ปกติ  ขอให้รายงานผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566 (ลว. 21 ก.ย. 2566 ) กลุ่มอำนวยการ
ปกติ  การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2567 (ลว. 21 ก.ย. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบตรวจสอบความครบถ้วนของแผนดำเนินธุรกิจ (ลว. 21 ก.ย. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  การเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ (ลว. 21 ก.ย. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน (ลว. 21 ก.ย. 2566 ) หน่วยตรวจสอบภายใน
ปกติ  การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 ในระบบ (e-budget) (ลว. 21 ก.ย. 2566 ) หน่วยตรวจสอบภายใน
ปกติ  การจัดอบรมให้แก่สมาชิก กบข.ประจำปี 2566 (ลว. 21 ก.ย. 2566 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปกติ  การประชาสัมพันธ์โครงการ Stand Up Against Street Harassment "การลดภัยคุกคามบนท้องถนน" (ลว. 21 ก.ย. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ฯ (ลว. 20 ก.ย. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566 (ลว. 18 ก.ย. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ลว. 14 ก.ย. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) เพิ่มเติม (ลว. 15 ก.ย. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2567 (ลว. 15 ก.ย. 2566 ) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ  โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯด้วยระบบ e-Learning platform Online (ลว. 15 ก.ย. 2566 ) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ลว. 14 ก.ย. 2566 ) หน่วยตรวจสอบภายใน
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ วิชาผุู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น(ฺB.T.C) และความรู้ขั้นสูง(A.T.C) (ลว. 15 ก.ย. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การสำรวจวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ปี งปม 2566 (ลว. 14 ก.ย. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพฯเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 (ลว. 14 ก.ย. 2566 ) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” และหลักสูตร ครูยุคใหม่ เข้าใจการเงิน (ลว. 14 ก.ย. 2566 ) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ  แจ้งการเปิดตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย (ลว. 13 ก.ย. 2566 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) (ลว. 13 ก.ย. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  การดาวน์โหลดเกียรติบัตรของโรงเรียนครูผู้สอน และนักเรียนที่มีผล O-NET/RT/NT สูงกว่าระดับประเทศ 10 ลำดับ (ลว. 13 ก.ย. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  การดาวน์โหลดเกียรติบัตรโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน (ลว. 13 ก.ย. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (ลว. 13 ก.ย. 2566 ) กลุ่มอำนวยการ
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (ลว. 13 ก.ย. 2566 ) กลุ่มอำนวยการ
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 (ลว. 12 ก.ย. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  การติดตามการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปี2566 (ลว. 12 ก.ย. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  การรับสมัครผู้เขเาฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)รุ่นที่ 16 (ลว. 12 ก.ย. 2566 ) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ  การสรรหา และเลือกกรรมการเป็นผู้แทนผู้บริารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ (ลว. 11 ก.ย. 2566 ) กลุ่มอำนวยการ
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ลว. 11 ก.ย. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  แนวปฏิบัติการนำส่งเงินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลว. 7 ก.ย. 2566 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล (ลว. 8 ก.ย. 2566 ) กลุ่มอำนวยการ
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวด Best Practice โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบ Fundamental AL Training (ลว. 8 ก.ย. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ลว. 8 ก.ย. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  มอบเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฎิบัติการขยายผลโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรูู้้สู่ฐานสมรรถนะ (ลว. 8 ก.ย. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2565 ( แก้ไขประกาศ ) (ลว. 7 ก.ย. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  การฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษารุ่นที่ 4 (ลว. 7 ก.ย. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ประกาศคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (ลว. 6 ก.ย. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลว. 5 ก.ย. 2566 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  รายงานผลการติดตามเด็กที่เกิดปี 2559 (รอบ2) ที่เข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ลว. 5 ก.ย. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ลว. 5 ก.ย. 2566 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปกติ  แจ้งผลการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2565 (ลว. 5 ก.ย. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  การประกวดแข่งขันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม แผนการจัดประสบการณ์ Best Practice (ลว. 5 ก.ย. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  การประชุมให้ความรู้การใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและมอบเกียรติบัตรฯ (ลว. 5 ก.ย. 2566 ) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ  การประชุมให้ความรู้การใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและมอบเกียรติบัตรฯ (ลว. 5 ก.ย. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ปกติ  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาผลงานตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 (ลว. 5 ก.ย. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ลว. 4 ก.ย. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILANO CHAMPIONSHIP 2023 ระดับจังหวัด (ลว. 4 ก.ย. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ต.ค.66) (ลว. 31 ส.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) (ลว. 31 ส.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด  การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน (ลว. 31 ส.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการปฎิบัติเป็นเลิศ Best Practice ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน (ลว. 31 ส.ค. 2566 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ลว. 31 ส.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ลว. 31 ส.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (ลว. 30 ส.ค. 2566 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช) (ลว. 30 ส.ค. 2566 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา