ระดับความสำคัญ-->ปกติ ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหินโคน[13 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดประกวดกิจกรรมภาพวาด สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้ดาราศาสตร์(ฉบับแก้ไข)[13 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[13 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนมาก  สำรวจระบบกล่อง IRD รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็กปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่เคยได้รับจัดสรรอุปกรณ์[12 ก.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก[13 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี 2561[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดประกวดกิจกรรมภาพวาด สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้ดาราศาสตร์[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[12 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานศูนย์เครือข่ายพัฒยาคุณภาพการศึกษา[12 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[11 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[11 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561[11 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตาม ครูเข้ารับการพัฒนาโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่รที่ 16[11 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561[11 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 5 รายการ[11 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตูม[11 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[11 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปิดใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e–Donation)[10 ก.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561[11 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผุ้อำนวยการสถานศึกษา[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โดยผลการสอบแข่งขัน)[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ[10 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 19[10 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน[10 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ บุคลากร ดูแลอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดการอบรมทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 25[10 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 : การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย[10 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2561 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเ[10 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา[10 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เสนอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ NISPA)[10 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตให้โรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้าร่วมสัมมนา[10 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลชมเชยประจำปีการศึกษา 2560[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วน  รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน[6 ก.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครกงารอาหารเสริม (นม) โรงเรียนย ในภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3)[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะ "ลดพุง ลดโรค"[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[9 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[9 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[9 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2561[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[9 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑[9 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 18[9 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดลูกเวือ เนตรนารีและผู้บงคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุ๘ของคณะลูกเสือแห่[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 5 รายการ[6 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเวรยาม[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครุปฐมวัยด้วยระบบทางไกลครั้งที่ 2 หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561[6 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรีนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2[6 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์และแนวทางการประกวดผลงานสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม[6 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561[6 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลทรัพยากรดนตรีศึกษา[6 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[6 ก.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[6 ก.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[4 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ[6 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 2 รายการ[6 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเสนอรายชื่อครูเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2018[5 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญส่งครูแนะแนว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ[6 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฏิทินกำหนดการเปิดระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน[6 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุ้คราะห์ ขอใช้สนามกีฬาโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561[6 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ.- ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561[6 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโค้งกระโดน[5 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วน  การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรพิมาลา ประจำปี 2560[5 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่้งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร[4 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา[4 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระ[4 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีะทางการศึกษา ประจำปี 2561[5 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[4 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการวิจัยฯ (ผู้เชี่ยวชาญทางวิจัย) และประชุมคณะกรรมการฯ[29 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "STEM EDUCATION" นวัตกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เพื่อทักษาะกระบวนการคิดสร้างสรรค์[29 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 13[29 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเสนอชื่อครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์[4 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราษฎร์บำรุง[1 ม.ค. 2545 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัฐการุณวิทยา[1 ม.ค. 2545 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านหนองสะแก[1 ม.ค. 2545 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วน  การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรพิมาลา ประจำปี 2560[4 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[29 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรพิมาลา ประจำปี 2560[2 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศ๊กษา4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงการ "นักวิทย์น้อยทรู" ประจำปี 2561[29 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561[29 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[29 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน[28 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนหัก[28 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจาน[28 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถาศึุกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านละลม[28 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน[28 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[28 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[28 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต[28 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ยืนยันการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาฯ[27 มิ.ย. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 (กรณีพิเศษ)[27 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูลาออกจากราชการ[27 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[27 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในรูปแบบ WBI [27 มิ.ย. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2561[27 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พนักงานราชการช่วยปฎิบัติราชการ[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พนักงานราชการช่วยปฎิบัติราชการเป็นการชั่วคราว[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (โรงเรียนที่สอยตามนวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอริ)[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาศวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขยาชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งรหัส Thai School Lunch โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งกำหนดการแข่งขัน "ชักกะเย่อ สพฐ. จอมพลัง 61"[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การลงพื้นที่ นิเทศกำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ปีงบประมาณ 2561[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การกรอกข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผลตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 3 ร้[25 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17) [26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เพิ่มเติมหนังสือ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ที่ ศธ 04063/1742 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2561[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2561[22 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[21 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินเว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาฯ[20 มิ.ย. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอมศรี[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศษรฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครุรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจความต้องการ IEP ปีการศึกษา 2561 และโรงเรียนที่มีความประสงค์สมัครเป็นหน่วยบริการและผู้ให้บริการ[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรทางการศึกษา[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการอ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว"[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[19 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ติดตามการรายงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561[19 มิ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรายงานระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (EMS)[19 มิ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 18[19 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้การฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน[19 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกตัวแทนครูแนะแนวดีเด่น เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน "มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา [19 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference[19 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การปรับเปลี่ยน email และข้อมูลครูที่ลงทะเบียนอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร [18 มิ.ย. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามเเนวพระราชดำริ 2561"[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แบบสำรวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การวัดความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางประ[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งนักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิเร็วนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งนักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับภาคอีสาน ประจำปี 2561[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่่งขันกีฬาฟุตซอล "ไมโล ฟุตซอล 2018 Road to Barcelona[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่การจัดหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญจัดแสดงผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมครูผู้ช่วยที่บรรจุตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 และปี2560[15 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในส่วนของอำเภอจักราช[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[15 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งนักเรียนทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย[15 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัคร โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561[15 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมคณะวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยงให้การฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะฃีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอควา่มอนุเคราะห์วิทยากรพี่เลี้ยงให้การฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะรวมพลังเด็กและเยาวชน[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส ประจำป 2561[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(Video Conference)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนที่ยากจนขาดแคลน[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนที่ยากจยขาดแคลน[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 2[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแก้ไขแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ปพ.๓ : บ) ปีการศึกษา 2556[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การติดตามผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561[13 มิ.ย. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูช่วยราชการต่อเนื่อง[12 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอให้แก้ไขหรือชี้แจง ความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข. ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [12 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์[12 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้างโดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้างโดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เชิญประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัฐการุณวิทยา[12 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์[12 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคระลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[12 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ปี 2561[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [12 มิ.ย. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลการดำเนินงานอาหารกลางวัน[12 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(Video Conference)[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเลือกเยาวชนสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในวันสตรีไทย ประจำปี 2561[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณ[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [11 มิ.ย. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุอนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณืวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่การจัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [11 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 "เสริมสร้างนักคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์"[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ปี 2561[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการแสดงวิทยาสตร์ (Science Show)[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [8 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ"บรีสเปิดประสบการณ์เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกห้องเรียน"[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้างโดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Conference เรื่องการปฎิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะประเมินผลและสรุปผลจัดทำรูปเล่ม[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะประเมินผลและสรุปจัดทำรูปเล่ม[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์[6 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2561[6 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2561[6 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา[6 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา[6 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment [6 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[6 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่นที่ 41[6 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งทีมเข้าประกวดกิจกรรมการแสดงของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE[6 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญรับโล่ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศ[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ได้รับการแต่งตั้ง[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 (กรณีพิเศษ)[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการประเมินคุณภาพศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ปี พ.ศ. 2560 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ[31 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561[31 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 7 รายการ[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตการขอยกเลิกวันลา[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ฃอเชิญประชุม[4 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา 2561[4 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561[1 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  พิธีมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการ[1 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[1 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากรายได้ถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561[31 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561[1 มิ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561[1 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา[1 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2561 (แก้ไขคำสั่ง)[31 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[31 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[31 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[31 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[31 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบอำนาจการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ[30 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งการออกปฏิบัติงานทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษา[31 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[31 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน[31 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน[31 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน[31 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระมะค่า[31 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม[23 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิโอหนังสั้น[30 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า่[30 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2561[30 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบเกียรติบัตรผลการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเป็นลำดั[30 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การมอบหนังสือเข้าห่องสมุดโรงเรียน "โครงการสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุกปีที่ 9"[30 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร์โรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2561[30 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูลาออกจากราชการ[25 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคือครูให้นักเรียน)[25 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองนกกวัก[30 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[30 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครุปฐมวัยด้วยระบบทางไกลครั้งที่ 1 หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร์โรงแรนแกนนำในสังกัด ปีงบประมาณ 2561[28 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561[24 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม[28 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม[28 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แก้ไขลิ้งค์ เพื่อกรอกข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3[28 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ[28 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย[28 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เอกสารเพิ่มเติมตามหนังสือ ที่ ศธ 04063/ว1389 เรื่อง การดำเนินการประชุมสรรหาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา[25 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินการประชุมสรรหาคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[25 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การติดตามนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560[25 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมสึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3[25 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอแจ้งการดำเนินการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน และตอบแบบสำรวจ[25 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[24 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[25 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายงานผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี [25 พ.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 17[25 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[25 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบการประเมินศักย์ภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ก[24 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจการคัดกรองและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรวม[24 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปรการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1 / 2561)[24 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ประจำปี 2561[24 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ[24 พ.ค. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[24 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[23 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การยื่นคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดลูกจ้างประจำของส่วนราชการเกินระยะเวลาตามระเบียบ[24 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561[24 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[24 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กำหนดการออกเยี่ยมให้คำปรึกษา แนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง[23 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี[22 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[22 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 25[22 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการและการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั่นและออทิสติก[22 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online “หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้[22 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ[22 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งรายชื่อครูที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการ รอบที่ 1 โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2018 [21 พ.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ส่งหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก[21 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลุกจ้างชั่วคราว[16 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) [21 พ.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริม สบับสนุนสร้างความเข้มแข็งในโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย และโรงดรียนที่สอนตามนวัตกรรมการสอนแนวคิดมอนเตสซอรี่ ปีงบประม[21 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561[21 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการดำเนินการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก (บัญชี ข,ค) ประจำปีงบประมาณ 2561[21 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2561 (เพิ่มเติมใบรับสมัค)[18 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2561 (เพิ่มเติมกำหนดการ)[18 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[21 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนแบบแจกลูกสะกดคำ [21 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (นำลงเว็ปไซต์)[18 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2561[18 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[18 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[18 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[18 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคือนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[18 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [10 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[18 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[17 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการประเมินผลงานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ[17 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561[17 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[10 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญรับโล่/เกียรติบัตรกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ปีงบประมาณ 2[17 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอส่งคำสั่ง[17 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[16 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากร[17 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ (ว17)[16 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[16 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์[16 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การนิเทศ ติดตามการจัดทำและใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2650) โรงเรียนในสังกัด ปีงบประมา[17 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70[19 เม.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 6 รายการ[16 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบและอัดสำเนาข้อสอบ เพื่อคัดเลือดบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่[3 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70[19 เม.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[16 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[16 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[16 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[16 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online[16 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/256[15 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[15 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[15 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบริการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นและออทิสติก เขตสุขภาพที่ ๙[15 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ว่าด้วยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561[15 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 6 รายการ[12 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535[10 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[10 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[10 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 ปีบริบรูณ์)[11 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูช่วยราชการ[11 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูช่วยราชการ[11 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอให้ชะลอการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ทำสัญญาไว้ก่อน[10 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[10 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [11 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จัดลำดับเขตพื้นที่ [10 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2561[10 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูช่วยราชการ[10 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[10 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[10 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา NEA ประจำปี 2561[10 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสิม (นม) โรงเรียน[10 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา[9 พ.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการประเมินผลงานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ[9 พ.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทะศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2561[9 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประกวดองค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน"ปี 2561[9 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน[9 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 492 งบดำเนินงาน รายการค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรังซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ป[8 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561[9 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 413 งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้[8 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณรายจ่าย[7 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2561[8 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ[6 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561[7 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV [7 พ.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภุมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย[7 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ กบข. สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ[7 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[4 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[4 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญสัมมนาโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "กองทุนสิ่งแวดล้อม สานพลังประ[3 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[3 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้[2 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการออกข้อสอบ สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป[2 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2018(เพิ่มเติมแบบตอบรับ)[3 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ[2 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2561[2 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[30 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[30 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานข้อมูลสารสนเทศเด็กนักเรียนตามแบบคัดกรองเด็กพิการ[2 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณรายจ่าย[30 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[30 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[30 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[30 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[30 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 6 รายการ[30 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก้าอี้เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสครรา[1 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2018[1 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[1 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (โครงการ ICU)[1 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[1 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[1 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)[27 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2561[27 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[27 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment [30 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  กิจกรรมโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยรังสิต[30 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก[30 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร[30 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัคครูอัตราจ้าง[24 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.[25 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[25 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเลือนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[24 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน[24 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  มอบเกียรติบัตร การปฏิบัติงานเฝ้าระวังและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์[24 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน[24 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอบรมครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐[24 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน[24 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[24 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอใช้สถานที่ในการจัดประชุมครู (ผอ.เขตฯพบเพื่อนครู)[24 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอใช้สถานที่ในการจัดประชุมครู (ผอ.เขตฯพบเพื่อนครู)[24 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอใช้สถานที่ในการจัดประชุมครู (ผอ.เขตฯพบเพื่อนครู)[24 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ผอ.เขตฯพบเพื่อนครู)[24 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online[23 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายงานผลการทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/2560[23 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ[23 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM Education) ปี พ.ศ.2561[23 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน[23 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.[20 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว[17 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[18 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561[20 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560[19 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ. 7[20 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[19 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[19 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งกำหนดวันสอบธรรมศึกษาทุกชั้น[19 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70[19 เม.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment [19 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ตามหลักสูตรฯ[19 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 2 รายการ[18 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การสมัคเข้ารับการพัฒนาการจัดภาพยนต์สั่นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2[18 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[18 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 :การนำเสนอหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย[18 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฎิบัติการเฉพาะ สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร[18 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การตรวจประเมินผลงานตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1,4,7[18 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๗ [17 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน[17 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างพนักงานราชการ[9 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560[11 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[10 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[3 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคือครูให้นักเรียน)[3 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ[3 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ[3 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ประจำปีการศึกษา 2560[11 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๗ [10 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต(Life Saving)[10 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[9 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[10 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561[9 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีใบจัดตั้งโรงเรียน หรือใบเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสูญหาย[9 เม.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักง[5 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[5 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียง ที่มีความเหมาสมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง เพื่อนิเทศ กำกับ ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้รักษ[21 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[3 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน[4 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)[5 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)[5 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)[5 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับครูและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาร[5 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงจัดสถานที่งานประเพณีสงกรานต์[5 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561[5 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ยืมเก้าอี้อนุบาลและเก้าอี้พลาสติก[5 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  มาตราการป้องกันภัยของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[5 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รับสมัคคัดเลือกเพื่อรับย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป[5 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[2 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[5 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[4 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2[4 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2[4 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2[4 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2[4 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2[4 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2[4 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[4 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[4 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปี 2561 สำหรับการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[4 เม.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณรายจ่าย[3 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[3 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3[3 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[3 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[28 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กำหนดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560[3 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามและประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 3.1.2) ร[3 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)[3 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (อย่างไม่เป็นทางการ)[3 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย[2 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  คัดเลือกครู อาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา[2 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรม "โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)" ประจำปี 2561[2 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[2 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[30 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและ[30 มี.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การอบรม "โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)" ประจำปี 2561[27 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา[30 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[30 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[30 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2[29 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[29 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561 )[28 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2560[29 มี.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การเงินฯ[28 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 16[27 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[27 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[27 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561[26 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบว่าด้วยศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาอำเภอและศูนย์เครือข่าย พ.ศ.2560[26 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบว่าด้วยศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาอำเภอและศูนย์เครือข่าย พ.ศ.2560[26 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบว่าด้วยศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาอำเภอและศูนย์เครือข่าย พ.ศ.2560[26 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบว่าด้วยศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาอำเภอและศูนย์เครือข่าย พ.ศ.2560[26 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบว่าด้วยศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาอำเภอและศูนย์เครือข่าย พ.ศ.2560[26 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิโอ[26 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาน[26 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การตรวจประเมินผลงานตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1,4,7[23 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[23 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (รอบสอง)[21 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำวิดีทัศน์[23 มี.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  กรอกแบบสำรวจข้อมูล[23 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[23 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[23 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เลื่อนวันประชุมการจัดทำข้อมูลผลการเรียนระบบบริหารจดการสถานศึกษา (SchoolMIS)[23 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[21 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[21 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[21 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[22 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เกียรติบัตรการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประ[22 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561[21 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[21 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[21 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[21 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ลงสู่หลักสูตรสถานศึกษา[21 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[21 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)[21 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั่นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ[21 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[21 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561[21 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561[20 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำวิดีทัศน์[20 มี.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา[15 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[20 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[20 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[20 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[20 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[15 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560[19 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในการจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ[19 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอยกเลิกหนังสือเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบฯ[19 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แบบสำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)[19 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูช่วยราชการ[16 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูช่วยราชการ[16 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือดบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา[16 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการ[15 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561[16 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การใช้เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2560[16 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[16 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[16 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21[16 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 5 รายการ[15 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[16 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง[15 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มอบอำนาจการจัดที่พักและการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ[14 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปี[15 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[15 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[15 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์[15 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานและวิทยากรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ[15 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[15 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กรอกแบบสำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคือครูให้นักเรียน)[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูลาออกจากราชการ[14 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[14 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[14 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรโควตาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1(1 เมษายน 2561)[14 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรโควตาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1(1 เมษายน 2561)[14 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[14 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2561[12 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงจัดสถานที่พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[12 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)[31 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุมัติเงินค่าคืนเงินตอกเสาเข็ม[14 มี.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประจำปี พ.ศ. [14 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่[8 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้างโดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [13 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย[8 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คณะรำบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[12 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศ[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[12 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[12 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[12 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นฐานะชำนาญการพิเศษ[12 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[12 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์[13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรประชุมจัดทำข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ประจำปีการศึกษา 2560[13 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)[13 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลยุวกาชาด[12 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเฝ้าระวังเหตุและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน[12 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา และโอนเงินงบประมาณ[12 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงผู้บริหาร และหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็[12 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือก[12 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา[12 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอบแข่งขันได้[12 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษ[12 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[8 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย[9 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตาม การใช้จายงบประมาณ ในส่วนของงบลงทุนปีงบประมาณ 2561[9 มี.ค. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ทวงงาน ครั้งที่ 1)[9 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[9 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[9 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบันทึกคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560[9 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascol) และเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[9 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [8 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[7 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา ๑๔ (๕)[8 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[8 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเกลี่ยอัตราพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา[8 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (รอบสอง)[6 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือรายงานความก้าวหน้าผลการจ้างงานคนพิการ[8 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[8 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เเน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) [8 มี.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการก[8 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการพิจารณารางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและออกแบบการวิจัยและพัฒนาวัฒกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[7 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตไปต่างประเทศ[7 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561[6 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับโรงเรียนที่ประสบวาตภัย[7 มี.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การเงินฯ[6 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบรายงายผลการศึกษา[6 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 15[6 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560[6 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนแบบแจกลูกสะกดคำ[6 มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ค่าตอบแทนการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง[6 มี.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/ 2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[5 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ผลการพิจารณารางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน[28 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง[2 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเงินฯ[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[5 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561[2 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก[23 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่[28 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่[28 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการรับคูปองการศึกษา[28 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เฉลย)[28 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2561[26 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมชี้แจงการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL)[27 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น[27 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเฝ้าระวังโรคติดต่อ[26 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL)[27 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 (เฉลย)[27 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงผู้บริหาร และหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็[26 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรครูผู้รับผอดชอบการจัดสำรับอาหารกลางวันแบบออนไลน์ Thai School Lunch สมัคเข้ารับการอบรมการเป็นวิทยากรขยายผล (สำหรับครู ก.)[26 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 [26 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้างโดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[26 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การรับย้ายข้าราชการเพื่อตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ[26 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560[26 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560[26 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[26 ก.พ. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ส่งตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[22 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)[23 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งรายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[21 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[21 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[21 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[20 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ และการเสวนาเชิงวิชาการ "เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน"[26 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[21 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคลากรภายในสังกัด ผู้สนใจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง[26 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรุปรายงานเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาความพร้อมในแต่ละด้าน ปีการศึกษา 2560[26 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ตามหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปร[26 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน[26 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลการวิจัยและออกแบบฐานข้อมูลฯ [26 ก.พ. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน[22 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดะแลง[22 ก.พ. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560[22 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[22 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[22 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[21 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560"[21 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ[21 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การติดตามและประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 3.1.2) รอ[20 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559[20 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การออกทะเบียนวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"[20 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา[20 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเป็นวิทยากรให้การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 25[20 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเสนอของบแลกเป้าของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน[19 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[19 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเสนอรายชื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา [19 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษา[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษา[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (นางสาวจุฑารัตน์ ตั้งสัตยาวิรุฬห์)[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/256[16 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ข้าราชการครูช่วยราชการ[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขั้นตอนการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ในระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online (QAMS)[19 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet)[19 ก.พ. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา[19 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การสำรวจผลการดำเนินการจัดจาง(รายการผูกพัน)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562[19 ก.พ. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[16 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูผู้ประสบอัคคีภัย[19 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2561[19 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[16 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การพิจารณาสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ[15 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  หนังสือรับรองภาษีครูและนักการ ปี 2560[16 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[16 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ตามหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปร[15 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการวิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อจัดทำหลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรม "การนำมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศา[15 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และการนำส่งข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมในระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online (QAMS)[15 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561[15 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[15 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย[15 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นๆ[15 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร (G)[15 ก.พ. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561[15 ก.พ. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  เฉลยข้อสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (ม.1 และ ม.2)[15 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560[15 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561[14 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่การเงิน สังกัดสพป.นครร[14 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[12 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับแบบพิพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แบบ ปพ.)[13 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[13 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[13 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 2 รายการ[13 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[12 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[12 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[12 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[12 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[12 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[12 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแต่งเพลงประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ[9 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วน  ขอเชิญประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Tes : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[9 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วน  จัดสรรงบประมาณสำหรับสนามสอบ การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Tes : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[9 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามและประเมินสัมฤทธิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3[9 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง[7 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอระงับการลาออกจากราชการ[2 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก (เพิ่มเติม)[9 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ.2561[9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 14[9 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561[8 ก.พ. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[8 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือครูพระราชทานและแผนการสอนโรงเรียนวังไกลกังวล[8 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณ[2 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณ[2 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณ[2 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ทุนการศึกษานักเรียนยากจนกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ สพท.นครราชสีมา เขต 2 และ ทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ สพฐ.นครราชสีมา เขต 2[8 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ทุนการศึกษานักเรียนยากจนกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ สพท.นครราชสีมา เขต 2 และ ทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ สพฐ.นครราชสีมา เขต 2[8 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ทุนการศึกษานักเรียนยากจนกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ สพท.นครราชสีมา เขต 2 และ ทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ สพฐ.นครราชสีมา เขต 2[8 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[8 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้[7 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความพฤตินักเรียนและนักศึกษา อำเภอห้วยแถลงประชุมวางแผนออกตรวจการเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา อำเภอโชคชัย ร่วมออกตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรม[7 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสอบรอบพิเศษกรณ๊เกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[7 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่การเงิน สังกัดสพป.นครร[6 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560[6 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนประถมศึกษาและโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ประจ[6 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ตามความจำเป็นเร่งด่วน[6 ก.พ. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดาวน์โหลดหนังสือเสี่ยงระบบเดซี่ ตามหลักศูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและทางการเรียนรู้[5 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้[5 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[2 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[5 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล[5 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[2 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  กำหนดการติดตามผล (Follow On) โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 12 ศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา[2 ก.พ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[31 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[2 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[2 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม [2 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสนับสนุนและดูแลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน[2 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[2 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยในถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภ[31 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภ[2 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[31 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษา สพฐ.[31 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[31 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)[31 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[31 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น ลาเข้าร่วมบรรพชาโครงการอุปสมบท ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครรา[31 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)[30 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [29 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์[29 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560[31 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสอบด้วยข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560[31 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[25 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  จัดทำเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข[30 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา 2560[30 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศุึกษา 2560[30 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสอบด้วยข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน[30 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา[30 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคือครูให้นักเรียน)[26 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการเพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี[29 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการเพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี[29 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา[29 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2560[29 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเฝ้าระวังแลเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุอันตราย[29 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[29 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[29 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชาพิจารณ์ร่างระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ว่าด้วยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561[29 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (30%)[26 ม.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  รับสมัครโรงเรียนโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" รุ่นที่ 8 ฉบับแก้ไข (ยกเลิกหนังสือ ที่ ศธ 04063/ว228 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 )[26 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการก[26 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[26 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก[26 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2558 และ 2559[26 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน "เด็กไทยวัยเรียน สูงดีสมส่วนแข็งแรง ฉลาด"[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup Thaiiand 2018[26 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับสมัครโรงเรียนโครงการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทสไทย รุ่นที่ 4[25 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"[25 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 6 รายการ[25 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ[25 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ[25 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561[25 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[24 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[25 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[25 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์[24 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์[24 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2561[24 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา[24 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2/2560[24 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561[24 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมและดำเนินงานจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560(เปลี่ยนแปลงค[23 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[22 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[23 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้[19 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายงานการมาปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ[23 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมและร่วพิธีรับมอบทุนการศึกษา ของมูลมิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชย (BCL)[23 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมมหกรรมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[22 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม ก.ต.ป.น.[22 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม ก.ต.ป.น.[22 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม ก.ต.ป.น.[22 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม ก.ต.ป.น.[22 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระ ป้องกัน ควบคุมโครติดต่อทางอาหารและน้ำ และโรคมือ เท้า ปาก[22 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560[22 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี2560[22 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร[18 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564[22 ม.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ[22 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school ) ปี 2561[19 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจทางความต้องการจำเป็นดครงการสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[22 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมและการดำเนินงานจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นผระถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[22 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "การนำมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาส[18 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[17 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น[19 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWAR[19 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[19 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การใช้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[19 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานญการ[19 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมและดำเนินงานจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[19 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[18 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกโครงงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด[18 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกโครงงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด[18 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[18 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[18 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ. 7[18 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบว่าด้วยศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาอำเภอและศูนย์เครือข่าย พ.ศ. 2560[18 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งรับใบประกาศฯ และบัตรประจำตัวพนักงานวิทยุสื่อสาร ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ[18 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานเปิดบ้านสุรวิวัฒน์ 2561 : เรียนรู้ ก้าวไกล ไร้พรหมแดน[18 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[18 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐[17 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4[17 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา[17 ม.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชาติวิทยา[16 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[16 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน[16 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2561[15 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  (เพิ่มเติม) รายชื่อที่เข้ารักการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน "เด็กไทยวัยเรียน สูงดีสมส่วน แข็งแรง ฉลาด"[10 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการนิเทศ กำกับ ติดตามเพื่อคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2560 (ครั้งที่2)[15 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคืนที่ราชพัสดุ[29 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[12 ม.ค. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564[11 ม.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน[12 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมคณะวิทยากรแกนนำโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"[12 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[10 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอตัวลูกจ้างชั่วคราวช่วยปฏิบัติราชการ[11 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[10 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนัสือประวัติครู 16 มกราคม 2562[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2561[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[11 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกจากราชการ[9 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกจากราชการ[9 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[9 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานการติดตามการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน[9 ม.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน "เด็กไทยวัยเรียน สูงดีสมส่วนแข็งแรง ฉลาด"[10 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปั[10 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2561[10 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2561[10 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2561[10 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2561[10 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2561[10 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[10 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับสมัคนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ[9 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานข้อมูลสารสนเทศเด็กนักเรียนตามแบบคัดกรองเด็กพิการ[9 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับนักเรียนและการเปิดรั่วโรงเรียน ปีการศึกษา 2561[9 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน[9 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[9 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[9 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทองหลาง[9 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2560[8 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือดโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561[9 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งเฉลยข้อสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 ของชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2560[9 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ นิเทศติดตามการบริหารจัดการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน[8 ม.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคือครูให้นักเรียน)[5 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว[28 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[8 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[8 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[8 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สรวจความต้องการใช้ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษา[8 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 146 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/256[8 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 32 งบดำเนินงาน รายการค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประป[8 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมและรักการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2[8 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศรายชื่อ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561[8 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  นโยบายการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรืผู้บังคับบัญชาในเทการปีใหม่[8 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561[8 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน[8 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้าร่วมตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ปีการศึกษา 2560[5 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้าร่วมตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ปีการศึกษา 2560[5 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า[5 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 201 รายการถอยคืนเงินรายได้แผ่นดิน[3 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (นำลงเว็ปไซต์)[5 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [5 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2)[4 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งกำหนดการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2561[4 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ปีการศึกษา 2560[4 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแจ้งเพิ่ม - ลด ข้อมูลรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 เป็นกรณีพิเศษ[4 ม.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[4 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[3 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[3 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนพลับพลา[3 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย[4 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมสัมมนาวิชาการการสร้างสรรค์กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนอย่างครบวงจรและพิธีมอบโล่ให้กับต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ (รุ่นที่ 2) และสำนักงานเขตพื้นที[4 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๘[4 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแมว[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจความต้องการใช้ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา[4 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การารายงานติดตาม รายงาน "พุธเช้า ข่าวสพฐ."[3 ม.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรายงานข้อมูลสารสนเทศเด็กนักเรียนตามแบบคัดกรองเด็กพิการ[3 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[3 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ ๕[4 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กำหนดการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ื 11[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑[28 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[28 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัคเยาวชนเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การยกเลิกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามโครงการ MOENet ของกระทรวงศึกษาธิการ[27 ธ.ค. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโครงการเด้กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ"[27 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมทางไกล (Confarence)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ[26 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัดในระบบ DMC[26 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ตรวจสอบและแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนในระบบ DMC ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2560[26 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  สรุปเหรียญรางวัลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[26 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [26 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการมารืชชิ่งความดี ปีที่ 5 "ชิงถ้วยถวายพระราชทาน"[26 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาป่วย[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจส่วนตัว[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจส่วนตัว[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจ[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพิจารณาผลงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุขเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประจำปีการศึกษา 2559[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เพิ่มห้องสอบการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2560 ในระบบ NT Access[25 ธ.ค. 2560 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ด่วนที่สุด  การสำรวจสถานการณ์/รูปแบบการใช้ยาเสพติดแบบสลับตัวยาและผสมผสาน[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา[25 ธ.ค. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[25 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศ[22 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ระเบียบวาระและรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (แก้ไข)[21 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียน[22 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[22 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[21 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[20 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (รอบที่ 2)[19 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2560 (ปีที่ 7)[19 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[19 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[19 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)รุ่นที่ 13 ศูนย์ดรงเรียนสุรนารีวิทยา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดจ้างครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจสาขาวิชาเอก[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกครูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกครูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกครูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ยืนยันรูปแบบรายการ[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งการส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อขอรับคูปองการศึกษาเพิ่มเติม[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ติดตามการรายงานข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ทวงงานครั้งที่ 1)[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 : เหลียวหลังแลหน้าการวัดผล ประเมินผลและวิจัยทางกา[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น,เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทสชาติ ประจำปี 2561[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษา (โรงเรียนเรียนรวม) งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560[18 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นปะสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 25[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน เยี่ยมชนและให้กำลังใจ โรงเรียนที่นำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปี[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียน[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอรายชื่อคณะกรรมการเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560[15 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความคิดเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความคิดเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความคิดเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคระกรรมการประกวดผลงานเด็กพิการเรียนรวม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโชยน์"ประจำปี 2560[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561[14 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2561[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรณรงค์สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ "ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น"[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบว่าด้วยศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาอำเภอและศูนย์เครือข่าย พ.ศ.2560[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขออนุญาตเชิญบุคลสกนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุงเขว้า[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสำโรง[13 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 (รายการค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับ-ส่งนักเรียน)[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรพี่เลี้ยงเด้กพิการประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ส่งเฉลยข้อสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 ของชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2560[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคระกรรมการประเมินประวัติและผลงานผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[12 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกจากราชการ[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกจากราชการ[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การพิจารณาผลงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุขเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประจำปีการศึกษา 2559[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคระบาด[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งท[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อรับ "รางวัลคนดีศรีย่าโม"[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[8 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 100 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน ในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการนิเทศ กำกับ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ิอนุมัติไปราชการของขาราชการในสังกัด[1 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[30 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน[30 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วครวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วครวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วครวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วครวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการและการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั่นและออทิสติก[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561[7 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการสอบ Pre O-Net ครั้งที่ 1,2 ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2560[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ. 7[30 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ 'การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น'ประจำปี 2559[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ 'การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น'ประจำปี 2559[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ 'การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น'ประจำปี 2559[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ 'การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น'ประจำปี 2559[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ 'การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น'ประจำปี 2559[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ 'การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น'ประจำปี 2559[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ 'การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น'ประจำปี 2559[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญวิทยากรพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและผ่านการอบรมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแห[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและผ่านการอบรมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระครูจักราชคณารักษ์ (เจือ ขนฺติวโร)[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก "ผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน"[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ติดตามการส่งข้อมูลนักเรียนสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนัก[6 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  นักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณ[4 ธ.ค. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจส่วนตัว[30 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลากิจส่วนตัว[30 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ. 7[30 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ. 7[30 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการประกวดผลงานเด็กพิการเรียนรวม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560[4 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ปรับปรุงฐานข้อมูลโรงเรียนโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"[4 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมปนะชุมชี้แจงหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง"[4 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)[1 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3[1 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับที่ได้รับการคัดเลือกให้นำร่องการสอนทักษะอาชีพ ประจำเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558[1 ธ.ค. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[30 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง[27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามรหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[28 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก่อหนี้ผูกพันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบอิเล็กทรนิกส์ (e-GR) ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์(e-GR) งบลงทุน รายการค่าที[27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก่อหนี้ผูกพันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบอิเล็กทรนิกส์ (e-GR) ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์(e-GR) งบลงทุน รายการค่าที[28 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก่อหนี้ผูกพันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบอิเล็กทรนิกส์ (e-GR) ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์(e-GR) งบลงทุน รายการค่าที[27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก่อหนี้ผูกพันระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)[28 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[28 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[28 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฎิบัติการ การปรับปรุงข้อสอบ PRE-O-NET ครั้งที่ 1,2 สำหรับนักเรียนชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2560[28 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ตรวจสอบและแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน[27 พ.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมจัดทำข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ประจำปีการศึกษา 2559[28 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัดนครราชสีมา[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2560[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2560[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการฝึกอบรม[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ระดับจังหวัด ประจำปี 2561[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งสาเหตุข้อมูลการคัดกรองไม่ครบ ในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน[27 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตให้ข้าราชการไปประชุม[27 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติไปราชการของข้าราชการในสังกัด[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลี่ยอัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียน[24 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)[24 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  บรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์[24 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการจัดการกิจกรรมเรียนรู้สุขภาวะ ร่วมกับ ทาง สพฐ.[23 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคนักเรียนของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ซีพีแรม[23 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการการท่องเทียวศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 3[23 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561[23 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตไปราชการนอกเขตจังหวัด[23 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งรหัสการคัดกรองนักเรียนยากจน ของ Admin โรงเรียน และรหัสคัดกรองของข้าราชการครูในโรงเรียน[23 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เปลี่ยนกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ 2561 อำเภอจักราช และอำเภอเฉลิมพระเกียรติจากสถานพยาบาล สกสค.[23 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วน  สำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาทางสายตา เพื่อจัดทำแบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของนักเรียน ระดับชาติ (์Nationaส Test : NT) ปีการศึกษา 256[23 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (นำลงเว็ปไซต์)[23 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดทำข้อมูลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ประจำปีการศึกษา 2559[23 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดหนังสั่นโครงการอาหารกลางวัลในโรงเรียน[22 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[22 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[22 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[22 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพันใหม่)[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[22 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[22 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/256[22 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[22 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[22 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งขยายเวลาการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจน และ อธิการนำรายชื่อนักเรียนยากจนจากระบบ DMC เข้าสู่ระบบ CCT[22 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561[22 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" [21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2561[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560[21 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กำหนดการติดตามผล (Follow On) โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 11 ศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุรนารีวิทยา[21 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[21 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การกรอกข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค[21 พ.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ 2561 จากสถานพยาบาล สกสค.[21 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนค[21 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำ[21 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการอนามัยเจริญพันธุ์และประเด็นสุขภาพสำคัญในกลุ่มวัยรุ่น ภายใต้ "โครงการ 400 โรงเรียน 400 โรงพยา[20 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการอนามัยเจริญพันธุ์และประเด็นสุขภาพสำคัญในกลุ่มวัยรุ่น ภายใต้ "โครงการ 400 โรงเรียน 400 โรงพยา[20 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการอนามัยเจริญพันธุ์และประเด็นสุขภาพสำคัญในกลุ่มวัยรุ่น ภายใต้ "โครงการ 400 โรงเรียน 400 โรงพยา[20 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการอนามัยเจริญพันธุ์และประเด็นสุขภาพสำคัญในกลุ่มวัยรุ่น ภายใต้ "โครงการ 400 โรงเรียน 400 โรงพยา[20 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการอนามัยเจริญพันธุ์และประเด็นสุขภาพสำคัญในกลุ่มวัยรุ่น ภายใต้ "โครงการ 400 โรงเรียน 400 โรงพยา[20 พ.ย. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาและจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจีปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[20 พ.ย. 2560 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[20 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ