ระดับความสำคัญ-->ปกติ ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด
ปกติ  การสำรวจโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงอายุ[20 ก.พ. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[20 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[20 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สรรหาบุคคล และองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562[20 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ "ไม่ยอมรับ ไม่น่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ"[18 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[18 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ([13 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอ[14 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคม[14 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญชมรายการชี้แจงภาระกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[15 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียน[15 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2[14 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอบแข่งขันได้[15 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ[15 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช้าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน[15 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/256[14 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[14 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[14 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[14 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[14 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[14 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่2[14 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"ปีการศึกษา 2561[14 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562[14 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานข้อมูลในระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562[14 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C (Advanced Unit Leader Training Course)[14 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดประชุม[14 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ[14 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[13 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[14 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[14 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[13 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[13 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[14 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี 2562[14 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร พ.ศ. 2562[7 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี(อีสานใต้)[12 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนช่วยปฏิบัติราชการ[13 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[13 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองขามน้อย[13 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการจัดสรรงบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2561[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับ - ส่งนักเรียน[7 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ[12 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรในารปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562[12 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพหนึ่งเดียว “One Health One World”[12 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ[6 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[6 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วน  ขอเชิญประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2561[11 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณสำหรับสนามสอบ การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติNT ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2561[11 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256[11 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1[11 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรับข้อสอบ และงบประมาณในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน[11 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้[10 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[8 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[8 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[8 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการ[8 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[11 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[11 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[11 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[11 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายหรือโอนตามผลการสอบแข่งขัน[11 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[11 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (รอบสี่)[11 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณในการจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1[8 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจักราช 4[7 ก.พ. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[7 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[7 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 สู่การปฎิบัติ[7 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเข้าร่วมประชุม[5 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [7 ก.พ. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[6 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[6 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[6 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ[6 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล[6 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบรหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 6[6 ก.พ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน [6 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[6 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์[5 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[5 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[5 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[5 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[5 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5[5 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)ชั้น ป.6และม.3 ปีการศึกษา2561[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา2561[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ)[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2555[5 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[5 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[5 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล[1 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"[5 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตไปราชการ[4 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[4 ก.พ. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (รายการค่าบริหารจัดการรถปิคอัพ รับ - ส่งนักเรียน)[4 ก.พ. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  จัดส่งสรุปผลการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ 2561[4 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่ จ่าย ปี 2561[31 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[1 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอนกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์[1 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[1 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[30 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[1 ก.พ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DL[31 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ[1 ก.พ. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[31 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน[1 ก.พ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[31 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานดีเด่นสเต็มศึกษารอบคัดเลือก ประจำปี2562[31 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่ จ่าย ปี 2561[31 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวชน ครั้งที่ 19ประจำปี 2562 (ประถมศึกษา)[31 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบันทึกประวัติกานปฏิบัติงาน (LogBooK)[30 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[31 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562[31 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเก็บข้อมูลด้านสุขภาพพลานามัยของโรงเรียนต้นแบบ [30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกุดสวาย[30 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561[30 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งคำสั่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่2[29 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาในทะเบียนประวัติ[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง[29 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอรับบริจาคเงินสิ่งของในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2562[29 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  สำรวจความต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี[29 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอช่วยปฏิบัติราชการ[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์[28 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยใจ"[28 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นผู้ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561[28 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นผู้ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561[28 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[28 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2562[28 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562[28 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนพะไล[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระมะค่า[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครุผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ช่องทางรับใบแจ้งยอดเงินประจำปี สำหรับสมาชิก กบข.[25 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[25 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[25 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี[25 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ[25 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562[25 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์[25 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่องรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ๔+๒ ลดโรค NCDs ประจำปี ๒๕๖๒[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเก็บข้อมูลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[25 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[24 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)[24 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561[24 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การพิจารณาช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวยากจน[24 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต[24 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[22 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[22 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[22 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม"ประจำปี พ.ศ.2561[23 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[23 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[23 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[23 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งตือนสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุม[23 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[23 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[23 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[23 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการคัดเลือกนักเรียนยากจนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิ EDF และ การส่งเอกสารนักเรียนทุนเก่าผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562[22 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2562[22 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)[21 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษา[21 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน ๕ รายการ[22 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว[21 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562[21 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน[21 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  คำสั่งสอบ O-Net แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม[21 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานดีเด่นสเต็มศึกษา ประจำปี2562[21 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 [21 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-4[21 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6[21 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตารมแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ[21 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวดาชาด ประจำปีงบประมาณ 2562[21 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง[18 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[18 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[18 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาในทะเบียนประวัติ[18 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562[18 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561[18 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[17 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ เป็นพื้นที่อาหารปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช[18 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมโครงการส่งเสริมเด็กโคราชสูงดีสมส่วน ฉลาด แข็งแรง ปีงบประมาณ 2562[18 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อบรมเชิงปฎฺบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น(Local Network;LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer;LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน [17 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อบรมเชิงปฎฺบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น(Local Network;LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer;LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน [17 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินงาน สำหรับสถานศึกษา ในการจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2561[15 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ[15 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[16 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)[16 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[16 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมครูสเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล[16 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์[16 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ปีการศึกษา 2561[15 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ[15 ม.ค. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[9 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน[15 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ปีการศึกษา 2561[15 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ปีการศึกษา 2561[15 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การเข้ารับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ " ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2561[15 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[15 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากพนักงานราชการ[15 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพชรมาตุคลา[15 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนตาวิทย์[15 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[14 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน การครัง ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน[14 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[14 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอช่วยปฏิบัติราชการ[14 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[14 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์[14 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 6 รายการ[14 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การรับเกียรติบัตรในงานวันครู ประจำปี 2562[14 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ประกาศรายชื่อ "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562[14 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์มอบเกียรติบัตรรางวัล "พระพฤหัสบดี"ประจำปี พ.ศ. 2562[14 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การติดตามการดำเนินงานส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ[14 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[14 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[14 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ด่วนที่สุด  คู่มือยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ[11 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  คู่มือยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ[11 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสอบคัดเลือกนัเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2561 รอบที่ 2[11 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school ปี 2562[11 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก[11 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมแผนงานโครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพ (50 Healthy Schools Project) กับโรงเรียนต้นแบบ[11 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมจืดฯ ในวันเด็กแห่งชาติ[11 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ[11 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตอบรับสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”[11 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[11 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[11 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[9 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "OPEN HOUSE 2019" โรงเรียนจักราชวิทยา[9 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจสอบข้อมูลบัญชีโรงเรียน ในระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน[9 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจสอบสถานะการโอนเงินนักเรียนยากจน[9 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การมอบจักรยายนให้นักเรียน[9 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[7 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[8 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษษมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[8 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[8 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[8 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์[8 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตไปราชการ[4 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข[8 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562[8 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือรณรงค์การจัดงานเลี้ยงครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ในงานเลี้ยงวันครู ของทุกปีการศึกษา[8 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประเด็น "ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร) คุณ"ของ พม. POLL[8 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ[7 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[7 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[7 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งข้อมูลเขา้ใช้โปรแกรมวั ดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3[7 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[7 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[7 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1[4 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[4 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ 2562 จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก[4 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ"ปาบึก"(PABUK)[4 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเครือข่ายครูเข้าร่วมโครงการ[4 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนมาก  การรายงานแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562[4 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[4 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ผลการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรียาโม"ประจำปี พ.ศ.2561[4 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การมอบเครื่องหมายเชิญชูเกียรติ "คุรุสดุดี"ประจำปี 2561[4 ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์[4 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[3 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562[3 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[3 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งแก้ไขประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562[29 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แอพพลิเคชัน DLTV สำหรับโทรศัพท์มือถือ [3 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[28 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียน[3 ม.ค. 2562 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ม.ค. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียนในการจัดสอบทางการศึกษาะดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561[3 ม.ค. 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561[26 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและการนำส่งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ[26 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[28 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของหน่วยงาน[28 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[26 ธ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ)ปี พ.ศ. 2562[29 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการ"การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ไปใช้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[28 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[28 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP online)[28 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยืนยันรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไทร[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนตาพรม[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการสถานสึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา (สาขาบ้านหนองบัวขาว)[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[27 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[26 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบใหม่ (NEW DLTV) ของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ[25 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก[25 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562[25 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)สภาพการดำเนินงานและสภาพปัญหาการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่มีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดหาคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[21 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพ (50 Healthy Schools Project)[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีและคลิปเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[24 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ - -ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561[21 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 6 รายการ[21 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ 2562 จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก[21 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา[21 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  สำรวจความต้องการอุปกรณ์การศึกษาทางไกล[21 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 141 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกครูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2562[20 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอกเพื่อประกอบการพิจารณาย้าย/บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2562[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และประกาศกำหนดวันเลือกและรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมส่งเสริมเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพฯ"[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ [19 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดนครราชสีมา[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการ"ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่โคราชเมืองคาร์บอน เมืองสิ่งแแวดล้อมยั่งยืน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[19 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอตัวลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเชิญประชุม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 8)[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนพลับพลา[18 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลความคืบหน้าการเช่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  การขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพ (50 Healthy Schools Project)[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เช่าวัตถุมงคล[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การส่งแบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center” โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเ[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาค้รียนที่ 2/2561[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอบแข่งขันได้[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[17 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (lEP online)[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญชมบันทึกเทปเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิถีพุทธ ตามแผนปฏิบัติการการศึกษาขั้นพื้นฐานป[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเลื่อนเวลาการบันทึก นร.05 และ ก.001[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก "สังคมหัวแข็ง 3"[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การมอบจักรยานให้นักเรียน[14 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test:NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2561[13 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูล[13 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การส่งเอกสารสื่อ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี[13 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบจำนวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับตำบล[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่เต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ)ระดับตำบล[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงฯ (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ 2562[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรณรงค์การจัดขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจผลการดำเนินงานจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ยกเลิกรหัสและเปลี่ยนแปลงรหัสสื่อแบบใหม่[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลห้องสอบและข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access (ครั้งทสุดท้าย)[12 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการสอบ Pre O-NET ครั้งที่1,2 ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา2561[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เลื่อนการดำเนินการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1,2 ของโรงเรียนในสังกัดปีการศึกษา2561[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการ ในงานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานฯ[11 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  กำชับให้ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[7 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  รหัสปักมุด[7 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินงานตามแนวทางในการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน (CITZEN lnfo)[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดสภานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมปฎิบัติการพิจารณาและทบทวนประเด็นสำคัญการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580)[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจรายชื่อโรงเรียนที่ต้องการรับการสนับสนุนเรื่องไฟฟ้า[6 ธ.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม"ประจำปี พ.ศ.2561[5 ธ.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 5 รายการ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน ๕ รายการ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 25 ณ สหรัฐมเมริกา[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[30 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่จัดนิทรรศการ ในงานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาลูกจ้างประจำส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลางและภาคตะวันออก[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียน[4 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา2561[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา2561[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา2561[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แนวทางการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 63[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดการ "การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัลIQA AWARDW" ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีก[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดการ "การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัลIQA AWARDW" ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีก[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดการ "การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัลIQA AWARDW" ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีก[3 ธ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[30 พ.ย. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฎิทินการดำเนินงาน[30 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการ[30 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา2561[30 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย(ครั้งที่2)[30 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองกับสัญญาทางปกครองกับนายสุชาติ หอมจันทร์ และผู้ค้ำประกัน[30 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[29 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[29 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอรายชื่อคณะกรรมการเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา2561[29 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึก[28 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งที่ ๔๕๑/๒๕๖๑[28 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาห้องเรียนแกนนำขยายผลการใช้สื่อแผงประสมอักษรเพื่อส่งเสริมการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ[28 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒[28 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  อนุมัติแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[28 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความร่วมมือจำหน่วยบันทึก สพฐ.ประจำปี 2562[28 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย[28 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ์โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project[28 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน[28 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม[27 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[28 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการ[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ช่วยปฏิบัติราชการ[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งว่าง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจความต้องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV[27 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  รับรองการจัดตั้งโรงเรียน[27 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสักกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชาดแ[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสักกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เพื่อทราบ[27 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (รอบ 2)[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบุคคลกรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"นักเรียนการพิเศษและเรียนรวม[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินประกันสัญญา[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[26 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[26 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[26 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[26 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรง จัดสถานที่ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2[26 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[27 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[26 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตให้นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[26 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมถนนคนเรียน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[26 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา[26 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัฐการุณวิทยา[23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ[23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[23 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การส่งแบบสำรวจครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีงบประมาณ [23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์)[23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งหลักฐานที่ใช้แนบประกอบสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ[23 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งะธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[23 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ลูกจ้างประจำขอลาออกจากราชการ[23 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจน[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวทำนบ[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนพะไล[23 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านซ่าเลือด[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านด่านพัฒนา[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[22 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอตัวนักกีฬาเพื่อเข้ารวมการแข่งขัน "วิทยุการบิน ฯ มินิวอลเลย์บอล"ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศศูน[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผการอนุมัติให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาติพานักเรียนไปแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์[23 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์[22 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ2 ดาวโรงเรียนแกนนำคู่พัฒนาเขตพื้นที่และโรงเรียนต้นแบบศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[22 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา(CATAS)ปีการศึกษา 2561[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเร[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ"[22 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการที่นอนยางพาราสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล[20 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประถมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ[22 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 7 รายการ[21 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี2561[21 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคระห์ธุรการโรงเรียนมาช่วยปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา[21 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ให้สนามสอบกำหนดห้องสอบเพื่อการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)[21 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี KTB Corporate Online[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[21 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[19 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[19 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[19 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[19 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[19 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2561[20 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561[20 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[19 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[20 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[21 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[19 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศและตรวจสอบการบริหารทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[20 พ.ย. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การนิเทศและตรวจสอบการบริหารทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[8 พ.ย. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[20 พ.ย. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการที่นอนยางพารา และเบาะยางพาราสำหรับโรงยิม[20 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การส่งเสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[20 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[15 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลครูเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงพัฒนาการเรื่อง"การพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติตามแนวPISA-L[16 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัคบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง[16 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[16 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[15 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการต่อสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[15 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[14 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แนวปฎิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580)[15 พ.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมปฎิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580)[15 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  จัดส่งเอกสารหลักฐานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะราย)[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ tele conference[15 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อในทะเบียนประวัติ[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2)ปีการศึกษา 2561[14 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสนวนาทางวิชาการ[14 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[13 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การเลื่อนกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562[12 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561[13 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการป้องกันและการดูแลนักเรียน[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงานเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[12 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน[12 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2562[13 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ผลการพิจารณาอนุมัติและเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญรับเสด็จและร่วมทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบทุนโครงการ TO BE NUMBER ONE[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561[13 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม[12 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน ๕ รายการ[13 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนมาก  ขอเชิญประชุม เรื่องการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"[13 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค ประจำปี 2562[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอสำรวจข้อมูลสถานะสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม ของทุกปี[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ผ่านระบบ Tele Conference ประจำภาคเรียนที่ 2/2561[12 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2561(70[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อ[9 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัตการเพื่อก่อหนี้ผูกพันในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัตืการเพื่อก่อหนี้ผูกพันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)งบลงทุน รายการค่าที[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติเพื่อศึกษาวิจัยฯ[9 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี (1 ตุลาคม 2561) แก้ไขบัญชีรายละเอียดการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ[7 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[9 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี (1 ตุลาคม 2561)[7 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายงานผลการแข่งขันผู้ชนะเลิศเหรียญทอง และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา [8 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศและตรวจสอบการบริหารทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[8 พ.ย. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[8 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา[8 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[8 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน[8 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา]
ปกติ  การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562[8 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[8 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1[8 พ.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เกลี่ยอัตรา) [7 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[7 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nationat Test : NT) ปีการศึกษา 2561[7 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[7 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[7 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[7 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[7 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  นำเข้าข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access[7 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[2 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[7 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[2 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[2 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[6 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[6 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[6 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสร้าง[6 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[7 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแข่งขันประกวดแต่งบทกลอน ประกวดวาดภาพระบายสี ในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 10[7 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ส.16[6 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขออนุญาตเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ เทคโนโลยี และสเต็มศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับพี่เลี้ยงประจำศูนย[6 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเ[5 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วน  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[5 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การอบรมเทคนิคการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ[2 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก่ไขปกรายงานการประชุม[25 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[2 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาภาษาไทย ประจำปี 2562[2 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกครูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562[2 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ [2 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ [2 พ.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [25 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ[1 พ.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกพุทธรักษา[1 พ.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานสึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[31 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[30 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของโรคหัด[31 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขยายเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี[31 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[26 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ระงับการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางสาวสมพิศ สายไพศรี)[31 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[30 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561[31 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การส่งเสริมการออกกำลังการ การเล่นกีฬา และสำรวจข้อมูลความพร้อมการจัดพื้นที่การให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย[31 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[31 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามรถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเร[30 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน[31 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[31 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมความพร้มระหว่างปิดภาคเรียน[31 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์อาคารสถานที่ในการจัดการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี[31 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการต่อสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน (จำนวน 78 อัตรา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[30 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[30 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย[30 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561[30 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2562[30 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมประชุม[30 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอให้โรงเรียนดำเนินการทำเอกสารล้างหนี้ รายการซื้อครุภัณฑ์กล่องรับสัญญาณดาวเทียม[30 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน[29 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561[29 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสรรหาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[26 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[26 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีงบผูกพัน[26 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[26 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[26 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  บันทึกข้อความ[26 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562[26 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป[26 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อร่วมโครงการอบรมครูแกนนำโดยใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)[26 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย[26 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒[26 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมถนนคนเรียน) [25 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[25 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[19 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[25 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน[25 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[25 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 6 รายการ[24 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[24 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพันเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)[24 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (เกลี่ยอัตรา)[24 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[24 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[24 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)[22 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก[22 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561[22 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[22 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องทิ่น ปี พ.ศ. 2561 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำ[22 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561[22 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[22 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[22 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเ[19 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ[19 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[18 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[18 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[18 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการผูกพันเดิม)[18 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[16 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง[18 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม[18 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[18 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาการกำหนดโรงเรียนเพื่อเป็นสนามสอบและโรงเรียนร่วมสอบการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Te[18 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2561[18 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[18 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคือครูให้นักเรียน)[17 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การยื่นคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[17 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[17 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[17 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก "สังคมหัวแข็ง ปี 3"[17 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อขอรับคูปองการศึกษาเพิ่มเติม[17 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[17 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาห้องเรียนแกนนำขยายผลการใช้สื่อแผงประสมอักษรเพื่อส่งเสริมการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ[16 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[16 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[16 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1[16 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[12 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ (ว17)[12 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[16 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[16 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[16 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[16 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจข้อมูลรายบุคคลเพื่อบันทึกลงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์[12 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[12 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้[11 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบ กำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาคารที่ดีในโรงเรียนและโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเ[12 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561[12 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินออกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่อสะอาดโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561[12 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบสำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด[12 ต.ค. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันปิยมหาราช ประจำปี 2561[11 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเก็บข้อมูลปริมาณงานโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[11 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[1 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[1 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[1 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น[1 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งกำหนดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ประเภท ผู้กำกับลูกเสือสามัญ B.T.C (Basic Unit Leader Training)[11 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ประเภท ผู้กำกับลูกเสือสามัญ B.T.C (Basic Unit Leader Trai[11 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ประเภท ผู้กำกับลูกเสือสามัญ B.T.C (Basic Unit Leader Trai[11 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลสาธารณูปโภคในระบบ e-budget[11 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การแจ้งรายชื่อเด็กนักเรียนที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการติดตามให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือ[10 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[10 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[10 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 2/2561)[10 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[9 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[4 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2560[10 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม (เกลี่ยอัตราลูกจ้างชั่วคราว)[8 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขคพื้นที่การศ[9 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การยืนยันความต้องถูกต้องของการรายงาน ข้อมูล B-OBEC[8 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรายงานข้อมูลด้านการเงินของสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน[8 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรายงานข้อมูลในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-budget)[8 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2561[5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา[4 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้ให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้ให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้ให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้ให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้ให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้ให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการอนุมัติให้ให้สามารถซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจความต้องการสั่งซื้อแบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551[5 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด[5 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560[5 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจความประสงค์ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ[4 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุมัติจัดสรรเงิดดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561[4 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [4 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[4 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[4 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2[3 ต.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[2 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดทำบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562[3 ต.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามรถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเร[1 ต.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[2 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[2 ต.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแจ้งกรอบวงเงินงบลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562[28 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระงับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ยกเว้น ตำแหน่งนัการภารโรง)[28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคี สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประจำปี 2561[28 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประจำปี 2561[28 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[28 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ[28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรม Active Learning และสอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร ชั้น ป.6, ม.3 [28 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งรายละเอียด การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562[28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศการคัดเลือก เนตรนารี ที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560[27 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาสภาพการใช้สื่อแผงประสมอักษรส่งเสริมการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ [26 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่าหนังสือเรียน)[26 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนวและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery "ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ"สำหรับครูร[26 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2560 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[26 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[26 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[26 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ผ่านบัญชีโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561[26 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1107 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[26 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแค่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ[26 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรมมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนท[25 ก.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรายงานผลโครงการ[25 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1083 เพื่อเป็นค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้สถานศึกษาจัดหาผู้ให[24 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ติดตามงานงบลงทุน รายการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD)[24 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1098 งบดำเนินงาน รายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ[24 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันงามมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที[24 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันงามมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที[24 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันงามมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที[24 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันงามมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 256[24 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันงามมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที[24 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการกิจกรรมแข่งขันงามมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที[24 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคมอ่านออกเขียนได้"(รายงานภายในวันที่ 28 กันยายน 2561)[24 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ติดตามงานงบลงทุน รายการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD)[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอทราบรหัส e-GP เพื่อเข้าระบบกรอกข้อมูล[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป้นรายได้สถานศึกษา[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป้นรายได้สถานศึกษา[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคดนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาว[20 ก.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การอบรมพัฒนาการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์[20 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และกระบวนการมีส่วนร่วม โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ สม[20 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2018"[20 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมครู จัดการโครงการสร้างสรรค์ รวัตกรรม เพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการโรงเรียนประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร[20 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[20 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรม Active Learning และสอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร ชั้น ป.6, ม.3[20 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินและการคัดเลือกหลักสูตร โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวแล[20 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกการตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2561[20 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)[19 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกีอวก่ีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)[19 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเรียนเชิญเป็นพิธีกร[19 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ขอทราบรหัส e-GP เพื่อเข้าระบบกรอกข้อมูล[19 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอทราบรหัส e-GP เพื่อเข้าระบบกรอกข้อมูล[19 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ติดตามงานงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2561[19 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ติดตามงานงบลงทุน รายการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD)[19 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[18 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต[18 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[18 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[18 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[18 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1”[18 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายงานปัญหาการอบรม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[18 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียน ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนต้น[17 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ[17 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[17 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีงบประมาณ 2561[13 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1065 งบดำเนินงาน รายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ[14 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรม Active Learning และสอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดขอ[14 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมปฏิบัติการ จัดทำคู่มือ/ชุดฝึกอบรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรม Active Learning และสอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลั[14 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรม Active Learning และสอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร [14 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อสอบ PRE-O-NET ครั้งที่ 1,2 สำหรับนักเรียน ป.6,ม. ปีการศึกษา 2561[14 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการอนุมัติให้ซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ[13 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา[7 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการงานด้านพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าการจัดซื้อจัด[13 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการงานด้านพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคล[13 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การประชุมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา[13 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์[13 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ติดตามงานงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2561[13 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ติดตามงานงบประมาณโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดดาฯ[13 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รายงานผลการดำเนินการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโรงเรียนที่สอยตามนวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ประจำปีงบประมาณ 2561[13 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ[13 ก.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ปัจจัยพื้นฐานสำห[11 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  สื่อสารแนวทางการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่โรงเรียนประชารัฐ[12 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ[12 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2[12 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[12 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการพีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา[12 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียน ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนต้น[12 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [12 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (เอกสารเพิ่มเติม2)[12 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญร่วงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ[7 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (กา[10 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (เอกสารเพิ่มเติม1)[12 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[11 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)[11 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ [11 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์[11 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ[11 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 2 / 2561)[11 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[10 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกฏ ครั้งที่ 20[11 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายชื่อสนามสอบทางการศึกษาระดัยชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561[11 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานข้อมูลคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561[11 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้าง โดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[10 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 5 รายการ[10 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองบอน[4 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งสำเนาหนังสือราชการ[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2561 สำหรับผู้ประสงค์ชำระค่าวัคซีนและค่าบริการทางการแพทย์[7 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ[6 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ (ว17)[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์ (ว17)[7 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนจัดทำข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 และแผนอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2561[15 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติเงินดอกผลกองทุนฯเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ปี 2561[7 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561[7 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ[7 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (1 ต.ค. 2561)[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[17 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[7 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กำชับย้ำเตือนให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่[4 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เร่งรัดและกำกับดูแลคุณภาพนมโรงเรียน[4 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[5 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนมาก  งบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2561[6 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รายงานข้อมูลข้าราชการครูที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนายกเลิกการจัดอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [6 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1”[6 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[6 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลภายในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)[6 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [6 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[5 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ[5 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 858 งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาว[31 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตราฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561[5 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการพัฒนามาตราฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ[5 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ [3 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดกิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์ครดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(มหกรรมภาพยนต์สั้น)[4 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ (1 ตุลาคม 2561)[4 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561[4 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[4 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[4 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย)[4 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขออนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[4 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมชี้แจงเกี๋ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธิการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง[30 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  สำรวจความต้องการสื่อการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ 2561[3 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานิเทศ กำกับและติดตาม "โครงการบ้านนักวิทยาสตร์น้อย ประเทสไทย" บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561[3 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ[3 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประเมินคุรุชนคนคุณธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (มหกรรมภาพยนตร์สั้น)[3 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการมาตราฐานสากลสู่ความเป็นเลิศ[3 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[3 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[3 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562[31 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561 (30%)[31 ส.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[3 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[3 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ[30 ส.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งอนุมัติดอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 966 งบลงทุน รายการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD )[3 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน[3 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561[3 ก.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562[31 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้ารับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2560 ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู[3 ก.ย. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[31 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[31 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง[30 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[31 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม ตามดครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและออกเสียงประชามติมืออาชีพ ผผจ.ปน.) กิจกรรมอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง[31 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ[30 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวปฏิบัติในการขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ[30 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[24 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอถอนคืนค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ/จ้างโดยเงินงบประมาณเป็นรายได้สถานศึกษา[30 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านละกอ[27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561[27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562[27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561[27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตราการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุรี่[27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมพัฒนาการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์[27 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติเพื่อศึกษาวิจัยฯ[27 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติเพื่อศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่รับผิดช[27 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนีบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๔[27 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2561)[24 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[24 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 853 งบดำเนินงาน รายการค่าวัสดุการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช[21 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนมาก  งบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2561[24 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[22 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 413 งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้[21 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ระดับจังหวัดนครราชสีมา[24 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์[24 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอขอบคุณการอนุเคราะห์สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561[24 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้"[24 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันตคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา [24 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[22 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[22 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[22 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[22 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 (พ.ศ. 2561) ขอมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย[22 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การสมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1[22 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน[22 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[21 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตราการการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ [21 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[21 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งโรงเรียนชนะการประกวดการจัดทำสารคดี ชุด "ครูดี ศรี สพฐ."[21 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ (ผจ.ปน.) กิจกรรมอบรมผู้จัดก[21 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏฺบัติการด้านโภชนาการ ครั่งที่ 2 ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร่้างชาติ"[21 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าตะแบก[21 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  หลักเกณฑ์การใช้เพลง "สดุดีราชา"[21 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[21 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 20[21 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[21 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561[21 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากร[20 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[20 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาจริยคุณ สพฐ.โรงเรียนแกนนำและโรงเรียนต้นแบบ(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)[20 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[20 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการจัดทำข้อมูลงบประมาณค่าซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และบ้านพักครูที่ชำรุดปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[20 ส.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แนวปฏิบัติสำหรับกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการจัดอบรม (ครั้งที่ 2)[20 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน[20 ส.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตราฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.25[20 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[17 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[17 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[15 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษา ปพ3. ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนขนาดเล็[20 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ ๒ ดาว (โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน)[17 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งตัวลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน[17 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา และให้บริการข้อมูลทางการศึกษา ปพ. 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนขนาดเล็ก[17 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ[17 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561[16 ส.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบุนนาก[16 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2561[16 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2560[16 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา NEA ประจำปี 2561[16 ส.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สนามสอบโรงเรียนบุญวัฒนาเข้าร่วมประชุม[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สนามสอบโรงเรียนบุญวัฒนาเข้าร่วมประชุม[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนในการประชุมผู้บริหารประจำเดือน[16 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปรึก[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[16 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการแนะแนวอาชีพสู่โลกกว้างทางการศึกษา[15 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตราฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.25[15 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรโอนเงินเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[15 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะดกรรมการรื้อถอนอาสคารหรือสิ่งปลูกสร้าง[15 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งคั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[15 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[15 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง[15 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งประสานงานโรงเรียนที่ค้างส่งเอกสารบัญชีธนาคารทุนการศึกษามูลนิธิ EDF[15 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียน[15 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเปิดบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2[15 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัทธยมศึกษาปีที่ 3 (ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2561) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561[14 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศกำกับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (นิเทศอาสา) ปีการศึกษา 2561[14 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561[14 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[14 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประชุมเพื่อแนะนำแนวทางและให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ[14 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[14 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[14 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[14 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[14 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[14 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดส่งสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิตยสารการ์ตูนไทย กำเนิดในรัชการที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[14 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) [7 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทางการศึกษา[10 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทางการศึกษา[10 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ 2561 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง[10 ส.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 รายการ[10 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประกวด การจัดทำสารคดี ชุด "ครูดี ศรี สพฐ"[10 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  กานขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 [10 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[10 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[10 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 672 งบดำเนินงาน รายการค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไท[10 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561[8 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การสมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1[10 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาสนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา [9 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอันเกิดจากฝนตกหนัก[9 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561[9 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[9 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 2 รายการ[9 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น ประเภท ผู้กำกับลูกเสือสามัญ B.T.C.(Basic Unit Leader Training)[9 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และการรายงานกิจการลูกเสือ/เนตรนารี ประจำปี 2561[9 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[9 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-Obec)[9 ส.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[8 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561[8 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนดี"[8 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"(โรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2561[8 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวปฏิบัติสำหรับกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการจัดอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้[8 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2561 ครั้งที่ 731 เพื่อเป็นค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้สถานศึกษาจัดหาผู้ให้บ[8 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 547 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561[8 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2561 ครั้งที่ 663 งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องในการผลิตและพัฒนาสื่ออิเ[8 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น[7 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)[7 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แจ้งข้าราชการครู ICT โรงเรียนประชารัฐ โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 เข้าไปดำเนินการจัดทำแบบทดสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยี (I[7 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชนีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 [7 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561[7 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ประจำปีการศึกษา 2561[7 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามผลการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning[7 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ผ้าปูโต๊ะในการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) "ค่ายเยาวชนคนดี" ประจ[7 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) "ค่ายเยาวชนคนดี" ประจำปี [7 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตให้ครูผู้สอนภาษาไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)[7 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[7 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานที่[7 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนำข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา ๒๕๖๑[7 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2[6 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[6 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ[6 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ปีการศึการ 2562[6 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การใฝห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[6 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การใช้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ[6 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินผลโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ประจำปีการศึกษา 2561[6 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน[3 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561[3 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่[3 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในสถานศึกษา[3 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[3 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ[3 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เสนอขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[3 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคือครูให้นักเรียน)[3 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 19[3 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 19[3 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศแต่งตั้ง๕ระกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและทิเทศการศึกษา[3 ส.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2560) และแก้ไขคำสั่ง[3 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[3 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่ง[3 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [3 ส.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ.2561[2 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งตัวลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน[2 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1[1 ส.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน[20 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิยากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2561[31 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งตัดสรรงบประมาณประจำปี 2561[31 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชามัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ [31 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง[31 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายสามัญและสายอาชีพ ปีการศึกษา 2562[31 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 6 รายการ[31 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การมอบทุนการศึกษา และมอบเสื้อกีฬา ของบริษัท สยามสไมล์[31 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[27 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[31 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[25 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560 (เพิ่มเติม)[18 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญครูปฐมวัยแกนนำอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านวิทยาศสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561[31 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทสไทย ในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561[31 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 423 งบดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย [26 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประกาศผลการประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำการศึกษา 2560[26 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระซาง[26 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561[26 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม[26 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เลื่อนกำหนดวันพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรพิมาลา ประจำปี 2560[25 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 [25 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดนครราชสีมา[25 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การมอบทุนการศึกษา ของ บริษัท สยามสไมล์[25 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจประเมินกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย "ประจำปี 2561[25 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[25 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ประชุมครูภาษอังกฤษที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เพื่อเตรียมรับการนิเทศ[25 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการประชุม[25 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น[25 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561[23 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสร้างเครื่องมือนิเทศติดตามฯ ปีงบประมาณ 2561[23 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการอบรมและคืนงบเหลือจ่ายโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา อบรมครูด้วยระบบทางไกล[23 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราห์ใช้สถานที่อบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[23 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[23 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[23 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายวิชาการ[23 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนทอง[20 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  พิธีมอบเครื่องราชอิสริยากรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560[20 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขออนุเคราะห์ยืมผ้าคลุมเก้าอี้[20 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561[20 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมพัฒนาภาพยนต์สั้นส่งเสริมการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[19 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  อบรมผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โรงเรียนแกนนำและโรงเรียนต้นแบบศูนย์เครือข่าย[19 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 3 รายการ[19 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่[19 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"(โรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2561[19 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งขออนุญาตการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจักราช 4[18 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนเปิดให้บันทึกเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูง[18 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2561[18 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเพิ่มเวลารู้ท่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของหลักสูตรสู่การปฏิบัติและพัฒนากิจกรรม Active Learning[18 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริม สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561[18 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2561[18 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[18 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[18 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจบุคลากรที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพผู้กำกับลูกเสือ และมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น ประเภท ผู้กำก[18 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรพิมาลา ประจำปี 2560[17 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ ขอใช้สนามกีฬาโรงเรียนในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561[17 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา"สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561[17 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา"สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561[17 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา"สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561[17 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดลำดับความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน[17 ก.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  กาจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[17 ก.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน[17 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา[17 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยปฏิบัติราชการต่อเนื่อง[17 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 14 "Morotschool OBEC Cluster 14 Symposium 2018"[17 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 14 "Morotschool OBEC Cluster 14 Symposium 2018"[17 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561[17 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกกรมการสร้างเครื่องมือติดตามและตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ปีงบประมาณ 2561)[17 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561[16 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑื รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน[16 ก.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญส่งนักเรียนแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ ปีการศึกษา 2561[16 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชา่ติ(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ)[16 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[16 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[16 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[16 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[16 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[16 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหินโคน[13 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดประกวดกิจกรรมภาพวาด สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้ดาราศาสตร์(ฉบับแก้ไข)[13 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เสนอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[13 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก[13 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี 2561[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดประกวดกิจกรรมภาพวาด สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้ดาราศาสตร์[12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[12 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานศูนย์เครือข่ายพัฒยาคุณภาพการศึกษา[12 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด[11 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[11 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561[11 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตาม ครูเข้ารับการพัฒนาโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่รที่ 16[11 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561[11 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 5 รายการ[11 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตูม[11 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[11 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561[11 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผุ้อำนวยการสถานศึกษา[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โดยผลการสอบแข่งขัน)[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ[10 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 19[10 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน[10 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ บุคลากร ดูแลอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดการอบรมทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 25[10 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 : การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย[10 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2561 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเ[10 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา[10 ก.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เสนอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ[10 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ NISPA)[10 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตให้โรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้าร่วมสัมมนา[10 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลชมเชยประจำปีการศึกษา 2560[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครกงารอาหารเสริม (นม) โรงเรียนย ในภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3)[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะ "ลดพุง ลดโรค"[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[9 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุญาตลาป่วย[9 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อนุญาตลากิจส่วนตัว[9 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2561[9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ[9 ก.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ