ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการครูสอนชาวจีนฯ (ลว. 23 ก.พ. 2567 ) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ  แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ลว. 23 ก.พ. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป (ลว. 21 ก.พ. 2567 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด  การอบรมปฎิบัติโค้ชทีมเพื่อพัฒนาสู่การจัดการเรียนรู้แบบ AL สำหรับครูสอนดีสอนเก่ง (ลว. 20 ก.พ. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Omline (ลว. 20 ก.พ. 2567 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปกติ  การจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ลว. 19 ก.พ. 2567 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ลว. 19 ก.พ. 2567 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  แนวทางการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้า กรณีพบผู้ครอบครอง หรือเสพหรือรับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา (ลว. 19 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา (รอบที่ 3) (ลว. 16 ก.พ. 2567 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ลว. 16 ก.พ. 2567 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมรอบที่ 4) (ลว. 16 ก.พ. 2567 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และหลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน (ลว. 16 ก.พ. 2567 ) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ  ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ลว. 15 ก.พ. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567 (ลว. 15 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (ลว. 15 ก.พ. 2567 ) กลุ่มอำนวยการ
ปกติ  ขอความอนุเเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567 (ลว. 14 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีฯ (ลว. 14 ก.พ. 2567 ) กลุ่มกฎหมายและคดี
ด่วนที่สุด  แผนปฎิบัติการขับเคลื่อนนโบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน(Quick Win) (ลว. 14 ก.พ. 2567 ) กลุ่มนโยบายและแผน
ปกติ  แจ้งส่งไฟล์เฉลยแบบทดสอบการปรพะเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียน RT ชั้น ป.1 ปี 2566 (ลว. 14 ก.พ. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  ขอความร่วมมือเร่งดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (ลว. 14 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  มาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ลว. 14 ก.พ. 2567 ) กลุ่มอำนวยการ
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ลว. 13 ก.พ. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  ขออนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ คลิปวีดิทัศน์โครงการ MeditationCHF (ลว. 13 ก.พ. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  แจ้งส่งไฟล์แบบทดสอบการปรพะเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียน RT ชั้น ป.1 ปี 2566 (ลว. 13 ก.พ. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  โครงการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ลว. 13 ก.พ. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  แจ้งกำหนดการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (ลว. 13 ก.พ. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  สำรวจรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา(รายการใหม่ที่มีในปัจจุบัน) (ลว. 12 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566(เพิ่มเติม) (ลว. 12 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การดำเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๔ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ลว. 12 ก.พ. 2567 ) กลุ่มอำนวยการ
ปกติ  ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ลว. 9 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีะจำปีบัญชี 2567 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (เพิ่มเติม) (ลว. 9 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ลว. 9 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่2 ปี 2566 (ลว. 9 ก.พ. 2567 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ (ลว. 8 ก.พ. 2567 ) กลุ่มนโยบายและแผน
ปกติ  การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทสกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567 (ลว. 8 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 30 (ลว. 8 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  การสำรวจรายละเอียดข้อมูลไม้มีค่าในที่ราชพัสดุ (ลว. 7 ก.พ. 2567 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปกติ  การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี (ลว. 22 ม.ค. 2567 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  แจ้งสรุปการอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ลว. 7 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกีี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหรือเพลิงใหม้ (ลว. 7 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  แจ้งประกาศแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา (ลว. 7 ก.พ. 2567 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปกติ  ขอให้ตรวจสอบ คำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ตำแหน่ง และสังกัด ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ลว. 6 ก.พ. 2567 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด  การดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศีกษา 2567ฯ (ลว. 6 ก.พ. 2567 ) กลุ่มนโยบายและแผน
ปกติ  การประเมินผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่ฯ(แก้ไขเพ่ิ่มเติม) (ลว. 6 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ลว. 5 ก.พ. 2567 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ขั้นสูง A.T.C (ลว. 5 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (ลว. 5 ก.พ. 2567 ) กลุ่มอำนวยการ
ปกติ  การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่ (ลว. 5 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online ประจำเดือน มกราคม 2567 (ลว. 5 ก.พ. 2567 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นปีที่ 1 ปี 2566 (ลว. 2 ก.พ. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  ติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 8 (ลว. 2 ก.พ. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  แก้ไขประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ลว. 1 ก.พ. 2567 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Omline (ลว. 1 ก.พ. 2567 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ของ สพป.นครราชสีมา เขต ๒ (ลว. 31 ม.ค. 2567 ) กลุ่มอำนวยการ
ปกติ  เก็บรวบรวมข้อมูลการนำคู่มือและเครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไปใช้ในสถานศึกษา (ลว. 31 ม.ค. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ลว. 31 ม.ค. 2567 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งการดำเนินงานโรงเรียนอย.น้อยจังหวัดนครราชสีมาปี 2567 (ลว. 31 ม.ค. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (ลว. 31 ม.ค. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อนฯ (ลว. 31 ม.ค. 2567 ) กลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมความเข้าใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ (ลว. 30 ม.ค. 2567 ) กลุ่มอำนวยการ
ปกติ  ประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566 (ลว. 30 ม.ค. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (ลว. 30 ม.ค. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  แจ้งเปิดระบบโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปี 2567 (ลว. 30 ม.ค. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online ประจำเดือน มกราคม 2567 (ลว. 29 ม.ค. 2567 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปกติ  การนิเทศ ติดตามการประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ ปีการศึกษา 2567 (ลว. 30 ม.ค. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนคงเหลือเกิน (ลว. 30 ม.ค. 2567 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปกติ  ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 (ลว. 30 ม.ค. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา (ลว. 29 ม.ค. 2567 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปกติ  ขอเชิญประชุม (แก้ไขรายชื่อผู้เข้าประชุม) (ลว. 26 ม.ค. 2567 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  การส่งไฟล์เอกสาร การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน (ลว. 29 ม.ค. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  การปรับปรุงปฎิทินการดำเนินงาน กนฯรปกติ ในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (ลว. 29 ม.ค. 2567 ) กลุ่มนโยบายและแผน
ปกติ  การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ (ลว. 26 ม.ค. 2567 ) กลุ่มอำนวยการ
ปกติ  ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินผูเรียน NT (ลว. 26 ม.ค. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ หมวกนิรภัย และกรมธรรม์ของสถานศึกษา (ลว. 26 ม.ค. 2567 ) กลุ่มอำนวยการ
ปกติ  ขอเชิญประชุม (ลว. 26 ม.ค. 2567 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2567 (ลว. 26 ม.ค. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  แจ้งแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ลว. 26 ม.ค. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  ขอเชิญประกวดคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด ประจำปี2567 (ลว. 26 ม.ค. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  แจ้งแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ลว. 26 ม.ค. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  การจัดสรรค่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (ลว. 26 ม.ค. 2567 ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ปกติ  ขอเชิญส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดระดับจังหวัด ทุก Setting ประจำปี 2567 (ลว. 25 ม.ค. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ  มอบเกียรติบัตรเข้าร่วมศึกษาดูงาน คาราวานการเรียนรู้ดูโรงเรียนดีที่โคราช เขต 2 (ลว. 25 ม.ค. 2567 ) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปกติ  แจ้งปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 (ลว. 25 ม.ค. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด  การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) (ลว. 25 ม.ค. 2567 ) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ด่วนที่สุด  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นให้ครูเวรไม่ต้องอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ลว. 24 ม.ค. 2567 ) กลุ่มอำนวยการ
ปกติ  คณะรัฐมนตรีมติยกเว้นไม่ต้องอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ลว. 24 ม.ค. 2567 ) กลุ่มอำนวยการ