ระดับความสำคัญ-->ปกติ ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ [19 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดนครราชสีมา[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการ"ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่โคราชเมืองคาร์บอน เมืองสิ่งแแวดล้อมยั่งยืน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอตัวลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 8)[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนพลับพลา[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลความคืบหน้าการเช่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  การขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพ (50 Healthy Schools Project)[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เช่าวัตถุมงคล[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การส่งแบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center” โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเ[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาค้รียนที่ 2/2561[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอบแข่งขันได้[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (lEP online)[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญชมบันทึกเทปเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิถีพุทธ ตามแผนปฏิบัติการการศึกษาขั้นพื้นฐานป[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเลื่อนเวลาการบันทึก นร.05 และ ก.001[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก "สังคมหัวแข็ง 3"[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การมอบจักรยานให้นักเรียน[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test:NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2561[13 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูล[13 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การส่งเอกสารสื่อ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี[13 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบจำนวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับตำบล[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่เต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ)ระดับตำบล[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงฯ (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ 2562[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรณรงค์การจัดขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจผลการดำเนินงานจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ยกเลิกรหัสและเปลี่ยนแปลงรหัสสื่อแบบใหม่[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลห้องสอบและข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access (ครั้งทสุดท้าย)[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการสอบ Pre O-NET ครั้งที่1,2 ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา2561[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เลื่อนการดำเนินการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1,2 ของโรงเรียนในสังกัดปีการศึกษา2561[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการ ในงานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานฯ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  กำชับให้ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[7 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  รหัสปักมุด[7 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินงานตามแนวทางในการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน (CITZEN lnfo)[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดสภานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมปฎิบัติการพิจารณาและทบทวนประเด็นสำคัญการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580)[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจรายชื่อโรงเรียนที่ต้องการรับการสนับสนุนเรื่องไฟฟ้า[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม"ประจำปี พ.ศ.2561[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 5 รายการ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน ๕ รายการ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 25 ณ สหรัฐมเมริกา[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่จัดนิทรรศการ ในงานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาลูกจ้างประจำส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลางและภาคตะวันออก[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียน[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา2561[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา2561[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา2561[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แนวทางการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 63[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดการ "การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัลIQA AWARDW" ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีก[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดการ "การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัลIQA AWARDW" ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีก[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดการ "การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัลIQA AWARDW" ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีก[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[30 พ.ย. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฎิทินการดำเนินงาน[30 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการ[30 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา2561[30 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย(ครั้งที่2)[30 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองกับสัญญาทางปกครองกับนายสุชาติ หอมจันทร์ และผู้ค้ำประกัน[30 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอรายชื่อคณะกรรมการเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา2561[29 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึก[28 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งที่ ๔๕๑/๒๕๖๑[28 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาห้องเรียนแกนนำขยายผลการใช้สื่อแผงประสมอักษรเพื่อส่งเสริมการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ[28 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒[28 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  อนุมัติแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[28 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความร่วมมือจำหน่วยบันทึก สพฐ.ประจำปี 2562[28 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย[28 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ์โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project[28 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน[28 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม[27 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการ[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ช่วยปฏิบัติราชการ[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งว่าง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจความต้องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV[27 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  รับรองการจัดตั้งโรงเรียน[27 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสักกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชาดแ[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสักกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เพื่อทราบ[27 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (รอบ 2)[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบุคคลกรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"นักเรียนการพิเศษและเรียนรวม[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินประกันสัญญา[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[26 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[26 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[26 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[26 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[26 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[26 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[26 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมถนนคนเรียน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[26 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัฐการุณวิทยา[23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ[23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[23 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การส่งแบบสำรวจครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีงบประมาณ [23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์)[23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งหลักฐานที่ใช้แนบประกอบสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ[23 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งะธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[23 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ลูกจ้างประจำขอลาออกจากราชการ[23 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจน[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวทำนบ[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนพะไล[23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านซ่าเลือด[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านด่านพัฒนา[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[22 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอตัวนักกีฬาเพื่อเข้ารวมการแข่งขัน "วิทยุการบิน ฯ มินิวอลเลย์บอล"ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศศูน[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผการอนุมัติให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาติพานักเรียนไปแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์[23 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์[22 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ2 ดาวโรงเรียนแกนนำคู่พัฒนาเขตพื้นที่และโรงเรียนต้นแบบศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[22 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา(CATAS)ปีการศึกษา 2561[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเร[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ"[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการที่นอนยางพาราสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล[20 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประถมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ[22 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 7 รายการ[21 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี2561[21 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคระห์ธุรการโรงเรียนมาช่วยปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา[21 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ให้สนามสอบกำหนดห้องสอบเพื่อการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)[21 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[19 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[19 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[19 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[19 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[19 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2561[20 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561[20 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[19 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศและตรวจสอบการบริหารทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[20 พ.ย. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การนิเทศและตรวจสอบการบริหารทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[8 พ.ย. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[20 พ.ย. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการที่นอนยางพารา และเบาะยางพาราสำหรับโรงยิม[20 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การส่งเสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[15 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลครูเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงพัฒนาการเรื่อง"การพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติตามแนวPISA-L[16 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัคบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง[16 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[16 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการต่อสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[15 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[14 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แนวปฎิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580)[15 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมปฎิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580)[15 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  จัดส่งเอกสารหลักฐานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะราย)[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ tele conference[15 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อในทะเบียนประวัติ[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2)ปีการศึกษา 2561[14 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสนวนาทางวิชาการ[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[13 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การเลื่อนกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562[12 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561[13 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการป้องกันและการดูแลนักเรียน[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงานเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[12 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน[12 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2562[13 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ผลการพิจารณาอนุมัติและเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญรับเสด็จและร่วมทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบทุนโครงการ TO BE NUMBER ONE[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561[13 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[12 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน ๕ รายการ[13 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนมาก  ขอเชิญประชุม เรื่องการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค ประจำปี 2562[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอสำรวจข้อมูลสถานะสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม ของทุกปี[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ผ่านระบบ Tele Conference ประจำภาคเรียนที่ 2/2561[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2561(70[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อ[9 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัตการเพื่อก่อหนี้ผูกพันในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัตืการเพื่อก่อหนี้ผูกพันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)งบลงทุน รายการค่าที[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติเพื่อศึกษาวิจัยฯ[9 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี (1 ตุลาคม 2561) แก้ไขบัญชีรายละเอียดการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ[7 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี (1 ตุลาคม 2561)[7 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายงานผลการแข่งขันผู้ชนะเลิศเหรียญทอง และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา [8 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศและตรวจสอบการบริหารทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[8 พ.ย. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[8 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา[8 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[8 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน[8 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562[8 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[8 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1[8 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เกลี่ยอัตรา) [7 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[7 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nationat Test : NT) ปีการศึกษา 2561[7 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[7 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[7 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[7 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[7 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  นำเข้าข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access[7 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[2 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[7 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[2 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[2 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[6 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[6 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[6 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[6 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[7 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง[31 ส.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันประกวดแต่งบทกลอน ประกวดวาดภาพระบายสี ในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 10[7 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกาศผลโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรมการการศึกษาแห่งชาติ ระดับโรงเรียน (ScQA) ปี 2560[31 ส.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ส.16[6 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขออนุญาตเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ เทคโนโลยี และสเต็มศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับพี่เลี้ยงประจำศูนย[6 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเ[5 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วน  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[5 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การอบรมเทคนิคการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ[2 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก่ไขปกรายงานการประชุม[25 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[2 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาภาษาไทย ประจำปี 2562[2 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกครูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562[2 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ [2 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ [2 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [25 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ[1 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกพุทธรักษา[1 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานสึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[31 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[30 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของโรคหัด[31 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขยายเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี[31 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[26 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ระงับการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางสาวสมพิศ สายไพศรี)[31 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[30 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561[31 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การส่งเสริมการออกกำลังการ การเล่นกีฬา และสำรวจข้อมูลความพร้อมการจัดพื้นที่การให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย[31 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[31 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามรถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเร[30 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน[31 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[31 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมความพร้มระหว่างปิดภาคเรียน[31 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์อาคารสถานที่ในการจัดการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี[31 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการต่อสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน (จำนวน 78 อัตรา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[30 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[30 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[30 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561[30 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2562[30 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมประชุม[30 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอให้โรงเรียนดำเนินการทำเอกสารล้างหนี้ รายการซื้อครุภัณฑ์กล่องรับสัญญาณดาวเทียม[30 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน[29 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561[29 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสรรหาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[26 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[26 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีงบผูกพัน[26 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[26 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[26 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  บันทึกข้อความ[26 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562[26 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป[26 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อร่วมโครงการอบรมครูแกนนำโดยใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)[26 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย[26 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒[26 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมถนนคนเรียน) [25 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[25 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[19 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[25 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน[25 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[25 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 6 รายการ[24 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[24 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพันเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)[24 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (เกลี่ยอัตรา)[24 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[24 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[24 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)[22 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก[22 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561[22 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[22 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องทิ่น ปี พ.ศ. 2561 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำ[22 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561[22 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[22 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[22 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเ[19 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ[19 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[18 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[18 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[18 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการผูกพันเดิม)[18 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[16 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง[18 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม[18 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[18 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาการกำหนดโรงเรียนเพื่อเป็นสนามสอบและโรงเรียนร่วมสอบการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Te[18 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2561[18 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[18 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคือครูให้นักเรียน)[17 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การยื่นคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[17 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[17 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[17 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก "สังคมหัวแข็ง ปี 3"[17 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อขอรับคูปองการศึกษาเพิ่มเติม[17 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[17 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาห้องเรียนแกนนำขยายผลการใช้สื่อแผงประสมอักษรเพื่อส่งเสริมการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ[16 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[16 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[16 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1[16 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[12 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ (ว17)[12 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[11 ต.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[16 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[16 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[16 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[16 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์[12 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[12 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้[11 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบ กำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาคารที่ดีในโรงเรียนและโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเ[12 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561[12 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินออกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่อสะอาดโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561[12 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบสำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด[12 ต.ค. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันปิยมหาราช ประจำปี 2561[11 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเก็บข้อมูลปริมาณงานโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[11 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[1 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[1 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[1 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[1 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งกำหนดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ประเภท ผู้กำกับลูกเสือสามัญ B.T.C (Basic Unit Leader Training)[11 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ประเภท ผู้กำกับลูกเสือสามัญ B.T.C (Basic Unit Leader Trai[11 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ประเภท ผู้กำกับลูกเสือสามัญ B.T.C (Basic Unit Leader Trai[11 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลสาธารณูปโภคในระบบ e-budget[11 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การแจ้งรายชื่อเด็กนักเรียนที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการติดตามให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือ[10 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[10 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[10 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 2/2561)[10 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[9 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[4 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2560[10 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม (เกลี่ยอัตราลูกจ้างชั่วคราว)[8 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขคพื้นที่การศ[9 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การยืนยันความต้องถูกต้องของการรายงาน ข้อมูล B-OBEC[8 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรายงานข้อมูลด้านการเงินของสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน[8 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรายงานข้อมูลในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-budget)[8 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2561[5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา[4 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้ให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้ให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้ให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้ให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้ให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้ให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้ให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจความต้องการสั่งซื้อแบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551[5 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด[5 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560[5 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาห้องเรียนแกนนำขยายผลการใช้สื่อแผงประสมอักษรเพื่อส่งเสริมการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ[5 ต.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจความประสงค์ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ[4 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติจัดสรรเงิดดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561[4 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [4 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[4 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[4 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2[3 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[2 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดทำบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562[3 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามรถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเร[1 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[2 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[2 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแจ้งกรอบวงเงินงบลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562[28 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระงับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ยกเว้น ตำแหน่งนัการภารโรง)[28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคี สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประจำปี 2561[28 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประจำปี 2561[28 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[28 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรม Active Learning และสอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร ชั้น ป.6, ม.3 [28 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งรายละเอียด การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562[28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศการคัดเลือก เนตรนารี ที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาสภาพการใช้สื่อแผงประสมอักษรส่งเสริมการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ [26 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่าหนังสือเรียน)[26 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ "โรงเรียนแห่งอนาคต - Office 365 for Education"[26 ก.ย. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนวและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery "ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ"สำหรับครูร[26 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2560 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[26 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[26 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[26 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ผ่านบัญชีโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561[26 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1107 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[26 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแค่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ[26 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรมมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนท[25 ก.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรายงานผลโครงการ[25 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1083 เพื่อเป็นค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้สถานศึกษาจัดหาผู้ให[24 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ติดตามงานงบลงทุน รายการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD)[24 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1098 งบดำเนินงาน รายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ[24 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันงามมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที[24 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันงามมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที[24 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันงามมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที[24 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันงามมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 256[24 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันงามมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที[24 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันงามมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที[24 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคมอ่านออกเขียนได้"(รายงานภายในวันที่ 28 กันยายน 2561)[24 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ติดตามงานงบลงทุน รายการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD)[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอทราบรหัส e-GP เพื่อเข้าระบบกรอกข้อมูล[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป้นรายได้สถานศึกษา[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป้นรายได้สถานศึกษา[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคดนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาว[20 ก.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การอบรมพัฒนาการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์[20 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และกระบวนการมีส่วนร่วม โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ สม[20 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2018"[20 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมครู จัดการโครงการสร้างสรรค์ รวัตกรรม เพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการโรงเรียนประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร[20 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรม Active Learning และสอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร ชั้น ป.6, ม.3[20 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินและการคัดเลือกหลักสูตร โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวแล[20 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกการตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2561[20 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)[19 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกีอวก่ีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)[19 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเรียนเชิญเป็นพิธีกร[19 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอทราบรหัส e-GP เพื่อเข้าระบบกรอกข้อมูล[19 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอทราบรหัส e-GP เพื่อเข้าระบบกรอกข้อมูล[19 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ติดตามงานงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2561[19 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ติดตามงานงบลงทุน รายการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD)[19 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[18 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต[18 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[18 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[18 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[18 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคลิปวีดีโอในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)ผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV[18 ก.ย. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1”[18 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายงานปัญหาการอบรม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[18 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียน ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนต้น[17 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ[17 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[17 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีงบประมาณ 2561[13 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1065 งบดำเนินงาน รายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ[14 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรม Active Learning และสอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดขอ[14 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการ จัดทำคู่มือ/ชุดฝึกอบรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรม Active Learning และสอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลั[14 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรม Active Learning และสอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร [14 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อสอบ PRE-O-NET ครั้งที่ 1,2 สำหรับนักเรียน ป.6,ม. ปีการศึกษา 2561[14 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการอนุมัติให้ซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[13 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา[7 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการงานด้านพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าการจัดซื้อจัด[13 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการงานด้านพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคล[13 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา[13 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์[13 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ติดตามงานงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2561[13 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ติดตามงานงบประมาณโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดดาฯ[13 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รายงานผลการดำเนินการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโรงเรียนที่สอยตามนวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ประจำปีงบประมาณ 2561[13 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ[13 ก.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ปัจจัยพื้นฐานสำห[11 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  สื่อสารแนวทางการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่โรงเรียนประชารัฐ[12 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[12 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[12 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[12 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการพีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา[12 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียน ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนต้น[12 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [12 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (เอกสารเพิ่มเติม2)[12 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญร่วงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ[7 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (กา[10 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (เอกสารเพิ่มเติม1)[12 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[11 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)[11 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ [11 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์[11 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ[11 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 2 / 2561)[11 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[10 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกฏ ครั้งที่ 20[11 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายชื่อสนามสอบทางการศึกษาระดัยชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561[11 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานข้อมูลคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561[11 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[10 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 5 รายการ[10 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองบอน[4 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งสำเนาหนังสือราชการ[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2561 สำหรับผู้ประสงค์ชำระค่าวัคซีนและค่าบริการทางการแพทย์[7 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ[6 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งคลิปวีดิโอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม[7 ก.ย. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[7 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนจัดทำข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 และแผนอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2561[15 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติเงินดอกผลกองทุนฯเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ปี 2561[7 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561[7 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ[7 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (1 ต.ค. 2561)[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[17 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กำชับย้ำเตือนให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่[4 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เร่งรัดและกำกับดูแลคุณภาพนมโรงเรียน[4 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[5 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนมาก  งบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2561[6 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รายงานข้อมูลข้าราชการครูที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนายกเลิกการจัดอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [6 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1”[6 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลภายในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)[6 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [6 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[5 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ[5 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 858 งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาว[31 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตราฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561[5 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการพัฒนามาตราฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ[5 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ [3 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดกิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์ครดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(มหกรรมภาพยนต์สั้น)[4 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ (1 ตุลาคม 2561)[4 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561[4 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[4 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[4 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย)[4 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขออนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมชี้แจงเกี๋ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธิการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง[30 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจความต้องการสื่อการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ 2561[3 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานิเทศ กำกับและติดตาม "โครงการบ้านนักวิทยาสตร์น้อย ประเทสไทย" บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561[3 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ[3 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประเมินคุรุชนคนคุณธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (มหกรรมภาพยนตร์สั้น)[3 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการมาตราฐานสากลสู่ความเป็นเลิศ[3 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[3 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[3 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562[31 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561 (30%)[31 ส.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[3 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[3 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ[30 ส.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งอนุมัติดอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 966 งบลงทุน รายการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD )[3 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน[3 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561[3 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562[31 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้ารับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2560 ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู[3 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)[31 ส.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ[31 ส.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[31 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[31 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้นิเทศการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)[31 ส.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง[30 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[31 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม ตามดครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและออกเสียงประชามติมืออาชีพ ผผจ.ปน.) กิจกรรมอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง[31 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[30 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวปฏิบัติในการขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ[30 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[24 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้างโดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[30 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  บัญชีสรุปรายการขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อกล่องสัญญาดาวเทียมแบบ HD ปีการศึกษา 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[29 ส.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านละกอ[27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561[27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562[27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561[27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตราการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุรี่[27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ([27 ส.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[27 ส.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การอบรมพัฒนาการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์[27 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติเพื่อศึกษาวิจัยฯ[27 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติเพื่อศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่รับผิดช[27 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนีบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๔[27 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2561)[24 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[24 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 853 งบดำเนินงาน รายการค่าวัสดุการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช[21 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนมาก  งบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2561[24 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[22 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 413 งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้[21 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ระดับจังหวัดนครราชสีมา[24 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์[24 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอขอบคุณการอนุเคราะห์สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561[24 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้"[24 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันตคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา [24 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[22 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[22 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[22 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[22 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 (พ.ศ. 2561) ขอมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย[22 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การสมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1[22 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน[22 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[21 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตราการการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ [21 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[21 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งโรงเรียนชนะการประกวดการจัดทำสารคดี ชุด "ครูดี ศรี สพฐ."[21 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญเป็นวิทยากรพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่[21 ส.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ (ผจ.ปน.) กิจกรรมอบรมผู้จัดก[21 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏฺบัติการด้านโภชนาการ ครั่งที่ 2 ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร่้างชาติ"[21 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าตะแบก[21 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  หลักเกณฑ์การใช้เพลง "สดุดีราชา"[21 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[21 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 20[21 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[21 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561[21 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากร[20 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[20 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาจริยคุณ สพฐ.โรงเรียนแกนนำและโรงเรียนต้นแบบ(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)[20 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[20 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการจัดทำข้อมูลงบประมาณค่าซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และบ้านพักครูที่ชำรุดปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[20 ส.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แนวปฏิบัติสำหรับกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการจัดอบรม (ครั้งที่ 2)[20 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน[20 ส.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตราฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.25[20 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[17 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[17 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[15 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษา ปพ3. ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนขนาดเล็[20 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ ๒ ดาว (โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน)[17 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งตัวลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน[17 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา และให้บริการข้อมูลทางการศึกษา ปพ. 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนขนาดเล็ก[17 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ[17 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านด่าวเทียม New DLTV [9 ส.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561[16 ส.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบุนนาก[16 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2561[16 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2560[16 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา NEA ประจำปี 2561[16 ส.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สนามสอบโรงเรียนบุญวัฒนาเข้าร่วมประชุม[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สนามสอบโรงเรียนบุญวัฒนาเข้าร่วมประชุม[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนในการประชุมผู้บริหารประจำเดือน[16 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปรึก[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการแนะแนวอาชีพสู่โลกกว้างทางการศึกษา[15 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตราฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.25[15 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรโอนเงินเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[15 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะดกรรมการรื้อถอนอาสคารหรือสิ่งปลูกสร้าง[15 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งคั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[15 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[15 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[15 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งประสานงานโรงเรียนที่ค้างส่งเอกสารบัญชีธนาคารทุนการศึกษามูลนิธิ EDF[15 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียน[15 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2[15 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัทธยมศึกษาปีที่ 3 (ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2561) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561[14 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศกำกับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (นิเทศอาสา) ปีการศึกษา 2561[14 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561[14 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[14 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมเพื่อแนะนำแนวทางและให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ[14 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[14 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[14 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[14 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[14 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[14 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดส่งสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิตยสารการ์ตูนไทย กำเนิดในรัชการที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[14 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) [7 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทางการศึกษา[10 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทางการศึกษา[10 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ 2561 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง[10 ส.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[10 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประกวด การจัดทำสารคดี ชุด "ครูดี ศรี สพฐ"[10 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  กานขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 [10 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[10 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[10 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 672 งบดำเนินงาน รายการค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไท[10 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561[8 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การสมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1[10 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา[9 ส.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการประเมินและวิเคราห์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสื่อ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.tpeponl[9 ส.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ[9 ส.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกรพทรวงศึกษาธิการ[9 ส.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาสนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา [9 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอันเกิดจากฝนตกหนัก[9 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561[9 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[9 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 2 รายการ[9 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น ประเภท ผู้กำกับลูกเสือสามัญ B.T.C.(Basic Unit Leader Training)[9 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และการรายงานกิจการลูกเสือ/เนตรนารี ประจำปี 2561[9 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-Obec)[9 ส.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[8 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561[8 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนดี"[8 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"(โรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2561[8 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวปฏิบัติสำหรับกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการจัดอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้[8 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2561 ครั้งที่ 731 เพื่อเป็นค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้สถานศึกษาจัดหาผู้ให้บ[8 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 547 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561[8 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2561 ครั้งที่ 663 งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องในการผลิตและพัฒนาสื่ออิเ[8 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน[7 ส.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น[7 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)[7 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งข้าราชการครู ICT โรงเรียนประชารัฐ โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 เข้าไปดำเนินการจัดทำแบบทดสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยี (I[7 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชนีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 [7 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561[7 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ประจำปีการศึกษา 2561[7 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning[7 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ผ้าปูโต๊ะในการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) "ค่ายเยาวชนคนดี" ประจ[7 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) "ค่ายเยาวชนคนดี" ประจำปี [7 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตให้ครูผู้สอนภาษาไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)[7 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[7 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานที่[7 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนำข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา ๒๕๖๑[7 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2[6 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[6 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ[6 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ปีการศึการ 2562[6 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การใฝห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[6 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การใช้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[6 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประเมินรูปแบบและความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศ/นิเทศออนไลน์[6 ส.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ประจำปีการศึกษา 2561[6 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน[3 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561[3 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่[3 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในสถานศึกษา[3 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[3 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[3 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[3 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคือครูให้นักเรียน)[3 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 19[3 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 19[3 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศแต่งตั้ง๕ระกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและทิเทศการศึกษา[3 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2560) และแก้ไขคำสั่ง[3 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[3 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[3 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [3 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ.2561[2 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งตัวลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน[2 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1[1 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[20 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิยากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2561[31 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งตัดสรรงบประมาณประจำปี 2561[31 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชามัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ [31 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง[31 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายสามัญและสายอาชีพ ปีการศึกษา 2562[31 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 6 รายการ[31 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การมอบทุนการศึกษา และมอบเสื้อกีฬา ของบริษัท สยามสไมล์[31 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[27 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[31 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[25 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560 (เพิ่มเติม)[18 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญครูปฐมวัยแกนนำอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านวิทยาศสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561[31 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทสไทย ในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561[31 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 423 งบดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย [26 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประกาศผลการประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำการศึกษา 2560[26 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระซาง[26 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561[26 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม[26 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เลื่อนกำหนดวันพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรพิมาลา ประจำปี 2560[25 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 [25 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดนครราชสีมา[25 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การมอบทุนการศึกษา ของ บริษัท สยามสไมล์[25 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจประเมินกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย "ประจำปี 2561[25 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[25 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ประชุมครูภาษอังกฤษที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เพื่อเตรียมรับการนิเทศ[25 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการประชุม[25 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น[25 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561[23 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสร้างเครื่องมือนิเทศติดตามฯ ปีงบประมาณ 2561[23 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการอบรมและคืนงบเหลือจ่ายโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา อบรมครูด้วยระบบทางไกล[23 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราห์ใช้สถานที่อบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[23 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[23 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[23 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายวิชาการ[23 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนทอง[20 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอรืเน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่1[20 ก.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  พิธีมอบเครื่องราชอิสริยากรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560[20 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขออนุเคราะห์ยืมผ้าคลุมเก้าอี้[20 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561[20 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมพัฒนาภาพยนต์สั้นส่งเสริมการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[19 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อบรมผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โรงเรียนแกนนำและโรงเรียนต้นแบบศูนย์เครือข่าย[19 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[19 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่[19 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"(โรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2561[19 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งขออนุญาตการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจักราช 4[18 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนเปิดให้บันทึกเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูง[18 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2561[18 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเพิ่มเวลารู้ท่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของหลักสูตรสู่การปฏิบัติและพัฒนากิจกรรม Active Learning[18 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริม สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561[18 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2561[18 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[18 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[18 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจบุคลากรที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพผู้กำกับลูกเสือ และมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น ประเภท ผู้กำก[18 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรพิมาลา ประจำปี 2560[17 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ ขอใช้สนามกีฬาโรงเรียนในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561[17 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา"สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561[17 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา"สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561[17 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา"สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561[17 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดลำดับความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน[17 ก.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  กาจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[17 ก.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน[17 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา[17 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยปฏิบัติราชการต่อเนื่อง[17 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 14 "Morotschool OBEC Cluster 14 Symposium 2018"[17 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 14 "Morotschool OBEC Cluster 14 Symposium 2018"[17 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561[17 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกกรมการสร้างเครื่องมือติดตามและตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ปีงบประมาณ 2561)[17 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561[16 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑื รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน[16 ก.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญส่งนักเรียนแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ ปีการศึกษา 2561[16 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชา่ติ(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ)[16 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[16 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[16 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[16 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[16 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[16 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหินโคน[13 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดประกวดกิจกรรมภาพวาด สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้ดาราศาสตร์(ฉบับแก้ไข)[13 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[13 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนมาก  สำรวจระบบกล่อง IRD รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็กปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่เคยได้รับจัดสรรอุปกรณ์[12 ก.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก[13 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี 2561[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดประกวดกิจกรรมภาพวาด สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้ดาราศาสตร์[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[12 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานศูนย์เครือข่ายพัฒยาคุณภาพการศึกษา[12 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[11 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[11 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561[11 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตาม ครูเข้ารับการพัฒนาโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่รที่ 16[11 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561[11 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 5 รายการ[11 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตูม[11 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[11 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปิดใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e–Donation)[10 ก.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561[11 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผุ้อำนวยการสถานศึกษา[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โดยผลการสอบแข่งขัน)[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ[10 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 19[10 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน[10 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ บุคลากร ดูแลอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดการอบรมทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 25[10 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 : การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย[10 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2561 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเ[10 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา[10 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เสนอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ NISPA)[10 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตให้โรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้าร่วมสัมมนา[10 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลชมเชยประจำปีการศึกษา 2560[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วน  รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน[6 ก.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครกงารอาหารเสริม (นม) โรงเรียนย ในภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3)[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะ "ลดพุง ลดโรค"[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[9 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[9 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[9 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2561[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[9 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑[9 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 18[9 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดลูกเวือ เนตรนารีและผู้บงคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุ๘ของคณะลูกเสือแห่[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 5 รายการ[6 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเวรยาม[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครุปฐมวัยด้วยระบบทางไกลครั้งที่ 2 หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561[6 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรีนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2[6 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์และแนวทางการประกวดผลงานสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม[6 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561[6 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลทรัพยากรดนตรีศึกษา[6 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[6 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[6 ก.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[6 ก.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[4 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ[6 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 2 รายการ[6 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเสนอรายชื่อครูเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2018[5 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญส่งครูแนะแนว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ[6 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฏิทินกำหนดการเปิดระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน[6 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุ้คราะห์ ขอใช้สนามกีฬาโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561[6 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ.- ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561[6 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโค้งกระโดน[5 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วน  การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรพิมาลา ประจำปี 2560[5 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่้งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร[4 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา[4 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระ[4 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีะทางการศึกษา ประจำปี 2561[5 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[4 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการวิจัยฯ (ผู้เชี่ยวชาญทางวิจัย) และประชุมคณะกรรมการฯ[29 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "STEM EDUCATION" นวัตกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เพื่อทักษาะกระบวนการคิดสร้างสรรค์[29 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 13[29 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเสนอชื่อครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์[4 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราษฎร์บำรุง[1 ม.ค. 2545 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัฐการุณวิทยา[1 ม.ค. 2545 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านหนองสะแก[1 ม.ค. 2545 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วน  การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรพิมาลา ประจำปี 2560[4 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[29 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรพิมาลา ประจำปี 2560[2 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศ๊กษา4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงการ "นักวิทย์น้อยทรู" ประจำปี 2561[29 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561[29 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[29 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[29 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน[28 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนหัก[28 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจาน[28 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถาศึุกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านละลม[28 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน[28 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[28 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[28 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต[28 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ยืนยันการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาฯ[27 มิ.ย. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 (กรณีพิเศษ)[27 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูลาออกจากราชการ[27 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[27 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในรูปแบบ WBI [27 มิ.ย. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2561[27 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พนักงานราชการช่วยปฎิบัติราชการ[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้พนักงานราชการช่วยปฎิบัติราชการเป็นการชั่วคราว[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (โรงเรียนที่สอยตามนวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอริ)[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาศวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขยาชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งรหัส Thai School Lunch โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งกำหนดการแข่งขัน "ชักกะเย่อ สพฐ. จอมพลัง 61"[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การลงพื้นที่ นิเทศกำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ปีงบประมาณ 2561[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การกรอกข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผลตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 3 ร้[25 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17) [26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เพิ่มเติมหนังสือ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ที่ ศธ 04063/1742 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2561[26 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2561[22 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[21 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินเว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาฯ[20 มิ.ย. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอมศรี[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศษรฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครุรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจความต้องการ IEP ปีการศึกษา 2561 และโรงเรียนที่มีความประสงค์สมัครเป็นหน่วยบริการและผู้ให้บริการ[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรทางการศึกษา[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการอ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว"[20 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[19 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ติดตามการรายงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561[19 มิ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรายงานระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (EMS)[19 มิ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 18[19 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้การฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน[19 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกตัวแทนครูแนะแนวดีเด่น เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน "มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา [19 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference[19 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การปรับเปลี่ยน email และข้อมูลครูที่ลงทะเบียนอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร [18 มิ.ย. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามเเนวพระราชดำริ 2561"[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แบบสำรวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การวัดความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางประ[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งนักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิเร็วนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งนักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับภาคอีสาน ประจำปี 2561[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่่งขันกีฬาฟุตซอล "ไมโล ฟุตซอล 2018 Road to Barcelona[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่การจัดหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ[18 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญจัดแสดงผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมครูผู้ช่วยที่บรรจุตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 และปี2560[15 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในส่วนของอำเภอจักราช[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[15 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งนักเรียนทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย[15 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัคร โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561[15 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมคณะวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยงให้การฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะฃีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอควา่มอนุเคราะห์วิทยากรพี่เลี้ยงให้การฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะรวมพลังเด็กและเยาวชน[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส ประจำป 2561[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(Video Conference)[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนที่ยากจนขาดแคลน[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนที่ยากจยขาดแคลน[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 2[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[14 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแก้ไขแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ปพ.๓ : บ) ปีการศึกษา 2556[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การติดตามผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561[13 มิ.ย. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[13 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูช่วยราชการต่อเนื่อง[12 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอให้แก้ไขหรือชี้แจง ความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข. ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [12 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์[12 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้างโดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้างโดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เชิญประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัฐการุณวิทยา[12 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์[12 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคระลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[12 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ปี 2561[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [12 มิ.ย. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลการดำเนินงานอาหารกลางวัน[12 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(Video Conference)[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเลือกเยาวชนสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในวันสตรีไทย ประจำปี 2561[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณ[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [11 มิ.ย. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุอนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตพานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณืวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ[11 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่การจัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [11 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 "เสริมสร้างนักคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์"[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ปี 2561[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการแสดงวิทยาสตร์ (Science Show)[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [8 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ"บรีสเปิดประสบการณ์เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกห้องเรียน"[8 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้างโดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Conference เรื่องการปฎิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะประเมินผลและสรุปผลจัดทำรูปเล่ม[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะประเมินผลและสรุปจัดทำรูปเล่ม[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย[7 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์[6 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2561[6 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2561[6 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา[6 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา[6 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment [6 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[6 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่นที่ 41[6 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งทีมเข้าประกวดกิจกรรมการแสดงของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE[6 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญรับโล่ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศ[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ได้รับการแต่งตั้ง[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 (กรณีพิเศษ)[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการประเมินคุณภาพศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ปี พ.ศ. 2560 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ[31 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561[31 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี)[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 7 รายการ[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตการขอยกเลิกวันลา[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[5 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ฃอเชิญประชุม[4 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา 2561[4 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561[1 มิ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  พิธีมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการ[1 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[1 มิ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากรายได้ถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561[31 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561[1 มิ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561[1 มิ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา[1 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2561 (แก้ไขคำสั่ง)[31 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[31 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[31 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[31 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[31 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบอำนาจการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ[30 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งการออกปฏิบัติงานทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษา[31 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[31 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน[31 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน[31 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน[31 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระมะค่า[31 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม[23 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่[31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิโอหนังสั้น[30 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า่[30 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2561[30 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบเกียรติบัตรผลการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเป็นลำดั[30 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การมอบหนังสือเข้าห่องสมุดโรงเรียน "โครงการสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุกปีที่ 9"[30 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร์โรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2561[30 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูลาออกจากราชการ[25 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคือครูให้นักเรียน)[25 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองนกกวัก[30 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[30 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครุปฐมวัยด้วยระบบทางไกลครั้งที่ 1 หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร์โรงแรนแกนนำในสังกัด ปีงบประมาณ 2561[28 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561[24 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม[28 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม[28 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แก้ไขลิ้งค์ เพื่อกรอกข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3[28 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ[28 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย[28 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เอกสารเพิ่มเติมตามหนังสือ ที่ ศธ 04063/ว1389 เรื่อง การดำเนินการประชุมสรรหาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา[25 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินการประชุมสรรหาคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[25 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การติดตามนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560[25 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมสึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3[25 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอแจ้งการดำเนินการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน และตอบแบบสำรวจ[25 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[24 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[25 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายงานผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี [25 พ.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 17[25 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[25 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบการประเมินศักย์ภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ก[24 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจการคัดกรองและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรวม[24 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปรการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1 / 2561)[24 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ประจำปี 2561[24 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ[24 พ.ค. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[24 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[23 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การยื่นคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดลูกจ้างประจำของส่วนราชการเกินระยะเวลาตามระเบียบ[24 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561[24 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[24 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กำหนดการออกเยี่ยมให้คำปรึกษา แนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง[23 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี[22 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[22 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 25[22 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการและการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั่นและออทิสติก[22 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online “หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้[22 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ[22 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งรายชื่อครูที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการ รอบที่ 1 โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2018 [21 พ.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  ส่งหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก[21 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลุกจ้างชั่วคราว[16 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) [21 พ.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริม สบับสนุนสร้างความเข้มแข็งในโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย และโรงดรียนที่สอนตามนวัตกรรมการสอนแนวคิดมอนเตสซอรี่ ปีงบประม[21 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561[21 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการดำเนินการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก (บัญชี ข,ค) ประจำปีงบประมาณ 2561[21 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2561 (เพิ่มเติมใบรับสมัค)[18 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2561 (เพิ่มเติมกำหนดการ)[18 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[21 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนแบบแจกลูกสะกดคำ [21 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (นำลงเว็ปไซต์)[18 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2561[18 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[18 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[18 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)[18 พ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคือนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[18 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [10 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตการลาป่วย[18 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16[17 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการประเมินผลงานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ[17 พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561[17 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[10 พ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญรับโล่/เกียรติบัตรกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ปีงบประมาณ 2[17 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามแ