ (ลว. 13 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนโยบายและแผน
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สพฐ. (ลว. 13 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนระดับประเทศ (รุ่นที่ 4) (ลว. 13 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (ลว. 10 มี.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด  ส่งไฟล์แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทยการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นป.3 ปี2565 (ลว. 10 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online (ลว. 10 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (ลว. 9 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  การจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ลว. 9 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  การศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปีการศึกษา2565 ( แก้ไขหนังสือกำหนดการ ) (ลว. 8 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  การศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปีการศึกษา2565 ( เพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย ) (ลว. 8 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  การศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปีการศึกษา2565 (ลว. 8 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลการยกย่องเชิดชูเกียรติ/เกียรติบัตรรางวัล (ลว. 3 มี.ค. 2566 ) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online (ลว. 3 มี.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ลว. 3 มี.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปกติ  การอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม (ลว. 2 มี.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  แจ้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และลูกจ้างประจำ ประกอบการเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.2566 (ลว. 2 มี.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานผุ้บริหารสถานศึกษา (ลว. 2 มี.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) (ลว. 1 มี.ค. 2566 ) กลุ่มอำนวยการ
ปกติ  การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2565 (ลว. 1 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ลว. 1 มี.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ลว. 1 มี.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  ขอส่งแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) (ลว. 1 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  คืนข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในนักเรียน (6-14 ปี) ปีงบประมาณ 2566 (ลว. 1 มี.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) (ลว. 27 ก.พ. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2566 (ลว. 27 ก.พ. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ฯ ประจำปี 2566 (ลว. 27 ก.พ. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา