ระดับความสำคัญ-->ปกติ ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด
ปกติ  ข้าราชการครูช่วยราชการ[16 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูช่วยราชการ[16 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือดบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา[16 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการ[15 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561[16 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การใช้เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2560[16 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[16 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[16 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21[16 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 5 รายการ[15 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[16 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง[15 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มอบอำนาจการจัดที่พักและการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ[14 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปี[15 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[15 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[15 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์[15 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานและวิทยากรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ[15 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[15 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กรอกแบบสำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคือครูให้นักเรียน)[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูลาออกจากราชการ[14 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[14 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[14 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรโควตาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1(1 เมษายน 2561)[14 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรโควตาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1(1 เมษายน 2561)[14 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[14 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2561[12 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงจัดสถานที่พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[12 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)[31 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุมัติเงินค่าคืนเงินตอกเสาเข็ม[14 มี.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประจำปี พ.ศ. [14 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่[8 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้างโดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [13 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย[8 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คณะรำบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[12 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศ[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[12 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[12 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[12 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นฐานะชำนาญการพิเศษ[12 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[12 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรประชุมจัดทำข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ประจำปีการศึกษา 2560[13 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)[13 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลยุวกาชาด[12 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเฝ้าระวังเหตุและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน[12 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา และโอนเงินงบประมาณ[12 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงผู้บริหาร และหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็[12 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือก[12 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา[12 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอบแข่งขันได้[12 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษ[12 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[8 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย[9 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตาม การใช้จายงบประมาณ ในส่วนของงบลงทุนปีงบประมาณ 2561[9 มี.ค. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ทวงงาน ครั้งที่ 1)[9 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[9 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[9 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบันทึกคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560[9 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascol) และเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[9 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [8 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[7 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา ๑๔ (๕)[8 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[8 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเกลี่ยอัตราพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา[8 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (รอบสอง)[6 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือรายงานความก้าวหน้าผลการจ้างงานคนพิการ[8 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[8 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เเน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) [8 มี.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการก[8 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการพิจารณารางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและออกแบบการวิจัยและพัฒนาวัฒกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[7 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ[7 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561[6 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับโรงเรียนที่ประสบวาตภัย[7 มี.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การเงินฯ[6 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบรายงายผลการศึกษา[6 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 15[6 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560[6 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนแบบแจกลูกสะกดคำ[6 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ค่าตอบแทนการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง[6 มี.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/ 2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[5 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ผลการพิจารณารางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน[28 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง[2 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเงินฯ[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561[2 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก[23 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่[28 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่[28 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการรับคูปองการศึกษา[28 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เฉลย)[28 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2561[26 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมชี้แจงการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL)[27 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น[27 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเฝ้าระวังโรคติดต่อ[26 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL)[27 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 (เฉลย)[27 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงผู้บริหาร และหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็[26 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรครูผู้รับผอดชอบการจัดสำรับอาหารกลางวันแบบออนไลน์ Thai School Lunch สมัคเข้ารับการอบรมการเป็นวิทยากรขยายผล (สำหรับครู ก.)[26 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 [26 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้างโดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[26 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การรับย้ายข้าราชการเพื่อตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ[26 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560[26 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560[26 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[26 ก.พ. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ส่งตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[22 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)[23 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งรายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[21 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[21 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[21 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[20 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ และการเสวนาเชิงวิชาการ "เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน"[26 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[21 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคลากรภายในสังกัด ผู้สนใจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง[26 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรุปรายงานเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาความพร้อมในแต่ละด้าน ปีการศึกษา 2560[26 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ตามหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปร[26 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน[26 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลการวิจัยและออกแบบฐานข้อมูลฯ [26 ก.พ. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน[22 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดะแลง[22 ก.พ. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560[22 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[22 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[22 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[21 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560"[21 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ[21 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การติดตามและประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 3.1.2) รอ[20 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559[20 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การออกทะเบียนวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"[20 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา[20 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเป็นวิทยากรให้การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 25[20 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเสนอของบแลกเป้าของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน[19 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[19 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเสนอรายชื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา [19 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษา[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษา[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (นางสาวจุฑารัตน์ ตั้งสัตยาวิรุฬห์)[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/256[16 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ข้าราชการครูช่วยราชการ[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขั้นตอนการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ในระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online (QAMS)[19 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet)[19 ก.พ. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา[19 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การสำรวจผลการดำเนินการจัดจาง(รายการผูกพัน)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562[19 ก.พ. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[16 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูผู้ประสบอัคคีภัย[19 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2561[19 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[16 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การพิจารณาสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ[15 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  หนังสือรับรองภาษีครูและนักการ ปี 2560[16 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[16 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ตามหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปร[15 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการวิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อจัดทำหลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรม "การนำมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศา[15 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และการนำส่งข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมในระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online (QAMS)[15 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561[15 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[15 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย[15 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นๆ[15 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร (G)[15 ก.พ. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561[15 ก.พ. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  เฉลยข้อสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (ม.1 และ ม.2)[15 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560[15 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561[14 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่การเงิน สังกัดสพป.นครร[14 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[12 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับแบบพิพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แบบ ปพ.)[13 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[13 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[13 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 2 รายการ[13 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[12 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[12 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[12 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[12 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[12 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[12 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแต่งเพลงประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ[9 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วน  ขอเชิญประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Tes : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[9 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วน  จัดสรรงบประมาณสำหรับสนามสอบ การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Tes : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[9 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามและประเมินสัมฤทธิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3[9 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง[7 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอระงับการลาออกจากราชการ[2 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก (เพิ่มเติม)[9 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ.2561[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 14[9 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561[8 ก.พ. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[8 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือครูพระราชทานและแผนการสอนโรงเรียนวังไกลกังวล[8 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณ[2 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณ[2 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณ[2 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ทุนการศึกษานักเรียนยากจนกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ สพท.นครราชสีมา เขต 2 และ ทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ สพฐ.นครราชสีมา เขต 2[8 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ทุนการศึกษานักเรียนยากจนกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ สพท.นครราชสีมา เขต 2 และ ทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ สพฐ.นครราชสีมา เขต 2[8 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ทุนการศึกษานักเรียนยากจนกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ สพท.นครราชสีมา เขต 2 และ ทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ สพฐ.นครราชสีมา เขต 2[8 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[8 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้[7 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความพฤตินักเรียนและนักศึกษา อำเภอห้วยแถลงประชุมวางแผนออกตรวจการเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา อำเภอโชคชัย ร่วมออกตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรม[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสอบรอบพิเศษกรณ๊เกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[7 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่การเงิน สังกัดสพป.นครร[6 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560[6 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนประถมศึกษาและโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ประจ[6 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ตามความจำเป็นเร่งด่วน[6 ก.พ. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดาวน์โหลดหนังสือเสี่ยงระบบเดซี่ ตามหลักศูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและทางการเรียนรู้[5 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้[5 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[2 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[5 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล[5 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[2 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  กำหนดการติดตามผล (Follow On) โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 12 ศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา[2 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[31 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[2 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[2 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม [2 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสนับสนุนและดูแลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน[2 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[2 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยในถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภ[31 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภ[2 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[31 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษา สพฐ.[31 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[31 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)[31 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[31 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น ลาเข้าร่วมบรรพชาโครงการอุปสมบท ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครรา[31 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)[30 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [29 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์[29 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560[31 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสอบด้วยข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560[31 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[25 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  จัดทำเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข[30 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา 2560[30 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศุึกษา 2560[30 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสอบด้วยข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน[30 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา[30 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคือครูให้นักเรียน)[26 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการเพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี[29 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการเพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี[29 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา[29 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2560[29 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเฝ้าระวังแลเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุอันตราย[29 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[29 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[29 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชาพิจารณ์ร่างระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ว่าด้วยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561[29 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (30%)[26 ม.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  รับสมัครโรงเรียนโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" รุ่นที่ 8 ฉบับแก้ไข (ยกเลิกหนังสือ ที่ ศธ 04063/ว228 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 )[26 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการก[26 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[26 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก[26 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2558 และ 2559[26 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน "เด็กไทยวัยเรียน สูงดีสมส่วนแข็งแรง ฉลาด"[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup Thaiiand 2018[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับสมัครโรงเรียนโครงการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทสไทย รุ่นที่ 4[25 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"[25 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 6 รายการ[25 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ[25 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ[25 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561[25 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[24 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[25 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[25 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์[24 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์[24 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2561[24 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา[24 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2/2560[24 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561[24 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมและดำเนินงานจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560(เปลี่ยนแปลงค[23 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[22 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[23 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้[19 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายงานการมาปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ[23 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมและร่วพิธีรับมอบทุนการศึกษา ของมูลมิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชย (BCL)[23 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมมหกรรมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[22 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม ก.ต.ป.น.[22 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม ก.ต.ป.น.[22 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม ก.ต.ป.น.[22 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม ก.ต.ป.น.[22 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระ ป้องกัน ควบคุมโครติดต่อทางอาหารและน้ำ และโรคมือ เท้า ปาก[22 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560[22 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี2560[22 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร[18 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564[22 ม.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ[22 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school ) ปี 2561[19 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจทางความต้องการจำเป็นดครงการสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[22 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมและการดำเนินงานจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นผระถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[22 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "การนำมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาส[18 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[17 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น[19 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWAR[19 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[19 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การใช้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[19 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานญการ[19 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมและดำเนินงานจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[19 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[18 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกโครงงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด[18 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกโครงงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด[18 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[18 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[18 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ. 7[18 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบว่าด้วยศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาอำเภอและศูนย์เครือข่าย พ.ศ. 2560[18 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งรับใบประกาศฯ และบัตรประจำตัวพนักงานวิทยุสื่อสาร ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ[18 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานเปิดบ้านสุรวิวัฒน์ 2561 : เรียนรู้ ก้าวไกล ไร้พรหมแดน[18 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[18 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐[17 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4[17 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา[17 ม.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชาติวิทยา[16 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน[16 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2561[15 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  (เพิ่มเติม) รายชื่อที่เข้ารักการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน "เด็กไทยวัยเรียน สูงดีสมส่วน แข็งแรง ฉลาด"[10 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการนิเทศ กำกับ ติดตามเพื่อคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2560 (ครั้งที่2)[15 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคืนที่ราชพัสดุ[29 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[12 ม.ค. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564[11 ม.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน[12 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมคณะวิทยากรแกนนำโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"[12 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[10 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอตัวลูกจ้างชั่วคราวช่วยปฏิบัติราชการ[11 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[10 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนัสือประวัติครู 16 มกราคม 2562[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2561[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกจากราชการ[9 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกจากราชการ[9 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[9 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานการติดตามการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน[9 ม.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน "เด็กไทยวัยเรียน สูงดีสมส่วนแข็งแรง ฉลาด"[10 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปั[10 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2561[10 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2561[10 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2561[10 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2561[10 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2561[10 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[10 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับสมัคนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ[9 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานข้อมูลสารสนเทศเด็กนักเรียนตามแบบคัดกรองเด็กพิการ[9 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับนักเรียนและการเปิดรั่วโรงเรียน ปีการศึกษา 2561[9 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน[9 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[9 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[9 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทองหลาง[9 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2560[8 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือดโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561[9 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งเฉลยข้อสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 ของชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2560[9 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ นิเทศติดตามการบริหารจัดการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน[8 ม.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคือครูให้นักเรียน)[5 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว[28 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[8 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[8 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[8 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สรวจความต้องการใช้ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษา[8 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 146 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/256[8 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 32 งบดำเนินงาน รายการค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประป[8 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมและรักการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2[8 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศรายชื่อ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561[8 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  นโยบายการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรืผู้บังคับบัญชาในเทการปีใหม่[8 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561[8 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน[8 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้าร่วมตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ปีการศึกษา 2560[5 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้าร่วมตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ปีการศึกษา 2560[5 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า[5 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 201 รายการถอยคืนเงินรายได้แผ่นดิน[3 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (นำลงเว็ปไซต์)[5 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [5 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2)[4 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งกำหนดการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2561[4 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ปีการศึกษา 2560[4 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแจ้งเพิ่ม - ลด ข้อมูลรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 เป็นกรณีพิเศษ[4 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[4 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[3 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[3 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนพลับพลา[3 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย[4 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมสัมมนาวิชาการการสร้างสรรค์กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนอย่างครบวงจรและพิธีมอบโล่ให้กับต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ (รุ่นที่ 2) และสำนักงานเขตพื้นที[4 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๘[4 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแมว[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการใช้ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา[4 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การารายงานติดตาม รายงาน "พุธเช้า ข่าวสพฐ."[3 ม.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรายงานข้อมูลสารสนเทศเด็กนักเรียนตามแบบคัดกรองเด็กพิการ[3 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[3 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ ๕[4 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กำหนดการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ื 11[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑[28 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[28 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัคเยาวชนเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การยกเลิกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามโครงการ MOENet ของกระทรวงศึกษาธิการ[27 ธ.ค. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโครงการเด้กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ"[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมทางไกล (Confarence)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ[26 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัดในระบบ DMC[26 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ตรวจสอบและแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนในระบบ DMC ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2560[26 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  สรุปเหรียญรางวัลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[26 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [26 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการมารืชชิ่งความดี ปีที่ 5 "ชิงถ้วยถวายพระราชทาน"[26 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาป่วย[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจส่วนตัว[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจส่วนตัว[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพิจารณาผลงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุขเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประจำปีการศึกษา 2559[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เพิ่มห้องสอบการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2560 ในระบบ NT Access[25 ธ.ค. 2560 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ด่วนที่สุด  การสำรวจสถานการณ์/รูปแบบการใช้ยาเสพติดแบบสลับตัวยาและผสมผสาน[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา[25 ธ.ค. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศ[22 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ระเบียบวาระและรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (แก้ไข)[21 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียน[22 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[22 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[21 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[20 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (รอบที่ 2)[19 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2560 (ปีที่ 7)[19 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[19 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[19 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)รุ่นที่ 13 ศูนย์ดรงเรียนสุรนารีวิทยา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดจ้างครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจสาขาวิชาเอก[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกครูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกครูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกครูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ยืนยันรูปแบบรายการ[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งการส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อขอรับคูปองการศึกษาเพิ่มเติม[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ติดตามการรายงานข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ทวงงานครั้งที่ 1)[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 : เหลียวหลังแลหน้าการวัดผล ประเมินผลและวิจัยทางกา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น,เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทสชาติ ประจำปี 2561[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษา (โรงเรียนเรียนรวม) งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นปะสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 25[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน เยี่ยมชนและให้กำลังใจ โรงเรียนที่นำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปี[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียน[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอรายชื่อคณะกรรมการเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความคิดเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความคิดเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความคิดเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคระกรรมการประกวดผลงานเด็กพิการเรียนรวม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโชยน์"ประจำปี 2560[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2561[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรณรงค์สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ "ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น"[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบว่าด้วยศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาอำเภอและศูนย์เครือข่าย พ.ศ.2560[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขออนุญาตเชิญบุคลสกนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุงเขว้า[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสำโรง[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 (รายการค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับ-ส่งนักเรียน)[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรพี่เลี้ยงเด้กพิการประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ส่งเฉลยข้อสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 ของชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2560[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคระกรรมการประเมินประวัติและผลงานผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกจากราชการ[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกจากราชการ[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การพิจารณาผลงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุขเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประจำปีการศึกษา 2559[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคระบาด[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งท[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อรับ "รางวัลคนดีศรีย่าโม"[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 100 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน ในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการนิเทศ กำกับ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ิอนุมัติไปราชการของขาราชการในสังกัด[1 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[30 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[30 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วครวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วครวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วครวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วครวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการและการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั่นและออทิสติก[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการสอบ Pre O-Net ครั้งที่ 1,2 ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2560[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ. 7[30 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ 'การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น'ประจำปี 2559[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ 'การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น'ประจำปี 2559[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ 'การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น'ประจำปี 2559[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ 'การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น'ประจำปี 2559[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ 'การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น'ประจำปี 2559[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ 'การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น'ประจำปี 2559[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ 'การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น'ประจำปี 2559[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญวิทยากรพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและผ่านการอบรมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแห[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและผ่านการอบรมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระครูจักราชคณารักษ์ (เจือ ขนฺติวโร)[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก "ผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน"[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ติดตามการส่งข้อมูลนักเรียนสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนัก[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  นักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณ[4 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจส่วนตัว[30 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจส่วนตัว[30 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ. 7[30 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ. 7[30 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการประกวดผลงานเด็กพิการเรียนรวม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560[4 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ปรับปรุงฐานข้อมูลโรงเรียนโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"[4 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมปนะชุมชี้แจงหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง"[4 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)[1 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3[1 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับที่ได้รับการคัดเลือกให้นำร่องการสอนทักษะอาชีพ ประจำเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558[1 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[30 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง[27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามรหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[28 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก่อหนี้ผูกพันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบอิเล็กทรนิกส์ (e-GR) ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์(e-GR) งบลงทุน รายการค่าที[27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก่อหนี้ผูกพันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบอิเล็กทรนิกส์ (e-GR) ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์(e-GR) งบลงทุน รายการค่าที[28 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก่อหนี้ผูกพันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบอิเล็กทรนิกส์ (e-GR) ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์(e-GR) งบลงทุน รายการค่าที[27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก่อหนี้ผูกพันระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)[28 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[28 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[28 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฎิบัติการ การปรับปรุงข้อสอบ PRE-O-NET ครั้งที่ 1,2 สำหรับนักเรียนชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2560[28 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ตรวจสอบและแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน[27 พ.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมจัดทำข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ประจำปีการศึกษา 2559[28 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัดนครราชสีมา[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2560[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2560[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการฝึกอบรม[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ระดับจังหวัด ประจำปี 2561[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งสาเหตุข้อมูลการคัดกรองไม่ครบ ในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตให้ข้าราชการไปประชุม[27 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลี่ยอัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียน[24 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)[24 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการจัดการกิจกรรมเรียนรู้สุขภาวะ ร่วมกับ ทาง สพฐ.[23 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคนักเรียนของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ซีพีแรม[23 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการการท่องเทียวศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 3[23 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561[23 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการนอกเขตจังหวัด[23 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งรหัสการคัดกรองนักเรียนยากจน ของ Admin โรงเรียน และรหัสคัดกรองของข้าราชการครูในโรงเรียน[23 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เปลี่ยนกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ 2561 อำเภอจักราช และอำเภอเฉลิมพระเกียรติจากสถานพยาบาล สกสค.[23 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วน  สำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาทางสายตา เพื่อจัดทำแบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของนักเรียน ระดับชาติ (์Nationaส Test : NT) ปีการศึกษา 256[23 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (นำลงเว็ปไซต์)[23 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดทำข้อมูลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ประจำปีการศึกษา 2559[23 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดหนังสั่นโครงการอาหารกลางวัลในโรงเรียน[22 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[22 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[22 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[22 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพันใหม่)[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[22 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[22 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/256[22 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[22 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[22 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งขยายเวลาการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจน และ อธิการนำรายชื่อนักเรียนยากจนจากระบบ DMC เข้าสู่ระบบ CCT[22 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561[22 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" [21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2561[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560[21 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กำหนดการติดตามผล (Follow On) โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 11 ศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุรนารีวิทยา[21 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การกรอกข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค[21 พ.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ 2561 จากสถานพยาบาล สกสค.[21 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนค[21 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำ[21 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการอนามัยเจริญพันธุ์และประเด็นสุขภาพสำคัญในกลุ่มวัยรุ่น ภายใต้ "โครงการ 400 โรงเรียน 400 โรงพยา[20 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการอนามัยเจริญพันธุ์และประเด็นสุขภาพสำคัญในกลุ่มวัยรุ่น ภายใต้ "โครงการ 400 โรงเรียน 400 โรงพยา[20 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการอนามัยเจริญพันธุ์และประเด็นสุขภาพสำคัญในกลุ่มวัยรุ่น ภายใต้ "โครงการ 400 โรงเรียน 400 โรงพยา[20 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการอนามัยเจริญพันธุ์และประเด็นสุขภาพสำคัญในกลุ่มวัยรุ่น ภายใต้ "โครงการ 400 โรงเรียน 400 โรงพยา[20 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการอนามัยเจริญพันธุ์และประเด็นสุขภาพสำคัญในกลุ่มวัยรุ่น ภายใต้ "โครงการ 400 โรงเรียน 400 โรงพยา[20 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาและจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจีปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[20 พ.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการดำเนินโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศิลปหัตถกรรมและมหกรรมวิชาการ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 [20 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560[20 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศ[16 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการเปิดระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน,การอัปเดตแอปพลิเคชั่นปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และชี้แจงการทำงานการคัดกรองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560[17 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความคิดเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความคิดเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความคิดเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความคิดเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความคิดเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความคิดเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศ[16 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้ฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย[17 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 ม.3 โรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2560[17 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งกำหนดการ Boot Camp Follow Up Program โครงการพัฒนาครูแกนนำนำด้านจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) รุ่นที่ 10 ศูนย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา[17 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดห้องสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[17 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำน[16 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสอบคักเลือดเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผ฿้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมก[16 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[16 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[16 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[16 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[16 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[16 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[16 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[16 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กิจกรรมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)[16 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งรูปแบบรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[15 พ.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560[15 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ (ว17)[15 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[15 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[15 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[14 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ปฏิทินกาจัดสอบทางการศึกษาและการบริหารการจัดสอบ ปีการศึกษา 2560[15 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[15 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2561[15 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[14 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - วิสคอนซิน ประจำปี 2561[14 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ[14 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[13 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย/โอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ที่ว่าง สังกัด[13 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งเพิ่มเติมการประกวดผลงานเด็กพิการเรียนร่วม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560[13 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเพื่อพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศ/นิเทศออนไลน์ [13 พ.ย. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน[13 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ปีระเทศไทย ครั้งที่ 4[13 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการประเมินผู้เข้าร่วมสัมนา[13 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว[13 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2518[13 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560[13 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญนำนักเรียน ครู และบุคลากรเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร[13 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค [13 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ โดยใช้โปรแกรมพัฒนาระบบ Thai School Lunch[13 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียบนระดับชาติ (Nattional Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึ[13 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560[13 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[10 พ.ย. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[13 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซ่าเลือด[10 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น[10 พ.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปีการศึกษา 2561[10 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประส้งค์พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561[10 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศ[10 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคือครูให้นักเรียน)[8 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น[9 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอส่งประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์[9 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เร่งรัดการใช้เงินยืมราชการ (ทวงครั้งที่ 1)[9 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งส่งคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน[8 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการออกปฏิบัติงานทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษา[9 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประกวดผลงานเด็กพิการเรียนร่วม ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ปี 2560[9 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดผลทางการศึกษา (ระบบ SchoolMIS)[9 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย"[9 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (งานมหกรรมวิชาการ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบที่2) ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเต[9 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[7 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๐[7 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[7 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งส่งคืนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน[7 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (งานมหกรรมวิชาการ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบที่ 2) ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2[7 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (งานมหกรรมวิชาการ)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบที่ 2 ) ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[7 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ[7 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)[7 พ.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ โดยใช้โปรแกรมพัฒนาระบบ Thai School Lunch[6 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ โดยใช้โปรแกรมพัฒนาระบบ Thai School Lunch[6 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [4 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[3 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560[3 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนเข้าดครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560[3 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [3 พ.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือคัดเลือกชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561[3 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศคกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[3 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 256[3 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2561[2 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)ประจำปี พ.ศ. 2561[2 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา (กรณีที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561)[2 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่15 ประเทศอังกฤษ[2 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู้ผู้ช่วย มารับวุฒิบัตรผ่านการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยฯ[2 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561[2 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื่อสัญญาลักษณ์งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[2 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment [1 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment [1 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว[1 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑[1 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[25 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[30 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา การเสริมสร้างทักษะชีวิตและระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา[31 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[31 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งมาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันลองกระทง[31 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานกิจกรรมการเขียนเรียงความ "เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย : ปลูกฝังความรักชาติรักถิ่นแผ่นดินเกิด"[31 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล[31 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งเลื่อนเวลาการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[31 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว[30 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560[30 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรให้มาปฏิบัติหน้าที่[27 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรให้มาปฏิบัติหน้าที่[27 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรให้มาปฏิบัติหน้าที่[27 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรให้มาปฏิบัติหน้าที่[27 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  เชิญประชุม[27 ต.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุม[27 ต.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุม[27 ต.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรให้มาปฏิบัติหน้าที่[27 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรให้มาปฏิบัติหน้าที่[27 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรให้มาปฏิบัติหน้าที่[27 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรให้มาปฏิบัติหน้าที่[27 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรให้มาปฏิบัติหน้าที่[27 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรให้มาปฏิบัติหน้าที่[27 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุนาตการลาอุปสมบท (โดยไม่ถือเป็นวันลา)[27 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุนาตการลาอุปสมบท (โดยไม่ถือเป็นวันลา)[27 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ. 7[27 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ. 7[27 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535[25 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการตรวจรับพัสดุรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง[25 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (มหกรรมวิชาการ)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบที่ 2) ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา[27 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (มหกรรมวิชาการ)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบที่ 2) ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา[27 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[25 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[25 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[25 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[25 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[25 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[25 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[25 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[25 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[25 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา (B-OBEC)[25 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรายงานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)[25 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 23560[25 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[25 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เกณฑ์คุณลักษณะเฉพราะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[19 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป[25 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง[25 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการปิดระบบ/แนวทางการดำเนินงานและปฏิทินดำเนินงานเก็บข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560[25 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ตรวจสอบบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[25 ต.ค. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การรายงานระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[25 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560[20 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[20 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ให้ครูผู้ช่วยตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าอบรมตามโครงการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค(Boo[20 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560[20 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดการ[20 ต.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[18 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[20 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ส่งรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 12[19 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"[19 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[18 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การนิเทศและตรวจสอบการบริหารทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[19 ต.ค. 2560 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ประจำปีการศึกษา 2560[19 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.[19 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดไปต่างประเทศ[19 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค)[19 ต.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร[19 ต.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค)[19 ต.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง[19 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพันใหม่)[18 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  มาตรการป้องกันอัคคีภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[17 ต.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือส่งรายชื่อกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[17 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"[17 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560[17 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ตามหนังสือ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04063/2925 ลงที่ 11 ตุลาคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์การประกวดในกิจกรรม รายการที่ 4 รายการที่ 10 [17 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดตั้งงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสื่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)[16 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดตั้งงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสื่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)[17 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 25[16 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[17 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[16 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[16 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[16 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[16 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[16 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[16 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[16 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[16 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[16 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ[16 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[13 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)[13 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[11 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.[12 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัลในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.[12 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันปิยมหาราช ประจำปี 2560 [12 ต.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันปิยมหาราช ประจำปี 2560 [12 ต.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากร[11 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานควมเสียหายและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) กรณีสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ[11 ต.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การประกวดผลงานเด็กพิการเรียนรวม ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560[11 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ติดตามการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน NEA)[11 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ติดตามการบันทึกและยืนยันข้อมูลตามปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐[11 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[5 ต.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[10 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[9 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ[10 ต.ค. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[9 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2561[9 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เพิ่มเติมลูกจ้างชั่วคราว[9 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเขียนเล่าประสบการณ์ การดำเนินงานโครงการฯ[9 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือรณรงค์การบริโภคสับปะรด[9 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งขอแปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ "นักบินน้อย สพฐ" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา[9 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข)[6 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[6 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต[6 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การลาออกจากลููกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต[6 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคือครูให้นักเรียน)[6 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[6 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากร[6 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอใช้สถานที่[6 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งบัญชีสรุปวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560[6 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[6 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกจากราชการ[6 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 (ตามหนังสือที่ ศธ 04063/2838 ลว. 3 ต.ค. 2560) เพิ่มเติม[6 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประการศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง[6 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการปรับกรอบพนักงานราชการรอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563[3 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้[5 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙[5 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสั่งจองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561[5 ต.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[5 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[5 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[5 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[5 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[5 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[4 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอส่งแบบสำรวจความต้องการวิชาเอกของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[5 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนรายหัว)[5 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[4 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[4 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[4 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[4 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจความต้องการสั่งซื้อแบบพิมพ์หลักศูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แก้ไข)[2 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์[4 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[3 ต.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560[2 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงาน[28 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [2 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[2 ต.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  สำรวจความต้องการสั่งซื้อแบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551[2 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Confer[2 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนระดับปฐมวัย[25 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (นำลงเว็ปไซต์)[2 ต.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญโรงเรียนที่เคยผ่านการอบรมฯ ส่งผลงานเข้าประกวด Best Practice ระดับเขตสุขภาพที่ 9[29 ต.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพระบายสี ระดับเขตสุขภาพที่ 9[29 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ (Node) ที่เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษา จิตศึกษา PBL และ PLC[29 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ[29 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชุมชี้แจงเตรียมการจัดงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-25[28 ก.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การเบิกค่าสาธารณูปโภค[28 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การบันทึกและยืนยันข้อมูลตามปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐[27 ก.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนมาก  ค่าไฟฟ้า[27 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)[27 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ[26 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ. 7[26 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ. 7[26 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาป่วย[26 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม[22 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)[25 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้อำนวยการกำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง ( SS.A.T.C )[25 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2560[25 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ค่าไฟฟ้า[26 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560[26 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง[25 ก.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  สำหรวจความต้องการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[25 ก.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา[25 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต[22 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[24 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[24 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนแบบแจกลูกสะกดคำ[25 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดไปต่างประเทศ[22 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดไปต่างประเทศ[22 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[22 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกจากราชการ[21 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื[21 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญครูอาหารกลางวันเข้าอบรมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสขยายผลสู่เครือข่าย[19 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรายงานการนิเทศโรงเรียนแกนนำ/โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2560[25 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ[25 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ (ว17)[25 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[21 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[25 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอนฃ้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการที่ว่าง สังกัด [21 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลข้าราชการในสังกัด[22 ก.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนมาก  ขอทราบรหัส e-GP เพื่อเข้าระบบกรอกข้อมูล[22 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 6 รายการ[22 ก.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายในการประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31[21 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย[21 ก.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน NEA)[21 ก.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานยุวนวตกร ยุวทูตความดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561[21 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเงินฯ[21 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การยกระดับคุณภาพทางการเรียน 4 กลุ่มสาระการเียนรู้ของหลักโรงเรียนในสังกัดสพป.นครราชสีมา เข[21 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ[20 ก.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่อ[20 ก.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "พัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ"[20 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจหลังการประชุมชี้แจงในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ[20 ก.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถานบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19[20 ก.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[20 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างพนักงานราชการ[18 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้างโดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[19 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  อนุมัติเงินงบประมาณ ปี 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน รายก[18 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [19 ก.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งรายชื่อการจัดสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560[19 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559[18 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งโรงเรียนที่ได้รับมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1[18 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน[18 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[18 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[11 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)[15 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 25620)[15 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)[14 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560[14 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2560[12 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม[12 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพโลกสากล 2560" (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี )[12 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้[12 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณ พ.ศ.2555 และ 2556 (งบแปรญัตติ)[13 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนดยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน(โรงเรียนปลอดขยะสัญจรในระดับภูมิภาค)[13 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน[12 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[12 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการศึกษาต่อสายอาชีพและฝึกอาชีพ "เส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2560[12 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 11-20[12 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร[12 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปฏิบัติการและสัมมนาวิชาการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากิจกรรมบูรณาการศึกษาความคิดสร้างสรรค์สร้างคุณภาพ ศาสตร์พระราชสร้างคนดี[12 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประกวด BEIDQM Award และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร[12 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมปละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ระ[11 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาป่วย[11 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาป่วย[11 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[11 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[11 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[11 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมค่รูในการคัดกรองความพิการทางการศึกษา 9 ประเภท[11 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท ปีงบประมาณ 2560[11 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำสรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559[11 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2560[11 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[5 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง[8 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการสำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน[8 ก.ย. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกศส ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[5 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งยกเลิก โครงการแนะแนวอาชีพสู่โลกกว้างทางการศึกษา[8 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัด Symposium และการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพรูปแบบโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์[8 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[8 ก.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec)[8 ก.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (นำลงเว็ปไซต์)[8 ก.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การรับสมัคจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ[8 ก.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการศึกษาต่อสายอาชีพและฝึกอาชีพ โครงการเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ปีงบประมาณ 2560[8 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การยืนยันข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (ปพ.ออนไลน์)[8 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญส่งนักเรียนแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ประจำปีการศึกษา 2560[8 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ประจำปี 2560 (กิจกรรมประชุมชี้แจงโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 20 % การปร[6 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)[6 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามดครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ของโรงเรียนในสังกัด[6 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้โอนเงินยืมราชการเข้าบัญชีให้แล้ว ณ วันที่ 4 กันยายน 2560 ขอให้ตรวจสอบบัญชีว่าถูกต้องหรือไม่[6 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[6 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวด BEIDQM Award และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร[5 ก.ย. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560[5 ก.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ[28 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่อ[4 ก.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน[5 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[5 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[5 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามดครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ของโรงเรียนในสังกัด[5 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค้างคืน[4 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค้างคืน[4 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วน  การนิเทศติดตามและประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล[4 ก.ย. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ด่วน  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[1 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"ประจำปี 2560[1 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานขับเคลื่อนการแนะแนว โครงการเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ปีงบประมาณ 2560[1 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน "โรงเรียนปลอดขยะสัญจร"ในระดับภูมิภาค[1 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 2 รายการ[1 ก.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม สพธ.[1 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความกรุณาแจ้งรายชื่ออาจารย์ดังต่อไปนี้ ให้มาขอรับเช็คที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 )[1 ก.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Best Practise)[1 ก.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[1 ก.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[31 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ[31 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดส่งรายงานตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544[31 ส.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน[31 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[31 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค้างคืน[31 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม ตามโครงการแนะแนวอาชีพสู่โลกกว้างทางการศึกษา[31 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรค่าเครื่องแบบลูกเสือฯ ชั้น ป.4-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน)[31 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สวัสดิการ สิงหาคม[31 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2560[30 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวทูตน้อยรวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดอำเภอโชคชัย[29 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560[24 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560[30 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560[29 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560[29 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[29 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[29 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)[29 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)[29 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560[29 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่[29 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย[29 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความกรุณาแจ้งรายชื่ออาจารย์ดังต่อไปนี้ ให้มาขอรับเช็คที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 )[29 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ตัวชี้วดที่ 3 โรงเรียนวิถีพุทธ[28 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการแนะแนวอาชีพสู่โลกกว้างทางการศึกษา[28 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ[28 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาหน่วย Active learning จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการสอนรูปแบบActive learning ที่สอดคล้องกั[23 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมปฎิบัติการ การพัฒนาหน่วย Active learning ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2[23 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการการจัดทำข้อมูลและขยายผลการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ระบบ SPC)[28 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[28 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ[28 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ "ด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ"ประจำปีการศึกษา 2560 (เปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมกิจกรรม)[23 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ "ด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ"ประจำปีการศึกษา 2560 [23 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจสอบข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2560[25 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบปะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[24 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 งบดำเนินงาน[24 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[24 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 งบดำเนินงาน[24 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจัดการอบรมเชิงปฏิบัตการผลิตภาพยนตร์สั้ง โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[25 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง[25 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์อัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนช่วยราชการ[9 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์อัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนช่วยราชการ[9 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[24 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ. 7[24 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ. 7[24 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง[24 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สร้างทักษะทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9[24 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[23 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาป่วย[23 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง[23 ส.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ[21 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฎิบัติที่เป็นเลิศ "ด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ" ประจำปีการศึกษา 2560[21 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [22 ส.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2560[20 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาดูงานและทัศนศึกษาตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560[20 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในะดับภูมิภาค (Boot Campt) รุ่นที่ 10[20 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560[20 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[22 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามโครงการทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[22 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการ[22 ส.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับจังหวัด[22 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน[22 ส.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[18 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ (ว17)[18 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[18 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ[19 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการประกวดผลงานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24 (พ.ศ.2560) ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย[19 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านภายภาพให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)[21 ส.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ปรชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี[21 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ช่วยราชการกลับต้นสังกัด[21 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี [21 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐[19 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจสอบรายชื่อเด็กนักเรียนยากจนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560[18 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา[18 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีว[18 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง)[15 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด[17 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัลในโรงเรียนประถมศึกษาและกรอกรายงานข้อมูลการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ[17 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[17 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด[14 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[16 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฎิบัติการ สร้างความตระหนักและร่วมวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบระดับชาติ NT ชั้น ป.3 O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึ[15 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมการต่อยอดวิชาการสำหรับโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง(BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท[15 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2560[14 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ของโรงเร[14 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.[11 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร[11 ส.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร[11 ส.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร[11 ส.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร[11 ส.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ส่งรูปแบบรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)[11 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบระบบ ICT และครูผู้รับผิดชอบระบบ SMSS[11 ส.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม[11 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา[11 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดตารางสอนในระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS[10 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ประจำปี 2560[10 ส.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ประจำปี 2560[10 ส.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ประจำปี 2560[10 ส.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ประจำปี 2560[10 ส.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ประจำปี 2560[10 ส.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ประจำปี 2560[10 ส.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560[9 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[10 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[10 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ[10 ส.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากร[10 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงสร้างข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Tes : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[10 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนเข้าประชุมปฏิบัติการ ถอดบทเรียนสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในภาคทดสอบ NT ชั้น ป.3 O –NET ชั้น ป.6 , ม.3 โรงเรียนในสังกัด[10 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สพฐ.[10 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข[9 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าประชุมปฏิบัติการ ถอดบทเรียนสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในภาคทดสอบ NT ชั้น ป.3 O –NET ชั้น ป.6 , ม.3 โรงเรียนในส[9 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ศึกษาดูงานการมีรายได้ระหว่างเรียนและแนะแนวอาชีพ[9 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดสื่อการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดอำเภอห้วยแถลง ประจำปีการศึกษา 2560[9 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมขยายสีสันการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนในสังกัดอำเภอห้วยแถลง[9 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560[8 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2559-2560[8 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติและมุฑิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559[8 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเพื่อหารือการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2560[8 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ[8 ส.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[8 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ชะลอการเลิกโรงเรียนบ้านหนองโสน[4 ส.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[4 ส.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560[7 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[8 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[8 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง[8 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[8 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 6 และโรงเรียนเพิ่มเติม[8 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุเซินกา[8 ส.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท ปีงบประมาณ 2560[7 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยและโครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศ[7 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560[7 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  อนุมัติเงินงบประมาณ ปี 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา [7 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  โครงการทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการใชวิทยุสือสารในการปฏิบัติงาน[7 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านภายภาพให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)[4 ส.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ส่งรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 10[7 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับครูชั้นป.6 ม.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O - NET ปีการศึกษา 2560[4 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค้างคืน[3 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560[3 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาอำเภอและศูนย์เครือข่าย[3 ส.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[2 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน ประจำปี 2560[2 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[2 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[2 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 6 และโรงเรียนเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2559[2 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย "การแสดงความเคารพ"[2 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 14 "Moralschool OBEC Cluster 14 Symposium 2017" [2 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบอุบัติภัย[1 ส.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[2 ส.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (นำลงเว็ปไซต์)[2 ส.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมจัดการศึกษาทางไกล[2 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เตรียมสอบ NT/ O-NET สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ป.6 ม.3 โรงเรียนในสังกัด[1 ส.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวคลอดบุตร[1 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[1 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาป่วย[1 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[1 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[1 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[1 ส.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการใชวิทยุสือสารในการปฏิบัติงาน[1 ส.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[31 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[31 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาป่วย[31 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาป่วย[31 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาป่วย[31 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การประชุมเพื่อตรวจสอบ ทบืวน และยืนยัน ขอมูลของโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) และโรงเรียนเครือข่าย รุ่นที่ 3[31 ก.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม[31 ก.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ[31 ก.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่ม[27 ก.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ[27 ก.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการการช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ ระดับอำเภอ[27 ก.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดอำเภอหนองบุญมาก(แก้ไข)[27 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักศูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลอดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e -market)c]และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ [27 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักศูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลอดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e -market)c]และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ [27 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักศูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลอดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e -market)c]และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ [27 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักศูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลอดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e -market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ ([27 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีก[27 ก.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560[27 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประกวดสื่อการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ[27 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[25 ก.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแบ่งกลุ่ม จำนวน 8 กลุ่ม)[25 ก.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)[25 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560[25 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ[25 ก.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2560[25 ก.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษ[25 ก.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ (ว17)[24 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ[24 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้างโดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[24 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ[24 ก.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2560)[24 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาคลอดบุตร[24 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการจัดสถานที่ประชุมครู[24 ก.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการจัดสถานที่ประชุมครู[24 ก.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการจัดสถานที่ประชุมครู[24 ก.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการจัดสถานที่ประชุมครู[24 ก.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการจัดสถานที่ประชุมครู[24 ก.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา รายการ "สพฐ.-เอ.พี ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 13" พุทธศักราช 2560[24 ก.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาคลอดบุตร[24 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการ จัดกลุ่มคุณภาพโรงเรียนตามผลการประเมิน NT / O-NET ชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560[24 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ[24 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม ประจำปี 2560(ฉบับเพิ่มเติมคำสั่ง ที่ 313/2560)[24 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข[21 ก.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ผอ.เขตฯพบเพื่อนครู)[19 ก.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ[19 ก.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่และครูในโรงเรียนโครงการ [21 ก.ค. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (จากการประเมินเอ[21 ก.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 จำนวน 2 รางวัล[20 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[20 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม ประจำปี 2560[19 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ[19 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน[19 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชุมคณะกรรมการนิเทศและประเมินผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) โรงเรียนดีประจำตำบล และการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560[19 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งแนวทางและบัญชีจัดสรรโอนเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560[19 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ[19 ก.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอจักราช[19 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม "โครงการประกวดค้นหาแนวคิดวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและโครงการลดจำนวนขยะ (Love World Less Waste)" ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 1[19 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาอำเภอและศูนย์เครือข่าย[18 ก.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2560[18 ก.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ. 7[18 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาป่วย[18 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[18 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[18 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ(ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน)[18 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[18 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุณาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาคลอด[18 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลากิจ[18 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[18 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลิกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง[18 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับสมัคโครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 3[18 ก.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการส่งเสริมการปฎิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร[13 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 ก.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อสอบ PRE - NT / Pre O-Net ครั้งที่ 1,2 สำหรับนักเรียนชั้น ป.3, ป.6, ม.3 ปีการศึกษา 2560[17 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่าย/กิจกรรมวิชาการระดับศูนย์เครือชข่าย[17 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการ จัดกลุ่มคุณภาพโรงเรียนตามผลการประเมิน NT / O-NET ชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560[17 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาครั้งที่ 13 พ.ศ. 2560[17 ก.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญชวนสมัคเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2560[17 ก.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติชิงรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ครั้งที่ 2[17 ก.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [17 ก.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา [17 ก.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการผลิตภาพยนต์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[17 ก.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(แก้ไข)[14 ก.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]